Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-670 2020-05-20
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS PLANINIO PATIKRINIMO SĄRAŠO TVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS PLANINIO PATIKRINIMO SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. A1-670

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies  2 punktu, Palangos miesto savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-88 „Dėl Palangos miesto savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu:

t v i r t i n u 2020 m. tikrinamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos planinio patikrinimo sąrašą (pridedama).                        

 Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                    Violeta Staskonienė

______________


                                                                                       PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu

Nr. A1-670

 

 

2020 M. TIKRINAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS PLANINIO PATIKRINIMO SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo

Planinio patikrinimo pradžia ir

pabaiga

(ketvirčiais)

Atrankos kriterijus, rizikos veiksnys

pavadinimas

adresas

1.

Druskininkų g. 5 namo savininkų bendrija , įm. k. 125174038 

Druskininkų g. 5, Palanga

 

III

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

2.

J. Biliūno g. 11 daugiabučio namo savininkų bendrija, įm. k. 125193152

J. Biliūno g. 11, Palanga

III

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

3.

DNSB „Beržas“,

įm. k. 124744670

Laukų g. 10, Palanga

III

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

4.

UAB „Palangos butų ūkis“, įm. k. 152429379

Druskininkų g. 7, Palanga

III

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

5.

UAB „Palangos butų ūkis“, įm. k. 152429379

Klaipėdos pl. 52, Palanga

III

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

6.

UAB „Palangos butų ūkis“, įm. k. 152429379

Sodų g. 35, Palanga

III

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

7.

Daugiabučio namo Sodų g. 30, Palangoje, savininkų bendrija, įm. k. 302568976

Sodų g. 30, Palanga

III

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

8.

Daugiabučio namo Druskininkų g. 22, Palangoje, savininkų bendrija, įm. k. 300582984

Druskininkų g. 22, Palanga

IV

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

9.

UAB Mano Būstas Baltija, įm. k. 140514359

Medvalakio g. 12, Palanga

IV

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

10.

UAB Mano Būstas Baltija, įm. k. 140514359

Sodų g. 45, Palanga

IV

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

11.

UAB „Palangos komunalinis ūkis“, įm. k. 152409729

S. Nėries g. 5, Palanga

IV

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

12.

UAB „Palangos komunalinis ūkis“, įm. k. 152409729

Ganyklų g. 53, Palanga

IV

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

13.

UAB „Palangos komunalinis ūkis“, įm. k. 152409729

B. Oškinio g. 8, Palanga

IV

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

14.

UAB „Palangos komunalinis ūkis“, įm. k. 152409729

Kastyčio g. 38, Palanga

IV

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

15.

DNSB „Ąžuolas“, įm. k. 224732740

Sodų g. 3, Palanga

IV

valdytojo veikla netikrinta 5 metus

___________________

 

Į pradžią