Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-112 2019-05-02
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-4 PAKEITIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-4 PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 2 d. Nr. T2-112

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-95 „Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo“ 1 punkto redakcija) 2 punktu, Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti 2019–2021 metų Palangos miesto savivaldybės strateginį veiklos planą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-4 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“:

1.1. Ekonominės plėtros programoje (Nr. 4) priemonėje 4.1.4.1 „Strateginių planų monitoringas ir atnaujinimas“ bei 4.1.4.7 „Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių investicijų lėšas rengimas ir projektų administravimas“ pridėti matavimo rodiklius ir juos išdėstyti taip:

 

Priemonė

Matavimas (rodiklis)

Rodiklio pavadinimas

Paaiškinimas

Mato vnt.

Rodiklio laikotarpio reikšmė

 2019 m.

 2020 m.

2021 m.

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1.4.1

Strateginių planų monitoringas ir atnaujinimas

Strateginio plėtros plano iki 2030 m. parengimas

 

proc.

10

100

 

4.1.4.7

Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių investicijų lėšas rengimas ir projektų administravimas

Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius

 

vnt.

 6

5

5

Finansavimą gavusių paraiškų skaičius

 

vnt.

 5

4

4

Administruotų (įgyvendintų) projektų skaičius

 

vnt.

23 

 23

23

Administruojamų projektų skaičius

 

vnt.

 15

15

15

 

 

1.2. Architektūros ir teritorijų planavimo programoje (Nr. 11) priemonėje 2.2.2.2 „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ vietoj matavimo rodiklio „Žemės valdos projektų skaičius“ įrašyti „Žemės sklypų išmiškinimas“ ir jį išdėstyti taip:

 

 

 

 

Priemonė

Matavimas (rodiklis)

Rodiklio pavadinimas

Paaiškinimas

Mato vnt.

Rodiklio laikotarpio reikšmė

 2019 m.

 2020 m.

2021 m.

1

2

3

4

5

6

7

8

2.2.2.2

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Žemės sklypų išmiškinimas

Sporto g. 3, S. Daukanto g. 24, M. Daujoto g.

vnt.

3

2

2

 

 

1.3. Architektūros ir teritorijų planavimo programoje (Nr. 11) priemonėje 2.2.2.5 „Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas, topografiniai darbai“ vietoj „2019 laikotarpio reikšmė“ 260 įrašyti 130.

1.4. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2019-2021 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą (pridedama).

2. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių nustatyta tvarka patikslinti 2019 metų Palangos miesto savivaldybės Ekonominės plėtros programą (Nr. 4), Architektūros ir teritorijų planavimo programą (Nr. 11) ir 14 priedą.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 20.

Balsavo: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Andrius Bajoras

Arvydas Dočkus

Gediminas Gečas

Svetlana Grigorian

Domininkas Jurevičius

Darius Kubilius

Sondra Kulikauskienė

Elena Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Renata Surblytė

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Dainius Želvys

Justas Žulkus

Julius Tomas Žulkus

Vladas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T2-112

1.4 punktu

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS

MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Priemonė

Įvykdymo terminas

Vykdytojas

Vertinimo kriterijus

1. Mažinti administracinę naštą, siekiant taupyti piliečių, verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius.

1.1.

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaravimo ir apmokėjimo sistemos (Pagalvės mokesčio IS) įdiegimas

2021-12-31

Rinkliavų skyrius. Ekonominės plėtros skyrius.

Įdiegta sistema

1.2.

Savivaldybės paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

2021-12-31

Ekonominės plėtros skyrius.

Juridinis ir personalo skyrius.

Paslaugos perkėlimas į el. erdvę

1.3.

Atsiskaitymo už Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamas paslaugas banko kortele, mobilaus bankinio įrenginio įrengimas.

2020-01-01

Civilinės metrikacijos skyrius

Įrengtas mobilus bankinis įrenginys

2. Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją

2.1.

Įvertinus administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Pusmečiams pasibaigus

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Paskelbta informacija

3. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė

3.1.

Pateikti informaciją Palangos miesto  savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą.

Pusmečiams pasibaigus

Juridinis ir personalo skyrius

Pateikta priemonių vykdymo ataskaita

3.2.

Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti informaciją Administracijos direktoriui

Pusmečiams pasibaigus

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Pateiktas priemonių vykdymo vertinimas 

_______________________________

 

Į pradžią