Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-1052 2019-07-29
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB „PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KLAIPĖDOS PL. 60, PALANGOJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUMI

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KLAIPĖDOS PL. 60, PALANGOJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUMI

 

2019 m. liepos 29 d. Nr. A1-1052

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniais, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17, 18, 19 ir 21 punktais, bei atsižvelgdama į daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos pl. 60, Palanga, butų ir kitų patalpų savininkų 2019 m. liepos 10 d. prašymą ir 2019 m. liepos 26 d. daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos pl. 60, Palangoje, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolą Nr. 1:

1. S k i r i u penkeriems metams daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos pl. 60, Palangoje, kurio bendrasis plotas 865,13 kv. m, naudingasis plotas 768,57 kv. m, kuriame yra 13 gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, ir 1 negyvenamosios paskirties patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos komunalinis ūkis“, Ganyklų g. 34, LT-00138 Palanga, tel. (8 460) 48 105, el. paštas info@palkom.eu, įmonės kodas 152409729, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT524097219, mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą skaičiuojant pagal Palangos miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų skaičiuojamąjį administravimo mokesčio tarifą, nustatytą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-366 „Dėl Palangos  miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčių tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Į p a r e i g o j u UAB „Palangos butų ūkis“ per 30 kalendorinių dienų perduoti UAB „Palangos komunalinis ūkis“ daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos pl. 60, Palangoje, bendrojo naudojimo objektus, nepanaudotas sukauptas lėšas daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, teisės aktuose nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo statybos ir (ar) techninės inventorizacijos dokumentus, techninės priežiūros, daugiabučiam gyvenamajam namui ar keliems daugiabučiams gyvenamiesiems namams priskirto žemės sklypo ir kitus su daugiabučiu gyvenamuoju namu susijusius dokumentus, sutartis, daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo darbų metinius ir ilgalaikius planus.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios daugiabučių gyvenamųjų namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriui UAB „Palangos butų ūkis“ paskirtų administruoti daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. A1-1004 2 punktu, 20 punktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo įsakymo gavimo dienos.

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                        Violeta Staskonienė

______________

 

Į pradžią