Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-23 2019-02-21
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. T2-23

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2019 metų biudžetą:

1.1. biudžeto pajamas – 27968,3 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų: pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu – 13486 tūkst. eurų, valstybės dotacijas – 8611,0 tūkst. eurų, biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į biudžetą – 1202,4 tūkst. eurų (2 priedas), iš jų: įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 387,0 tūkst. eurų, pajamas už prekes ir paslaugas – 565,7 tūkst. eurų, pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 249,7 tūkst. eurų.

2019 m. balandžio 24 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-94 redakcija

2019 m. gegužės 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-118 redakcija

2019 m. liepos 9 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-153 redakcija

2019 m. rugpjūčio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-169 redakcija

2019 m. spalio 17 d.,  Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-210 redakcija

2019 m. lapkričio 28 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-229 redakcija

2019 m. gruodžio 19 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-241 redakcija

 

1.2. biudžeto asignavimus – 27968,3 tūkst. eurų (3 priedas), iš jų: darbo užmokesčiui – 12957,5 tūkst. eurų ir turtui įsigyti – 4255,8 tūkst. eurų, iš jų:

2019 m. balandžio 24 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-94 redakcija

2019 m. gegužės 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-118 redakcija

2019 m. liepos 9 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-153 redakcija

2019 m. rugpjūčio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-169 redakcija

2019 m. spalio 17 d.,  Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-210 redakcija

2019 m. lapkričio 28 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-229 redakcija

2019 m. gruodžio 19 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-241 redakcija

 

1.2.1. asignavimus savivaldybės funkcijoms – 18154,9 tūkst. eurų (4 priedas), iš jų: darbo užmokesčiui – 8314,9 tūkst. eurų ir turtui įsigyti – 1634,1 tūkst. eurų;

2019 m. balandžio 24 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-94 redakcija

2019 m. gegužės 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-118 redakcija

2019 m. liepos 9 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-153 redakcija

2019 m. rugpjūčio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-169 redakcija

2019 m. spalio 17 d.,  Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-210 redakcija

2019 m. lapkričio 28 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-229 redakcija

2019 m. gruodžio 19 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-241 redakcija

 

1.2.2. asignavimus iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos – 8205,9 tūkst. eurų, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 820,0 tūkst. eurų (5 priedas), ugdymo reikmėms finansuoti – 4091,0 tūkst. eurų (6 priedas), kitiems tikslams finansuoti – 939,6 tūkst. eurų bei ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti – 2355,3 tūkst. eurų (7 priedas);

2019 m. balandžio 24 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-94 redakcija

2019 m. gegužės 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-118 redakcija

2019 m. liepos 9 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-153 redakcija

2019 m. rugpjūčio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-169 redakcija

2019 m. spalio 17 d.,  Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-210 redakcija

2019 m. lapkričio 28 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-229 redakcija

2019 m. gruodžio 19 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-241 redakcija

 

1.2.3. asignavimus iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų projektams  finansuoti – 405,1 tūkst. eurų (8 priedas);

2019 m. spalio 17 d.,  Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-210 redakcija

2019 m. gruodžio 19 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-241 redakcija

 

1.2.4. asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų programoms finansuoti – 1202,4 tūkst. eurų (9 priedas).

2019 m. balandžio 24 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-94 redakcija.

2019 m. liepos 9 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-153 redakcija

2019 m. rugpjūčio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-169 redakcija

2019 m. spalio 17 d.,  Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-210 redakcija

2019 m. lapkričio 28 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-229 redakcija

2019 m. gruodžio 19 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-241 redakcija

 

2. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2019 metų asignavimus investicijų projektams finansuoti iš paskolų lėšų (10 priedas).

3. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2018 metų nepanaudotų biudžeto lėšų likutį – 1481,2 tūkst. eurų ir šių lėšų paskirstymą:

3.1. savivaldybės biudžeto lėšų likutį – 823,9 tūkst. eurų (11 priedas), iš jų: trumpalaikių įsipareigojimų vykdymui – 203,9 tūkst. eurų ir finansinių įsipareigojimų vykdymui – 620 tūkst. eurų;

3.2. tikslinės paskirties lėšų likučius – 657,251 tūkst. eurų (12 priedas), iš jų: aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų – 196,568 tūkst. eurų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 16,658 tūkst. eurų, lėšų už privatizuotas patalpas ir išsipirktas gyvenamąsias patalpas – 80,270 tūkst. eurų, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų – 245,508 tūkst. eurų, biudžetinių įstaigų pajamų likučius –  118,247 tūkst. eurų, iš jų: pajamų už prekes ir paslaugas – 33,823 tūkst. eurų, pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 84,424 tūkst. eurų.

4. Nustatyti:

4.1. sutaupytus biudžeto asignavimus naudoti susidariusiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

4.2. Savivaldybės 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes turi būti ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą, išskyrus finansinius įsipareigojimus (paskolų grąžinimo išlaidas);

4.3. laikinai laisvas biudžeto apyvartines lėšas Savivaldybės administracija metų eigoje gali naudoti biudžeto pajamų trūkumui dengti, finansuojant biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programas.

5. Įpareigoti biudžeto asignavimų valdytojus:

5.1. užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą ir efektyvumą, neviršijant patvirtintų asignavimų plano;

5.2. įstaigos vardu neprisiimti jokių ilgalaikių skolinių įsipareigojimų;

5.3. imtis priemonių įsiskolinimų mažinimui, tvirtinant 2019 metų išlaidų sąmatas, numatyti lėšas turimų įsiskolinimų 2019 metų sausio 1 d. padengimui;

5.4. patvirtinus Savivaldybės 2019 metų biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti vykdomas programas pagal priemones ir programų sąmatas, kurias pateikti Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui.

 

 

 

Mero pavaduotojas,

pavaduojantis Merą                                                                            Rimantas Antanas Mikalkėnas

______________

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 17.

Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Aleksandras Jokūbauskas

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Aurelija Podlipskytė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Irena Švanienė

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

 

Dokumento priedai:
T2-23 - PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS (1 PRIEDAS)
T2-23 - BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ GAUTŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETĄ (2 PRIEDAS)
T2-23 - PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAGAL PROGRAMAS PLANAS (3 PRIEDAS)
T2-23 - PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS (4 PRIEDAS)
T2-23 - PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (5 PRIEDAS)
T2-23 - PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ TIKSLINĖS VALSTYBĖS DOTACIJOS UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI (6 PRIEDAS)
T2-23 - PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJŲ (7 PRIEDAS)
T2-23 - PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ (8 PRIEDAS)
T2-23 - PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ GAUTŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI (9 PRIEDAS)
T2-23 - PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ ASIGNAVIMAI INVESTICIJŲ PROJEKTAMS IŠ PASKOLŲ LĖŠŲ (10 PRIEDAS)
T2-23 - PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ ASIGNAVIMAI IŠ PRAĖJUSIŲ METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIO (11 PRIEDAS)
T2-23 - PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ ASIGNAVIMAI IŠ TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ LIKUČIŲ (PRAĖJUSIŲ METŲ NEPANAUDOTOS LĖŠOS) (12 PRIEDAS)
Į pradžią