Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-152 2019-07-09
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-4 PAKEITIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-4 PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 9 d. Nr. T2-152

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-95 „Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo“ 1 punkto redakcija), 2 punktu, Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti 2019–2021 metų Palangos miesto savivaldybės strateginį veiklos planą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-4 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ - Kultūros programoje (Nr. 8) priemonėje 1.4.2.4 „Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas“ pridėti matavimo rodiklio paaiškinimą, rodiklio laikotarpio reikšmę ir jį išdėstyti taip:

 

Paaiškinimas

Mato vnt.

Rodiklio laikotarpio reikšmė

2019 m.

2020 m.

2021 m.

4

5

6

7

8

 Palangos kultūros ir jaunimo centras: lengvojo automobilio įsigijimas

vnt.

1

 

2. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių nustatyta tvarka patikslinti 2019 metų Palangos miesto savivaldybės Kultūros programą (Nr. 8).

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 18.

Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Andrius Bajoras

Arvydas Dočkus

Gediminas Gečas

Svetlana Grigorian

Domininkas Jurevičius

Darius Kubilius

Sondra Kulikauskienė

Elena Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Renata Surblytė

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Dainius Želvys

Justas Žulkus

Julius Tomas Žulkus

Vladas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią