Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-1492 2019-11-04
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. lapkričio 4 d. Nr. A1-1492

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams“ 1 punktu (Palangos miesto tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-72 redakcija), 54 punktu:

1. Sudarau Socialinės paramos teikimo komisiją (toliau – Komisija):

Violeta Staskonienė

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Komisijos pirmininkė,

Pranas Žeimys

Mero patarėjas, Komisijos pirmininko pavaduotojas,

Petras Kaminskas

Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas,

Alvidas Bacius

Šventosios seniūno pavaduotojas,

Agnietė Kazlauskienė

Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė.

2. Skiriu Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiąją specialistę Neriją Kviliūnienę atlikti Komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Tvirtinu Socialinės paramos teikimo komisijos nuostatus (pridedama).

4. Pripažįstu netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. A1-162 „Dėl socialinės paramos teikimo“ su visais jo pakeitimais.

5. Komisijos uždavinys – nagrinėti pareiškėjų prašymus dėl socialinės paramos skyrimo (1, 4 priedai) ir teikti rekomendacijas Administracijos direktoriui dėl socialinės paramos skyrimo.

2020 m. sausio 7 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-8 redakcija

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti direktorių                                                                                           Violeta Staskonienė

______________


patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. lapkričio 4 d. įsakymo

                                                                                      Nr. A1-1492

3 punktu

 

SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos teikimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja – Socialinės paramos teikimo komisijos (toliau – Komisija) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisija yra nuolat veikianti patariamoji institucija, nagrinėjanti pareiškėjų prašymus dėl socialinės paramos skyrimo.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais Nuostatais.

4. Komisijos sudėtį iš 5 narių, šios Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją tvirtina Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktorius bei paskiria Komisijos sekretorių, kuris nėra Komisijos narys.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Komisijos uždavinys – nagrinėti pareiškėjų prašymus dėl socialinės paramos skyrimo (1 priedas) ir teikti rekomendacijas Administracijos direktoriui dėl socialinės paramos skyrimo.

6. Komisija atlieka šias funkcijas:

6.1. analizuoja, ar nepasiturintys gyventojai išnaudojo visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudarė teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, gauna teisės aktais nustatytas priklausančias išmokas ir (ar) pašalpas ir kt.);

6.2. aiškinasi, ar asmenys, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos, rodo aktyvias asmenines pastangas gauti pastovų pajamų šaltinį ir integruotis į darbo rinką;

6.3. vadovaudamasi teisės aktais reglamentuojančiais socialinės paramos nepasiturintiems skyrimą siūlo pašalpos dydį kiekvienam pašalpos gavėjui;

6.4. gavus informaciją iš valstybinių institucijų, bendruomenės narių ar kitų asmenų, nagrinėja piktnaudžiavimo pinigine socialine parama atvejus;

6.5. teikia rekomendacijas Administracijos direktoriui vienkartinei paramai skirti.

6.6. sprendžia kitus, su pinigine socialine parama susijusius, klausimus.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Komisija turi teisę:

7.1. dalyvauti tikrinant piniginės socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygas, socialinę padėtį, jų turimą turtą, užimtumą ir kitas aplinkybes, turinčias įtakos teisei į piniginę socialinę paramą;
7.2. gauti papildomą informaciją, reikalingą sprendimų priėmimui, iš Administracijos padalinių ir pavaldžių institucijų;
7.3. prašyti Socialinės rūpybos skyriaus patikslinti ar surinkti papildomą informaciją apie pareiškėją ir atidėti prašymo nagrinėjimą kitam Komisijos posėdžiui;
7.4. kviesti į Komisijos posėdžius piniginės socialinės paramos gavėjus ir kitus suinteresuotus asmenis, svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos jiems teikimo;
7.5. rengti ir teikti rekomendacijas svarstomais klausimais.

8. Komisijos nariai, vykdydami pavestas funkcijas, privalo:

8.1. dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Jeigu dėl pateisinamų priežasčių negali dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui ar sekretoriui;

8.2. laikytis konfidencialumą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;

8.3. teikti visą turimą informaciją, reikalingą Komisijos funkcijoms vykdyti;

8.4. būti objektyvūs, nešališki, gerbti posėdžiuose dalyvaujančių asmenų teises.

8.5. priimdami sprendimus, laikytis skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Komisijos darbo forma yra posėdžiai.

10. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

11. Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas, organizuoja Komisijos darbą, kviečia Komisijos posėdžius, pirmininkauja posėdžiams.

12. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 3 Komisijos nariai.

13. Komisija sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas.

14. Komisija išnagrinėjusi prašymą, teikia rekomendacijas Administracijos direktoriui dėl socialinės paramos skyrimo.

15. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

16. Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius, pradėdami darbą Komisijoje, pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą (2 ir 3 priedai).

17. Komisijos sekretorius, jo nesant – kitas Socialinės rūpybos skyriaus specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra įrašyta piniginės socialinės paramos administravimo funkcija:

17.1. ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Komisijos posėdžio dienos informuoja Komisijos narius apie posėdžio datą, laiką, vietą;

17.2. supažindina Komisijos narius su pareiškėjų pateiktais prašymais;

17.3. rašo Komisijos posėdžių protokolus;

17.4. rengia įsakymo dėl socialinės paramos skyrimo projektą, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją;

17.5. suveda duomenis apie paskirtą piniginę socialinę paramą į Socialinės paramos informacinę sistemą;

17.6. atsako už Komisijos dokumentų tvarkymą per visą Komisijos veiklos laikotarpį;

17.7. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus šiuose Nuostatuose, sprendžia Komisijos pirmininkas.

19. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi Administracijos teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Už konfidencialios informacijos atskleidimą, savo pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą Komisijos nariai ir Administracijos darbuotojai atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.

_____________


Socialinės paramos teikimo

komisijos nuostatų

1 priedas

 

(Prašymo dėl vienkartinės pašalpos skyrimo forma)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruota gyvenamoji vieta

 

 

Tel.

Faktinė gyvenamoji vieta*

 

El. pašto adresas

 

 

Jei kreipiasi fizinio asmens atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys

*nurodoma tik tuo atveju, jeigu faktinė gyvenamoji vieta nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta

 

 

Palangos  miesto savivaldybės administracijos

Socialinės rūpybos skyriui

 

 

PRAŠYMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SKYRIMO

 

__________Nr.______

     (data)

 

 

PRAŠAU SKIRTI VIENKARTINĘ PAŠALPĄ (pažymėti Q):

 

ligos ar traumos atveju;

gaisro, stichinės nelaimės atveju;

kitais atvejais

 

Paaiškinu, kad ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skirtą vienkartinę pašalpą prašau pervesti (pažymėti į asmens sąskaitą arba į kompetentingos įstaigos sąskaitą):

sąskaitą banke __________________________________________________________________

(banko pavadinimas)

  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

(sąskaitos Nr.)

PRIDEDAMA (pridedamus dokumentus pažymėti Q)

 

Pažymos apie pajamos, ______ lapų.

Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti, ____ lapų.

Dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopija (pabraukti), _____ lapų.

Kiti (įrašyti) ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, _____ lapų.

 

Informaciją apie priimtus sprendimus dėl vienkartinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo prašau teikti:

 

  telefonu ____________________

paštu, korespondencijos adresas ____________________________

elektroniniu paštu, el. p. adresas ________________________________________________

 

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

 

Pasirašydamas/-a patvirtinu, kad esu informuotas/-a, jog Palangos miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 125196077, Vytauto g. 112, Palanga, (8 460) 48 705, 41 402, 41 406, tvarkydama mano asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas. Administracija mano asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir pagrindais: norėdama įvykdyti mano pateiktą prašymą/skundą/pareiškimą, ir/arba vykdydama sutartį (arba siekdama imtis veiksmų mano prašymu prieš sudarant sutartį), kurios šalis aš esu, ir/arba dėl to, kad vykdo teisinę prievolę, kurią jai nustato teisės aktai.

Esu informuotas/-a, jog turiu šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą.

Suprantu, kad mano teisės gali būti įgyvendintos tik nustačius mano tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus mano prašymo pagrįstumą.

 

 

\Pareiškėjas   ____________________        ______________________________ 

                                 (parašas)                                                                              (vardas ir pavardė)

 

Atstovas        ____________________        ______________________________ 

                          (parašas)                                                                                             (vardas ir pavardė)

 

 

 

(pildo darbuotojas)

 

 

PAPILDOMI DUOMENYS PRIE _________________________________________________

                                                                                                                                                                  (Asmens vardas ir pavardė)

PRAŠYMO VIENKARTINEI PAŠALPAI GAUTI ___________________________________

                                     (data ir registracijos numeris)

PAJAMOS

Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens per paskutinius ________ mėnesius iki

kreipimosi gautos arba kreipimosi mėnesio, pajamos _____________________________________

                                                                                                                                                                           (nurodyti mėnesius) 

Eil. Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas

Pajamos, Eur

Vyras

Moteris

Vaikai

1.

Su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos

 

 

 

 

2.

Pensijos (senatvės, išankstinės senatvės, netekto darbingumo (invalidumo) ir kt.), šalpos išmokos

 

 

 

3.

Piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti (alimentai)

 

 

 

 

4.

Socialinė pašalpa

 

 

 

 

5.

Ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpa

 

 

 

 

6.

Kitos faktiškai gautos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros pajamos

 

 

Vienam iš bendrai gyvenančių asmenų tenkanti suma

 

 

 

Ar einamaisiais metais asmuo yra gavęs vienkartinę pašalpą (pažymėti Taip/Ne)

 

Jeigu taip, kada ir kokiu pagrindu____________________________________

 

 

Informaciją apie asmenį užpildė

 

 

________________________                __________________                ___________________

           (pareigų pavadinimas)                                                                           (parašas)                                                                       (vardas ir pavardė)

 

_______________

              (data)

________________


 

                                                                                                            Socialinės paramos teikimo

komisijos nuostatų

2 priedas

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NARIO

 

 

_______________________________________

(vardas, pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO IR NEŠALIŠKUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20__ m. _________________d.

Palanga

 

 

Būdamas Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos teikimo komisijos (toliau – Komisija) narys:

1.   Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma būnant Komisijos nariu ir nagrinėjant Palangos miesto savivaldybei ar Komisijai pateiktus dokumentus dėl vienkartinės paramos skyrimo;

1.2. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokios man pateiktos rašytinės informacijos, dokumentų kopijų ir originalų.

2.   Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro Komisijai pateikti duomenys: nepasiturinčių gyventojų piniginei socialinei paramai gauti prašymai, pažymos, kiti dokumentai, duomenys, gaunami iš valstybės registrų, buities tyrimo aktai, kiekvieno pasiūlymo turinys, gautų pranešimų turinys; šeimų ar asmenų atvejų aprašymai; priimtų sprendimų turinys; rašytinė ir žodinė informacija, susijusi su aplankytomis šeimomis ar asmenimis.

3.   Įsipareigoju pranešti Komisijos pirmininkui ir nusišalinti nuo klausimo nagrinėjimo, kai nagrinėjamas klausimas dėl socialinės paramos teikimo asmeniui, kurį su manimi sieja artimos giminystės ar svainystės ryšiai.

4.   Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

5.   Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

________________                                                          ________________________

         (parašas)                                                                                                                                                       (vardas, pavardė)

______________


Socialinės paramos teikimo

komisijos nuostatų

3 priedas

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SEKRETORIAUS

 

 

_______________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

KONFIDENCIALUMO IR NEŠALIŠKUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20__ m. _______________d.

Palanga

 

 

Būdamas Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos teikimo komisijos (toliau –Komisija) sekretorius:

1.    Pasižadu:

1.1.  saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma būnant Komisijos sekretoriumi ir nagrinėjant Palangos miesto savivaldybei ar Komisijai pateiktus dokumentus dėl vienkartinės paramos skyrimo;

1.2.  man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3.  nepasilikti jokios man pateiktos rašytinės informacijos, dokumentų kopijų ir originalų.

2.   Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro Komisijai pateikti duomenys: nepasiturinčių gyventojų piniginei socialinei paramai gauti prašymai, pažymos, kiti dokumentai, duomenys, gaunami iš valstybės registrų, buities tyrimo aktai, kiekvieno pasiūlymo turinys, gautų pranešimų turinys; šeimų ar asmenų atvejų aprašymai; priimtų sprendimų turinys; rašytinė ir žodinė informacija, susijusi su aplankytomis šeimomis ar asmenimis.

3.   Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

________________                                                          ________________________

         (parašas)                                                                                                                                                          (vardas, pavardė)

______________

 

 

Socialinės paramos teikimo komisijos

nuostatų

4 priedas

 

2020 m. sausio 7 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-8 redakcija

 

(Prašymo dėl vienkartinės tikslinės išmokos skyrimo forma)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruota gyvenamoji vieta

 

 

Tel.

Faktinė gyvenamoji vieta*

 

El. pašto adresas

 

 

*nurodoma tik tuo atveju, jeigu faktinė gyvenamoji vieta nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta

 

 

Palangos miesto savivaldybės administracijos

Socialinės paramos teikimo komisijai

 

 

PRAŠYMAS DĖL VIENKARTINĖS TIKSLINĖS IŠMOKOS SKYRIMO

 

__________Nr.______

     (data)

 

 

PRAŠAU SKIRTI VIENKARTINĘ TIKLINĘ IŠMOKĄ (pažymėti Q):

 

gimus vaikui;

gimus vienu metu dviem ar daugiau vaikų;

gimus trečiam ir/ar vėlesniam vaikui.

 

TVIRTINU, kad vieno iš tėvų gyvenamoji vieta yra deklaruota arba duomenys apie gyvenamąją vietą yra įrašyti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Palangos miesto savivaldybėje ne trumpiau kaip šeši mėnesiai iki vaiko gimimo.

 

Skirtą vienkartinę paramą prašau pervesti (pažymėti   į asmens sąskaitą arba į kompetentingos įstaigos sąskaitą):

 

sąskaitą banke __________________________________________________________________

(banko pavadinimas)

 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

(sąskaitos Nr.)

 

 

Informaciją apie priimtus sprendimus dėl vienkartinės tikslinės išmokos skyrimo ir mokėjimo prašau teikti:

 

telefonu ____________________

paštu, korespondencijos adresas __________________________________________________

elektroniniu paštu, el. p. adresas _________________________________________________

 

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

 

Pasirašydamas/-a patvirtinu, kad esu informuotas/-a, jog Palangos miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 125196077, Vytauto g. 112, Palanga, (8 460) 41 402, 41 406, tvarkydama mano asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas. Administracija mano asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir pagrindais: norėdama įvykdyti mano pateiktą prašymą, kurios šalis aš esu, ir/arba dėl to, kad vykdo teisinę prievolę, kurią jai nustato teisės aktai.

Esu informuotas/-a, jog turiu šias duomenų subjekto teises:

– teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

– teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis;

– teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

– teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą;

– teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

– teisę atšaukti sutikimą.

 

Suprantu, kad mano teisės gali būti įgyvendintos tik nustačius mano tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus mano prašymo pagrįstumą.

 

 

 

Pareiškėjas ____________________                      __________________________________

(parašas)                                                                          (vardas ir pavardė)

___________

 

Į pradžią