Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-137 2020-02-06
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 6 d. Nr. A1-137

Palanga

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 30 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis:

1. S u d a r a u Palangos miesto savivaldybės vaiko gerovės komisiją:

Gina Mosteikytė

Palangos miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, komisijos pirmininkė,

2020 m. kovo 16 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-339  redakcija

 

Diana Griciuvienė

Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė,

Živilė Andriekienė

Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus vyriausioji specialistė,

Daiva Bartašienė

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos specialistė,

Daiva Dekontaitė

Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktorė,

Agnietė Kazlauskienė

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė,

Ilona Lingytė

Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Palangos mieste patarėja,

jai nesant–

 

 

Rusana Ulskienė

Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Palangos mieste vyriausioji specialistė,

Gintas Pikčiūnas

Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroras,

Jurgita Rinkevičienė

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja,

Vilma Želvienė

Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktorė.

2. T v i r t i n u:

2.1. Palangos miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos darbo reglamentą (pridedama);

2.2. Mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklos ir informavimo schemą (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. A1-1308 „Dėl Palangos miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Akvilė Kilijonienė

______________


PATVIRTINTA

                                                                                       Palangos miesto savivaldybės administracijos

                                                                                       direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo

                                                                                       Nr. A1-137

2.1 punktu

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Palangos miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas (toliau tekste – Reglamentas) reglamentuoja Palangos miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos (toliau tekste – Komisija) veiklą, darbo organizavimo tvarką, siekiant užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus, kompleksiškai teikiant pagalbą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

2. Komisijos paskirtis – užtikrinti Palangos miesto teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.

3. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius (toliau tekste – Savivaldybės administracijos direktorius).

4. Komisijos nariai spręsdami prevencinio darbo klausimus, privalo laikytis socialinio darbo etikos principų, konfidencialumo reikalavimų ir etikos normų.

5. Komisijos nariai privalo pasirašyti pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (1 priedas).

                      6. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (toliau tekste – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

7. Komisija atlieka šias funkcijas:

7.1. kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi rengia ir teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių rodiklius;

7.2. surenka informaciją, būtiną Savivaldybės administracijos direktoriaus  sprendimui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo, keitimo ar panaikinimo;

7.3. nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei kompleksinės pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;

7.4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam skirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;

7.5. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;

7.6. koordinuoja švietimo, socialinio ugdymo, reabilitacijos, prevencijos ir kitų programų įgyvendinimą Palangos miesto savivaldybėje;

7.7. koordinuoja Palangos miesto savivaldybės mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;

7.7. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių bei dėl koordinuotos pagalbos vaikams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams) tobulinimo;

7.8. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Komisija uždarame posėdyje nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių numatymo.

9. Apie Komisijos posėdžio vietą ir laiką Komisijos pirmininkas posėdžio dalyviams praneša raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas po informacijos surinkimo. Jeigu posėdyje nedalyvauja asmenys, kurių dalyvavimas yra privalomas, Komisijos pirmininkas atideda posėdį ir raštu įspėja nedalyvavusius asmenis, kad kitame posėdyje sprendimas gali būti priimtas jiems nedalyvaujant. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, privalo informuoti Komisijos pirmininką ar sekretorių.

10. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsavimu. Jei Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, galutinį sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.

11. Komisijos posėdyje išklausoma vaiko ir kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų nuomonė dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.

12. Siekiant išsaugoti vaiką nuo galimo neigiamo poveikio, jis gali nedalyvauti Komisijos posėdyje, tačiau tokiu atveju vaiko nuomonė turi būti iš anksto išklausyta Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovo. Ši nuomonė įvertinama Komisijos posėdyje. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovas teikia raštu vaiko nuomonę, kai vaikas vengia dalyvauti Komisijos posėdyje.

13. Posėdžio metu pristatoma Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos pateikta išvada dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo.

14. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovas ir/ar tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius raštu teikia išvadas dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo. Pateikta išvada gali būti patikslinta arba papildyta.

                      15. Komisijos posėdyje rašomas posėdžio protokolas. Šiame protokole turi būti nurodytos esminės prašymo nagrinėjimo aplinkybės, taip pat posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeriai ir pavadinimai, klausimus pateikę pranešėjai, kalbėtojai, Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išvados, priimtas siūlymas, balsavimo rezultatai ir Įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų posėdžio dalyvių atskiros nuomonės.

                      16.  Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

                      17. Komisija įvertinusi išsakytas nuomones, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto įgaliotos institucijos pateiktas išvadas (jei tokia išvada yra būtina), informaciją apie vaiko priežiūros ir gyvenimo sąlygas, vaiko sveikatos būklę bei specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko atstovų pagal įstatymą teisių įgyvendinimą ir pareigų vykdymą, vaikui ir (ar) jo atstovams pagal įstatymą teikiamas socialines paslaugas ir kitą pagalbą ar jos poreikį, vaikui skirtą Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytą auklėjamojo poveikio priemonę ir kitą surinktą informaciją, balsų dauguma priima siūlymą dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo. Komisijos siūlymas ir kita prašymo nagrinėjimo medžiaga pateikiami Savivaldybės administracijos direktoriui.

18. Komisijos pirmininkas:

18.1. vadovauja Komisijos darbui;

18.2. rengia posėdžių darbotvarkę;

18.3. užtikrina Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių rodiklių ar kitų ataskaitų teikimą;

18.4. tvarko Komisijos dokumentus.

19. Komisijos sekretorius:

19.1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą;

19.2. suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius;

19.3. tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;

19.4. teikia Komisijos nariams dokumentus posėdyje numatytais svarstyti klausimais;

19.5. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais;

19.6. kai posėdyje sekretorius negali dalyvauti, jo funkcijas atlieka kitas pirmininko paskirtas Komisijos narys.

20. Komisijos nariai:

20.1. dalyvauja Komisijos pasėdžiuose. Jeigu negali dalyvauti posėdyje, apie tai informuoja Komisijos pirmininką ar sekretorių;

20.2. laikosi konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;

20.3. teikia Komisijos pirmininkui pastabas ir pasiūlymus dėl Komisijos darbo tobulinimo;

20.4. susipažįsta su mokyklų vaiko gerovės komisijų, valstybės ir savivaldybių instituciją ar įstaigų pateikta informacija, reikalinga Komisijos funkcijoms vykdyti ir sprendimams priimti.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Protokolai ir kiti Komisijos dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymų nustatyta tvarka.

22. Šis reglamentas gali būti pakeistas, papildytas ar panaikintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

_______________


 

                                                                                       Palangos miesto savivaldybės vaiko gerovės

                                                                                       komisijos reglamento

                                                                                       1 priedas

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIO PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ

 

Aš pasižadu:

• saugoti asmens duomenų paslaptį;

• neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek Komisijos viduje, tiek už jos ribų;

• pranešti Komisijos pirmininkui ar asmens apsaugos įgaliotiniui apie bet kokią įtartą situaciją, kuri gali sukelti grėsmę asmens duomenų saugumui.

 

Aš žinau, kad:

• už šio pažadėjimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

• asmuo, patyręs žalą dėl teisėto asmens duomenų tvarkymo ar kitų duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo, taip pat kitų asmenų veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti atlyginti jam turtinę ir neturtinę žalą (pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 34 straipsnio 1 dalį);

• šis pasižadėjimas galios visą laiką tiek dirbant Komisijoje, tiek pasitraukus iš Komisijos veiklos.

 

 

 

 

 

____________________________ _______________                     ________________________

            (pareigos)                                           (parašas)                               (vardas, pavardė)


PATVIRTINTA

                                                                                       Palangos miesto savivaldybės administracijos

                                                                                       direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo

                                                                                       Nr. A1-137

2.2 punktu

 

MOKYKLŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ (VGK) VEIKLOS

IR INFORMAVIMO SCHEMA

 

1 ŽINGSNIS: MOKYKLŲ VGK SUDARYMAS, VGK REGLAMENTO PARENGIMAS.

Rengdama VGK veiklos reglamentą komisija atsižvelgia į mokyklos kontekstą.

2 ŽINGSNIS: FUNKCIJŲ (ATSAKOMYBĖS) PASIDALIJIMAS.

VGK nariai pasiskirsto atsakomybes pagal kompetenciją ar susitarimą ir prisiima koordinuoti konkrečias VGK veiklos sritis.

1. Mokyklos mokymosi aplinkos, saugumo, mikroklimato, ugdymo kompetencijų įvertinimas ir duomenų analizė bei tobulinimo prioritetų nustatymas. Tiriamosios veiklos, reikalingos duomenims gauti, iniciavimas.2. Įvairių veiksnių, trukdančių ugdytinių gerovei ir saugiai mokyklos aplinkai prevencija. Prevencijos priemonių ir programų pasirinkimas ir įgyvendinimas.3. Kokybiškas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas. Ankstyvas ugdymosi sunkumų ir poreikių įvertinimas. Švietimo ir ugdymosi pagalbos skyrimas ir koordinavimas.4. Socialinis ir emocinis ugdymas, elgesio problemų sprendimas. Elgesio gerinimo priemonių įgyvendinimas. Konfliktų valdymas. Krizių valdymas.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ŽINGSNIS: VEIKLOS PLANAVIMAS.

VGK kasmet rengia planą, derantį su mokyklos veiklos planu, kuriame nusimato veiklos prioritetus, tikslus ir priemones, jų įgyvendinimo terminus ir atsakingus asmenis.

1. Kiekvienos srities koordinatorius analizuoja išorinio įvertinimo ir vidaus įsivertinimo duomenis susijusius su koordinuojama sritimi bei numato šios srities tobulinimo prioritetus, tikslus ir priemones. 2. VGK posėdyje susitariama dėl bendrų veiklos prioritetų, tikslų ir priemonių, jų įgyvendinimo terminų ar atsakingų asmenų bei veiksmingumo ir sėkmingumo įvertinimo kriterijų. 3. Parengiamas VGK veiklos metinis planas ir teikiamas tvirtinti mokyklos direktoriui. Su VGK veiklos planu supažindinama mokyklos bendruomenė.

 

 

 

 

 

 

 


4 ŽINGSNIS: VGK VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS.

VGK susitikimai (posėdžiai, pasitarimai ar kt. veiklos) organizuojami kartą per savaitę.

1. Posėdžiai:
1.1. Veiklos planavimo, įgyvendinimo, įvertinimo ir kitais bendros VGK veiklos klausimais.
1.2. Konkretaus vaiko atvejo svarstymo (sunkumų išsiaiškinimo, susitarimų dėl pagalbos priemonių, individualaus pagalbos priemonių sudarymo ir įgyvendinimo klausimais)
SVARBU: konkretaus atvejo svarstyme dalyvauja vaiko teisiniai atstovai ir vaikas. Vaiko nuomonė išklausoma ir individualiai. Sprendimas visada protokoluojamas.

2. Individualios pagalbos planavimas.
VGK priėmus sprendimą dėl švietimo ar ugdymosi pagalbos teikimo konkrečiam mokiniui parengiamas individualus pagalbos planas:
2.1. paskiriamas pagalbos plano koordinavimą įgyvendinantis asmuo;
2.2. koordinatorius drauge su tėvais ir mokiniu numato plano tikslus, jų įgyvendinimo žingsnius, aptaria švietimo pagalbos teikimo grafiką, numato susitikimus pagalbos rezultatų aptarimui;
2.3. koordinatorius prižiūri pagalbos teikimo procesą, sprendžia pasitaikančius nesklandumus, inicijuoja plano keitimą.
2.4. esant poreikiui, į pagalbos teikimo procesą įtraukiami ŠPT pagalbos specialistai.
3. Pasitarimai:
3.1. pagalbą teikiančių specialistų pasitarimai;
3.2. mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasitarimai dėl ugdymo metodų, būdų ir priemonių taikymo (rekomendacijų teikimas);
3.3. veiklos aptarimas, profesinės refleksijos ir kiti ugdymo VGK veiklos klausimai, kuriems nebūtinas oficialus sprendimo priėmimas.
4. Kitos veiklos formos:
4.1. bendruomenės konferencijos;
4.2. akcijos;
4.3. viešinimo renginiai ir kita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 ŽINGSNIS: TARPINIS ARBA GALUTINIS VGK VEIKLOS ĮVERTINIMAS/ĮSIVERTINIMAS.

VGK už veiklos plano įgyvendinimą atsiskaito mokyklos vadovui, pateikdama atliktos veiklos dokumentus ir sėkmingumo įrodymus (mokinių pasiekimų pokyčius, tėvų atsiliepimus, tyrimų rezultatus ir kita).

 

6 ŽINGSNIS: KREIPIMĄSIS Į TARPINSTUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIŲ.

Kai vaikui ir jo tėvams (atstovams) teikiamos paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios, neužtikrina vaiko gerovės, kai atsiranda koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis.

___________

Į pradžią