Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-1030 2019-07-23
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ STATINIŲ NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ STATINIŲ NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. liepos 23 d. Nr. A1-1030

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 09 d. sprendimu Nr. T2-147:

1. Tvirtinu apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių nustatymo:

1.1. Komisiją:

Violeta Staskonienė

 

Lina Karalienė

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė,

Statybos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė,

Algimantas Rimas

 

Statybos skyriaus vedėjas

Petras Kaminskas

Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas,

Danutė Mikienė

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja,

Žydrūnas Žvirblis

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.

1.2. Komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

 

 

______________


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo

Nr. A1-1030

1.2 punktu

 

APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ STATINIŲ nustatymo KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių nustatymo komisija (toliau – Komisija) sudaroma iš 6 Palangos miesto savivaldybės administracijos tarnautojų.

2. Komisijos darbo forma yra posėdžiai, kurie rengiami šiame apraše nustatyta tvarka. Komisijos posėdžius šaukia, jiems pirmininkauja ir Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas.

3. Komisija sprendimus priima posėdyje, kuris yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 Komisijos nariai. Sprendimai priimami Komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, neturi teisės reikšti nuomonės posėdyje svarstomais klausimais.

4. Komisijos posėdžiai ir sprendimai protokoluojami. Protokole nurodoma data, posėdžio eilės numeris, posėdžio dalyviai, balsavimo rezultatai (pažymima, kiek Komisijos narių balsavo „už“, „prieš“ ar ,,susilaikė“). Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius yra Komisijos narys.

5. Komisijos sekretorius protokoluoja Komisijos posėdžius ir organizuoja posėdžių protokolų parengimą bei jų pasirašymą.

6. Komisija gali pakviesti ir kitus asmenis, kurie patariamojo balso teise gali dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

 

__________________

 

Į pradžią