Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-4 2019-01-31
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. T2-4

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Palangos miesto strateginiu plėtros planu iki 2020 metų, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19, Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano metmenimis, patvirtintais Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-197, Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 19.

Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1, nebalsavo – nėra.

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Aleksandras Jokūbauskas

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Aurelija Podlipskytė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Irena Švanienė

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-4

 

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

APRAŠOMOJI DALIS

 

1. ĮVADAS

 

Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į situacijos analizę, suformuluoti institucijos misija ir vizija, strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašomos Palangos miesto savivaldybės vykdomos priemonės, planuojami pasiekimai ir numatomi finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo procesas susijęs su Savivaldybės biudžeto rengimu ir metiniu strateginio planavimo ciklu. Palangos miesto savivaldybės strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius misijai ir vizijai vykdyti, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviau vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, užtikrinti bendruomenės viešųjų poreikių bei interesų tenkinimą. Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą sudaro 11 įvairių Savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų. Kiekvienoje programoje suformuluotos priemonės, išlaidų projektai pagal finansavimo šaltinius, už priemonės įgyvendinimą atsakingi vykdytojai ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Rengiant Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą vadovautasi:

• Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“;

• Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243;

• Palangos miesto strateginiu plėtros planu iki 2020 metų, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19;

• Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano metmenimis, patvirtintais Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-197;

• Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su savivaldybės strateginiu planavimu ir biudžeto sudarymu.

 

2. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO ETAPAI

 

Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimas, svarstymas ir tvirtinimas susideda iš 2 pagrindinių etapų:

• Trejų metų strateginio veiklos plano metmenų (krypčių) rengimas, svarstymas ir tvirtinimas Savivaldybės taryboje.

• Trejų metų strateginio veiklos plano rengimas, svarstymas ir tvirtinimas Savivaldybės taryboje.

Rengiant Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano metmenis ir strateginį veiklos planą į planavimo procesą buvo įtraukti Savivaldybės plėtros tarybos nariai, vadovai, struktūrinių padalinių specialistai, biudžetinių įstaigų darbuotojai. Prieš suformuojant ir pateikiant galutiniam svarstymui Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano metmenų (krypčių) ir strateginio veiklos plano projektą, pagrindinės jo sudedamųjų dalių gairės buvo pristatytos ir aptartos posėdžių metu su Strateginio planavimo grupe ir Strateginės plėtros taryba.

Vadovaujantis Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243, programų koordinatoriai Ekonominės plėtros skyriui pateikė prioritetinių priemonių sąrašą pagal programas. Ekonominės plėtros skyrius apjungė programų koordinatorių pateiktą informaciją ir parengė Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano metmenų suvestinę. Palangos miesto savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-197 patvirtino Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano metmenis, kur išdėstytos prioritetinės priemonės pagal programas:

 

Bendrosios programos (Nr. 01) prioritetinės kryptys:

1. Savivaldybės tarybos narių tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas.

2. Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas.

3. Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių kvalifikacijos kėlimas.

4. IT sistemų diegimas, atnaujinimas ir palaikymas.

Ūkio ir turto programos (Nr. 02) prioritetinės kryptys:

1.      Racionalus turto valdymas ir teisinė registracija.

2.      Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas.

3.      Daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų energetinio modernizavimo priemonių organizavimas.

4.      Socialinio būsto įsigijimas.

5.      Žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas ir atnaujinimas Palangos miesto viešose erdvėse.

6.      Miesto apšvietimo energijos taupymo priemonių diegimas.

7.      Paplūdimių infrastruktūros sutvarkymas.

8.      Darnaus judumo plano sprendinių įgyvendinimas.

9.      Palangos miesto viešųjų erdvių priežiūra ir tvarkymas.

Šventosios seniūnijos programos (Nr. 03) prioritetinės kryptys:

1. Šventosios seniūnijos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra.

2. Žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas Šventosios seniūnijoje.

3. Šventosios seniūnijos viešųjų erdvių priežiūra ir tvarkymas.

4. Paplūdimių infrastruktūros gerinimas Šventosios seniūnijoje.

5. Melioracijos įrenginių priežiūra.

6. Žvejybos infrastruktūros plėtra Šventosios jūrų uoste.

Ekonominės plėtros programos (Nr. 04) prioritetinės kryptys:

1.      ES finansinių mechanizmų ir kitų finansavimo šaltinių paieška projektams įgyvendinti (1 energijos taupymo, Šventosios jūrų uosto įveiklinimo, Dviračių takų tinklo plėtojimas; Sporto aikštynų sutvarkymas (V. Jurgučio pagrindinės mokyklos, „Baltijos“ pagrindinės mokyklos, Senosios gimnazijos ir kt.); Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sutvarkymas (vilų kompleksas „Romeo“ ir „Džiuljeta“); Parodų paviljono S. Daukanto g. 24/ S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, Palanga, rekonstrukcija, VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro rekonstrukcija; Vandens pramogų parkų Palangoje ir Šventojoje įrengimas; Ledo arenos įrengimas; Vasaros koncertų salės Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimo, numatant multifunkcinio kultūros pastato, kurį sudaro kultūros centras, menų mokykla ir koncertų salė, įrengimas (II–III etapai); Palangos botanikos parko rekonstrukcija (III etapas).

2.      ES finansuojamų projektų administravimas.

3.      Viešojo ir privataus sektorių projektų įgyvendinimas (pramogų komplekso su ledo arena statyba, objektų, naudojančių geoterminius vandens šaltinius, kūrimas, teritorijos, esančios Liepojos pl. 10, Palangoje, DP (K4 kvartalas), vandens pramogų parkų, uždarų teniso kortų įrengimas).

4.      Kurorto rinkodaros strategijos įgyvendinimas.

5.      Turizmo rinkodaros strategijos įgyvendinimas ir turizmo informacinės sistemos priemonių plėtra.

6.      Vidinės ir išorinės komunikacijos priemonių plėtra.

7.      Rekreacinės infrastruktūros ir turistinių maršrutų infrastruktūros vystymas.

Aplinkos apsaugos programos (Nr. 05) prioritetinės kryptys

1. Atliekų tvarkymo sistemos modernizavimas.

2. Želdynų inventorizavimas, atnaujinimas ir plėtra.

3. Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas.

4. Palangos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2021 metų programos priemonių įgyvendinimas.

Statybos programos (Nr. 06) prioritetinės kryptys:

1. Įvažiavimo į Palangos miestą – Klaipėdos plento ir Ganyklų gatvės ruožo rekonstravimas.

2. Gatvių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimas ir įgyvendinimas.

3. Naujai urbanizuojamų teritorijų infrastruktūros tvarkymas.

4. Sporto kompleksų plėtra (pagrindinio ir atsarginio stadiono aikščių atnaujinimas, sporto aikštynų įrengimas).

5. Miesto viešųjų erdvių (aikščių) įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams.

6. Visuomeninės paskirties (sporto, kultūros, švietimo įstaigų ir administracinių pastatų / objektų) projektavimas, rekonstravimas / statyba.

Sveikatinimo programos (Nr. 07) prioritetinės kryptys:

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas.

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas.

3. Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas.

4. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas.

5. Visuomenės sveikatos biuro būtinosios veiklos užtikrinimas.

6. Aplinkos sveikatinimas.

Kultūros programos (Nr. 08) prioritetinės kryptys:

1.      Kultūros paveldo ir kitų kultūros objektų pritaikymas visuomenės poreikiams.

2.      Kultūros projektų skatinimas ir kultūros renginių kokybės gerinimas.

3.      Pasaulio lietuvių ir kitų minėtinų metų paminėjimas Palangoje.

4.      Meno kolektyvų veiklos sąlygų gerinimas.

5.      Palangos kurorto muziejaus ekspozicijos atidarymas.

6.      Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas, įkuriant atvirą Jaunimo centrą ir įgyvendinant savanoriškos tarnybos modelį.

7.      Pasirengimas Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionatui.

8.      Palangos miesto ryšių su miestais-partneriais stiprinimas.

Švietimo programos (Nr. 09) prioritetinės kryptys:

1. Vaikų fizinio ir emocinio saugumo užtikrinimas.

2. Mokymosi bazės turtinimas, modernizavimas ir edukacinių erdvių kūrimas.

3. Vaikų saviraiškos, socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo, prevencinių ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų rėmimas.

4. Mokinių mokymo plaukti programos organizavimas Palangos mieste.

Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) prioritetinės kryptys:

1.           Gyventojų socialinės atskirties mažinimas, socialinių paslaugų, užtikrinančių būtinuosius neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius, organizavimas.

2.           Socialinių paslaugų įstaigų materialinės bazės turtinimas, teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.

3.           Socialinės paramos, numatytos teisės aktuose, teikimo užtikrinimas.

4.           Socialinių paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos, bendruomenėje vystymas, pagalbos globėjams organizavimas.

5.           Atvejo vadybos proceso įgyvendinimas organizuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai, patiriantiems socialinę riziką.

Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) prioritetinės kryptys:

1.         Palangos miesto bendrojo plano monitoringas ir koregavimas (dalies K4 rajone bei gamtinio karkaso dalies Š1, Š2, Š4, Š5, N6 rajonuose).

2.         Teritorijų planavimas (detaliųjų planų ir formavimo bei pertvarkymo projektų rengimas: daugiabučių kvartalų DP bei formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas; Palangos miesto kapinių plėtra; Palangos miesto centrinės dalies DP keitimas (koregavimas) teritorijoje tarp Sporto g., S. Dariaus ir S. Girėno g. bei Klaipėdos plento; Palangos miesto centrinės dalies DP keitimas (koregavimas) teritorijoje tarp Didžiosios g., Kurorto g., pravažiavimo ir žemės sklypų Kurorto g. 41d, 41e, 41f, 41g, 41h; Gyvenamųjų namų grupės šiaurinėje Vanagupėje detalaus suplanavimo projekto keitimas teritorijoje tarp M. Daujoto g., Šilo g. ir valstybinio miško; Formavimo ir pertvarkymo projektas Kuršių takas 22B (pietinė gretimybė).

3. Urbanizacijos plėtra (specialiųjų planų rengimas: inžinerinių tinklų infrastruktūros SP; šilumos ūkio tiekimo SP; Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų SP rengimas).

4. Geografinės informacinės sistemos modernizavimas ir atnaujinimas.

5. Objektų išdėstymo schemų rengimas (grafinės-vizualinės informacijos sistemos elementų išdėstymo schema).

Vadovaujantis Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu Programų koordinatoriai rengė trejų metų strateginių veiklos programų projektus ir teikė Ekonominės plėtros skyriui. Ekonominės plėtros skyrius apjungė programų koordinatorių parengtus programų projektus ir parengė Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano projektą. 2019–2021 metų strateginio veiklos plano projektą 2018 m. gruodžio 21 d. apsvarstė Strateginio planavimo grupė, o 2019 m. sausio 23 d. – Strateginės plėtros taryba.

Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą sudaro: Palangos miesto misija, vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės bei matavimo rodikliai. Rekomenduojama nekeisti strateginių tikslų ir laikytis jų hierarchijos artimiausius tris metus siekiant užtikrinti strateginio veiklos plano vientisumą ir sistemingai atlikti jo įgyvendinimo stebėseną bei rezultatų analizę. Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas yra dinamiškas dokumentas, kuris turi būti reguliariai peržiūrimas ir koreguojamas atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią Palangos miesto situaciją, aplinkos pokyčius Lietuvoje ir aplinkinėse valstybėse. Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas, vadovaujantis Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, turėtų būti peržiūrimas kasmet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SSGG (STIPRYBIŲ – SILPNYBIŲ – GALIMYBIŲ – GRĖSMIŲ) ANALIZĖ

Atliekant Palangos miesto savivaldybės SSGG analizę buvo išskirtos šios silpnybės, stiprybės, grėsmės ir galimybės, į kurias svarbu atsižvelgti, vykdant veiklas 2019–2021 metais.

 

 

STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

Ekonominė aplinka

n Didelės investicijų apimtys kurorte per pastaruosius keletą metų

n Išvystyta apgyvendinimo paslaugų infrastruktūra ir didelė įvairovė pagal siūlomas kainas ir kokybę

n Didelis įvairių renginių ir pramogų skaičius vasaros sezono metu

n Augantis įvairių kultūros, sporto ir kt. pobūdžio renginių skaičius ne sezono metu

n Susiformavusios apgyvendinimo paslaugų teikimo privačiame sektoriuje tradicijos

n Išvystyta maitinimo paslaugų infrastruktūra, didelė maitinimo paslaugų įvairovė

n Savivaldybės įstaigų ir verslo bendruomenės iniciatyvos, siekiant pritraukti daugiau lankytojų į kurortą

n Vienas didesnių apgyvendinimo įstaigų skaičius Lietuvos kurortuose

n Didelis sezoniškumas – pagrindinis lankytojų srautas būna 2–3 vasaros sezono mėnesiais

n „Pusiau legalus“ privatus apgyvendinimo paslaugų sektorius, darantis neigiamą įtaką bendram kurorto įvaizdžiui

n Nepakankamai išnaudojamos regiono autoturizmo galimybės

n Prognozuojami demografinės situacijos pokyčiai – gyventojų senėjimas

n Ribota kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla

n Palangoje nėra aukštojo mokslo arba mokymo įstaigos, kuri galėtų padidinti jaunų bei aktyvių vartotojų skaičių, taip suteikiant miestui daugiau gyvybės

n Trūksta visuomenės supratimo apie turizmo naudą miestui

 

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

Ekonominė aplinka

n Nežymiai gerėjantys Lietuvos ir aplinkinių valstybių ekonominiai rodikliai

n Pastebimas aplinkinių valstybių gyventojų susidomėjimas atostogų būsto – nekilnojamojo turto objektais Lietuvos kurortuose

n Lietuva turi Rytų ir Centrinės Europos šalims būdingų privalumų – vis dar daugeliui senųjų ES šalių gyventojų Lietuvoje patrauklios apgyvendinimo, viešojo maitinimo ir kitų paslaugų kainos

n Sumažėjusios gyventojų pajamos pakoregavo Lietuvos gyventojų laisvalaikio, pramogų bei atostogų išlaidas

n Sumažėjęs potencialių investuotojų susidomėjimas Lietuvos kurortais

TURIZMO PASLAUGOS IR INRASTRUKTŪRA

n Gerai išvystyta kelių infrastruktūra, užtikrinanti patogų susisiekimą su Palangos kurortu

n Galimybė pasiekti Palangos kurortą oro transportu

n Geras įvaizdis ir pakankamai geras Palangos žinomumas aplinkinių šalių rinkose

n Modernizuotas Palangos oro uostas  sudaro realias prielaidas turistų skaičiaus augimui kurorte

n Dėl labai didelio apkrovimo sezono metu pablogėjantis viešojo maitinimo įstaigų aptarnavimo lygis

n  Esama turizmo infrastruktūra nesudaro prielaidų formuoti aiškaus kurorto išskirtinumo

SOCIALINĖ, Politinė/ teisinė aplinka

n Augantis Lietuvos gyventojų mobilumas darbo rinkoje

n Vietos automobilių turizmas suvokiamas kaip saugesnis

n Intensyvėjantis gyvenimo tempas ir dėl to augantys vartotojų reikalavimai poilsio kokybei ir infrastruktūrai

 

n Reikšminga politinės situacijos įtaka savivaldybių veiklai Lietuvoje

n Nedidelis kurorto gyventojų skaičius

n Visuomenėje nesuvokiama turizmo svarba šalies ekonomikai

n Mažėjantis gyventojų skaičius bei jaunimo emigracija į Lietuvos didmiesčius bei į užsienio valstybes

 

4. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VIZIJA

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MISIJA

Vystant aktyvaus poilsio Baltijos pajūrio kurortą, kurti geras gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas Palangos miesto gyventojams ir svečiams.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIZIJA

PALANGA – ištisus metus atviras tarptautinis kurortas su išvystyta sveikatingumo, sporto ir poilsio infrastruktūra, aktyviu kultūriniu gyvenimu. Tai saugus ir švarus miestas, patogus gyventi bei ilsėtis.

 

5. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIORITETAI IR TIKSLAI

 

Vadovaujantis Palangos miesto SSGG (stiprybių-silpnybių–grėsmių-galimybių) analize, Palangos miesto savivaldybės suformuluota misija ir vizija bei kitais strateginiam veiklos planui parengti naudotais dokumentais buvo sudaryta strateginių tikslų hierarchija ir Palangos miesto savivaldybės veiklos iki 2020 metų prioritetinės sritys, tikslai, uždaviniai ir priemonės (žr. 13 priedą).

1 lentelė. Palangos miesto savivaldybės strateginio plano prioritetinės sritys ir tikslai.

Plėtros sritis

Tikslas

1

Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas

1.1.

Kokybiškos švietimo paslaugos

1.2.

Efektyvi socialinių paslaugų sistema ir sveika visuomenė

1.3.

Pozityvi vaikų ir jaunimo iniciatyva bei socializacija

1.4.

Išplėtotos kultūros, sporto ir laisvalaikio paslaugos

2

Darnios aplinkos vystymas

2.1.

Saugi, patogi ir švari gyvenamoji aplinka

2.2.

Harmoninga miesto teritorijų, inžinerinio aprūpinimo ir susisiekimo sistema

3

Kurorto patrauklumo didinimas

3.1.

Palankios sąlygos verslo ir turizmo paslaugų plėtrai

3.2.

Patrauklus kurorto įvaizdis

3.3.

Išplėtota rekreacinė ir turizmo infrastruktūra

4

Miesto savivaldos gerinimas

4.1.

Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas

4.2.

Sklandi savivaldybės ir pavaldžių įstaigų veikla

 

1 sritis: Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas. Be išsilavinusių žmonių neįmanoma ateities ekonomika, gerovė ir kultūringa visuomenė, todėl daug dėmesio numatoma skirti ugdymo kokybei gerinti – 1.1 tikslas „Kokybiškos švietimo paslaugos“. Siekiama ne tik sukurti patogesnes fizines mokymosi sąlygas atnaujinant miesto ugdymo (lopšelių-darželių, bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo švietimo) įstaigų infrastruktūrą, užtikrinant mokinių saugumą, bet ir aprūpinti švietimo įstaigas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, kelti švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, skatinti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką. Sudėtine gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo dalimi laikoma vaikų ir jaunimo iniciatyvumo skatinimas, krizinėse situacijose atsidūrusių šeimų vaikų ir jaunimo socializacijos užtikrinimas, vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas, įvairių prevencinių programų įgyvendinimas, kuriomis remiantis tikimasi išugdyti visapusiškai aktyvesnį ir sąmoningesnį jaunimą, dalyvaujantį miesto politiniame, pilietiniame, ekonominiame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Šios temos atspindimos 1.3 tiksle „Pozityvi vaikų ir jaunimo iniciatyva bei socializacija“.

1.2 tikslas „Efektyvi socialinių paslaugų sistema ir sveika visuomenė“ apima savivaldybės sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo įstaigų modernizavimą, socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės parametrų didinimą, sveikatinimo paslaugų plėtrą. Įgyvendinus šiuos paminėtus aspektus bus didinamas socialinis saugumas, kuris išskiriamas kaip kokybiško gyvenimo sąlyga. Numatoma rekonstruoti bei modernizuoti tiek asmens sveikatos, tiek socialinių paslaugų teikimo įstaigas bei atnaujinti jų turimą materialinę bazę, didinti socialinio būsto fondą, užtikrinti jo prieinamumą. Siekiant mažinti vaikų ir suaugusiųjų sergamumą, hospitalizuotų ligonių skaičių, planuojama įgyvendinti vis daugiau tikslinių visuomenės sveikatos programų, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, skatinti bei ugdyti sveiką gyvenseną, ekologišką mąstyseną.

1.4 tikslui „Išplėtotos kultūros, sporto ir laisvalaikio paslaugos“ siekti plane numatoma sudaryti palankias sąlygas kūno kultūros ir sporto, kultūros ir meno plėtrai, modernizuoti ir plėtoti ne tik gamtos ir kultūros objektų infrastruktūrą, bet atnaujinti ir kultūros įstaigų infrastruktūrą, kad Palangos gyventojai turėtų kuo daugiau galimybių tobulėti, lavintis, o kartu tapti atviresniais naujoms idėjoms, aktyvesniais ir kūrybingesniais. Plėtojama kultūros, sporto ir laisvalaikio paslaugų sistema (įskaitant tinkamą infrastruktūrą) bei palanki aplinka asmens saviraiškai – itin svarbu norint užtikrinti visavertės visuomenės gyvenimo sąlygas. Siekiant visapusiško gyventojų tobulėjimo, planuojama daugiau dėmesio skirti aktyvaus laisvalaikio skatinimui, fizinio aktyvumo didinimui. Plėtojant kultūros sektorių planuojama skatinti kultūrinę ir intelektinę veiklą, remiant kultūros projektus, visuomenines kultūrines organizacijas.

2 sritis: Darnios aplinkos plėtra. Darnios aplinkos vystymas, t. y. saugi, patogi ir švari gyvenamoji aplinka, subalansuota miesto teritorijų ir infrastruktūros (inžinerinių tinklų, susisiekimo sistemos, viešosios paskirties objektų ir pan.) plėtra yra pagrindas siekiant užtikrinti kurorto ekonomikos plėtrą ir kokybiškas visavertės visuomenės gyvenimo sąlygas.

Vienas iš 2.1 tikslui „Saugi, patogi ir švari gyvenamoji aplinka“ iškeltų uždavinių – gerinti būsto kokybę, t. y. įgyvendinti gyvenamųjų teritorijų modernizavimo strategijos ir pastatų energetinio modernizavimo programas, mikrorajonuose atnaujinti vaikų žaidimų, sporto aikšteles ir kitus įrenginius. Taip pat prie patogios gyvenamosios aplinkos kūrimo prisidės šiam tikslui įgyvendinti numatomi veiksmai pritaikant ne tik viešosios infrastruktūros objektus, bet ir gyvenamąjį būstą žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Siekiant patenkinti miestiečių bei turistų rekreacinių zonų poreikį, numatoma kuo daugiau miesto „žaliųjų zonų“ pritaikyti poilsiui ir laisvalaikiui, įrengti gyvūnų vedžiojimo aikšteles, sutvarkyti miesto vandens telkinius ir jų pakrantes. Atsižvelgiant į šiandienos ekologiškos gyvenamosios aplinkos aktualijas, bus siekiama suformuoti efektyvią ir saugią atliekų surinkimo, apdorojimo ir panaudojimo sistemą, gerinti atmosferos oro ir geriamojo vandens kokybę, mažinti triukšmą ir užtikrinti ekologišką miesto gamtinę aplinką. Fiziniam gyventojų saugumo užtikrinimui strateginiame plane numatomas saugaus miesto iniciatyvų įgyvendinimas.

Siekiant sukurti „harmoningą miesto teritorijų, inžinerinio aprūpinimo ir susisiekimo sistemą“ (2.2 tikslas) svarbu yra plėsti ir renovuoti nuotekų šalinimo, vandens tiekimo ir energetikos sistemas, kad būtų užtikrinamas geros kokybės vandens tiekimas, lengvai prieinamos, centralizuotai teikiamos nuotekų šalinimo, energijos tiekimo paslaugos gyventojams. Panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius įvairios energijos gamybai, bus siekiama išspręsti dalį šiuo metu opių problemų – kaina, ekologija, prieinamumas ir pan. Strateginiame plane didelis dėmesys skiriamas ir harmoningai miesto teritorijų plėtrai. Atsižvelgus į Bendrojo plano sprendinius, planuojama atnaujinti svarbias miesto teritorijas, parengti specialiuosius planus. Siekiant užtikrinti harmoningos miesto susisiekimo sistemos plėtrą, planuojama ne tik modernizuoti esamą susisiekimo infrastruktūros tinklą, bet didelį dėmesį skirti palankių eismo sąlygų dviratininkams ir pėstiesiems sukūrimą, skatinti aplinką neteršiančių transporto priemonių įsigijimą ir naudojimą.

3 sritis „Kurorto patrauklumo didinimas“. Suprasdama palankios ekonominės ir investicinės aplinkos svarbą, Palangos miesto savivaldybė planuoja aktyviai dirbti su potencialiais ir esamais investuotojais, efektyviai skleisti informaciją apie investicines galimybes mieste. Aktyviais rinkodaros veiksmais tikslinėse rinkose gerinti kurorto įvaizdį tarp potencialių investuotojų ir pritraukti naujų finansinių resursų. Siekiant gerinti šio sektoriaus paslaugų kokybę ir darbuotojų gebėjimus, numatoma ne tik organizuoti puikios aptarnavimo kokybės konkursus, bet ir vykdyti turistų apklausas, kurių rezultatai galėtų būti patikimas šaltinis siekiant nuolatinio tobulėjimo. Didelis dėmesys skiriamas turizmo informacinės sistemos plėtrai, t. y. sudaryti sąlygas tiek vietiniams, tiek užsienio turistams lengvai ir patogiai Palangoje rasti visus svarbiausius ir įdomiausius objektus, gauti išsamią informaciją vienoje vietoje (informacinių terminalų įrengimas, mobilaus TIC punkto įrengimas, mobilios aplikacijos sukūrimas). Numatoma kryptingai organizuoti informacijos apie miestą sklaidą tarptautiniuose renginiuose, vykdyti reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimą.

Palanga išsiskiria puikiai išplėtota viešąja turizmo infrastruktūra ir teikiamomis paslaugomis, tačiau taip pat labai svarbu komunikuoti apie mūsų turizmo galimybes tikslinėse rinkose, iš kurių norime pritraukti daugiau turistų. Siekiant efektyviai išnaudoti Palangos turizmo potencialą labai svarbu panaudoti veiksmingas rinkodaros strategijas informacijai apie miesto turizmo potencialą skleisti.

4 sritis „Miesto savivaldos gerinimas“ susijusi su savivaldos darbo organizavimo gerinimu, kadangi viešojo administravimo organizacijose per pastaruosius kelerius metus galima pastebėti labai didelį susidomėjimą viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo gerinimo sprendimais. Sistemingai gerinti, tobulinti veiklą ir didinti teikiamų paslaugų kokybę savivaldybę taip pat skatina išaugę vartotojų (piliečių) aptarnavimo lūkesčiai bei ES mastu plėtojamos iniciatyvos ir rekomendacijos. Siekiant užtikrinti Savivaldybės veiklos valdymo efektyvumą ir patenkinti vartotojų aptarnavimo lūkesčius, strateginiame plane numatomos priemonės, mažinančios administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims, užtikrinti sistemingą savivaldybės darbuotojų mokymąsi, gerinti savivaldybės veiklos planavimą ir valdymą, diegti modernius vadybos metodus, skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene, efektyviai valdyti ir atnaujinti savivaldybės valdomą ir nuomojamą turtą, diegti modernias informacines technologijas ir sistemas, plėtoti elektroninės valdžios ir elektroninės demokratijos priemones. Palangos savivaldybė jau dabar aktyviai dalyvauja ir toliau ketina dalyvauti panaudojant ES struktūrinę paramą, skiriamą veiklos efektyvumo didinimo priemonių bei kokybės vadybos modelių diegimui, siekiant užtikrinti plane numatomų strateginių tikslų įgyvendinimą.

 

6. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS

 

Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų veiklos plano strateginių tikslų priemonės yra atitinkamos programos sudedamosios dalys. Programa – atitinkamų Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano priemonių rinkinys. Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą sudaro 11 programų – Bendroji, Ūkio ir turto, Šventosios seniūnijos, Ekonominės plėtros, Aplinkos apsaugos, Statybos, Sveikatinimo, Kultūros, Švietimo, Socialinės apsaugos, Architektūros ir teritorijų planavimo (žr. 1–11 priedus). Kiekviena programa turi už programos įgyvendinimą atsakingą(-us) struktūrinį(-ius) padalinį(-ius) ir programos koordinatorių (žr. 12 priedą).

 

7. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIAI

 

Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimas vertinamas matavimo rodikliais.

 

Nustatyti rodikliai:

• paprasti, pamatuojami, ambicingi, pasiekiami, orientuoti į tikslą;

• yra balansas tarp valdymo ir rezultatų rodiklių;

• matuoja veiklą, kuriai galima daryti įtaką.

 

Rekomenduojama rodiklius nustatyti atsižvelgiant į kriterijus:

• prasmingi – susiję su Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strategija;

• vertingi – matuoja tai, kas svarbiausia;

• įvairiapusiški – matuoja kokybę ir efektyvumą;

• susieti – su atsakingu Palangos miesto savivaldybės struktūriniu padaliniu;

• palyginami – įmanomas duomenų lyginimas;

• patikimi – paremti tiksliais ir patikimais duomenimis;

• paprasti.

 

Nustatytų rodiklių aprašymas susideda iš:

• pavadinimo;

• paaiškinimo;

• vieneto;

• vertinimo krypties;

• matavimo periodo (3 metai).

Kiekvieno rodiklio planuojamos reikšmės kiekvienam matavimo periodui yra pateiktos atskiroje programoje, kuriai priklauso rodikliu (-iais) matuojama priemonė.

__________________


Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų

strateginio veiklos plano

12 priedas

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS IR PROGRAMŲ KOORDINATORIAI

 

 

 

 

Nr.

Skyrius

Programa

Programos koordinatorius

I.

Bendrasis skyrius

2019–2021 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Bendroji programa (Nr. 01) (1 priedas)

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Centralizuoto vidaus audito skyrius

Juridinis ir personalo skyrius

Buhalterija

Biudžeto skyrius

Viešosios tvarkos skyrius

Rinkliavų skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius

Kontrolės ir audito tarnyba

II.

Ūkio ir turto skyrius

2019–2021 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Ūkio ir turto programa (Nr. 02) (2 priedas)

Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

III.

Šventosios seniūnija

2019–2021 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Šventosios seniūnijos programa (Nr. 03) (3 priedas)

Šventosios seniūnas

IV.

Ekonominės plėtros skyrius

2019–2021 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programa (Nr. 04) (4 priedas)

Ekonominės plėtros skyriaus vedėjas

V.

Ūkio ir turto skyrius

2019–2021 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Aplinkos apsaugos programa (Nr. 05) (5 priedas)

Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

VI.

Statybos skyrius

2019–2021 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Statybos programa (Nr. 06) (6 priedas)

Statybos skyriaus vedėjas

VII.

Savivaldybės gydytojas

2019–2021 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Sveikatinimo veiklos programa (Nr. 07) (7 priedas)

Savivaldybės gydytojas

Sanitarijos inspektorius

VIII.

Kultūros skyrius

2019–2021 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Kultūros programa (Nr. 08) (8 priedas)

Kultūros skyriaus vedėjas

IX.

Švietimo skyrius

2019–2021 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 09) (9 priedas)

Švietimo skyriaus vedėjas

X.

Socialinės rūpybos skyrius

2019–2021 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programa (Nr. 10) (10 priedas)

Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas

XI.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

2019–2021 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11) (11 priedas)

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

 


Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų

strateginio veiklos plano

13 priedas

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

PLĖTROS SRITYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

Plėtros sritis

Tikslas

Uždavinys

Priemonė

1

Gyvenimo kokybės ir saugumo gerinimas

1.1

Kokybiškos švietimo paslaugos

1.1.1

Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką švietimo paslaugų teikimą

1.1.1.1

Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas

1.1.1.2

Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas

1.1.1.3

Mokyklų vadovų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas

1.1.1.4

Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas

1.1.1.5

Mokinių pavėžėjimo organizavimas

1.1.1.6

Mokinių maitinimo organizavimas

1.1.1.7

Technologijų (bendrojo lavinimo) programų plėtra

1.1.1.8

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)

1.1.2

Modernizuoti švietimo įstaigas

1.1.2.1

Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas

1.1.2.2

Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas

1.1.2.3

Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas

1.1.2.4

Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas

1.1.2.5

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas ir materialinės bazės turtinimas

1.1.2.6

IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose

1.1.2.7

Mokinių saugumo užtikrinimas

1.1.2.8

Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas

1.2

Efektyvi socialinių paslaugų sistema ir sveika visuomenė

1.2.1

Modernizuoti savivaldybės sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo įstaigas

1.2.1.1

Socialinių paslaugų įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas

1.2.1.2

Socialinių paslaugų įstaigų materialinės bazės atnaujinimas, turtinimas

1.2.1.3

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas 

1.2.1.4

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas  

1.2.1.5

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

1.2.2

Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę

1.2.2.1

Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO

1.2.2.2

Socialinių paslaugų plėtra

1.2.2.3

Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas

1.2.2.4

Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas

1.2.2.5

Socialinių išmokų, pašalpų skyrimas ir mokėjimas

1.2.2.6

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas

1.2.2.7

Socialinių išmokų mokėjimas ir kitos socialinės paramos teikimas

1.2.3

Sveikatinimo paslaugų plėtra

1.2.3.1

Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas

1.2.3.2

Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas

1.2.3.3

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas

1.2.3.4

Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas

1.3

Pozityvi vaikų ir jaunimo iniciatyva bei socializacija

1.3.1

Skatinti vaikų ir jaunimo iniciatyvumą

1.3.1.1

Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas

1.3.1.2

Vaiko užimtumo dienos centro įkūrimas ir veiklos palaikymas

1.3.1.3

Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas

1.3.1.4

Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas

1.3.1.5

Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano įgyvendinti

1.3.1.6

Jaunimo centro įkūrimas ir patalpų remontas

1.3.2

Užtikrinti krizinėse situacijose atsidūrusių šeimų vaikų ir jaunimo socializaciją

1.3.2.1

Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas

1.3.2.2

Metodinės, švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais

1.3.2.3

Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas

1.4

Išplėtotos kultūros, sporto ir laisvalaikio paslaugos

1.4.1

Sudaryti palankias sąlygas kūno kultūros ir sporto plėtrai

1.4.1.1

Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas

1.4.1.2

Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba, renovacija ir priežiūra

1.4.1.3

Aukšto sportinio meistriškumo komandų rėmimas

1.4.2

Modernizuoti ir plėtoti gamtos, kultūros objektų bei įstaigų infrastruktūrą

1.4.2.1

Kultūros įstaigų pastatų rekonstravimas ir modernizavimas

1.4.2.2

Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra

1.4.2.3

Palangos krašto muziejaus steigimas

1.4.2.4

Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas

1.4.2.5

Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas

1.4.2.6

Palangos botanikos parko tvarkymas

1.4.2.7

Religinių bendruomenių rėmimas

1.4.2.8

Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų projektinės veiklos kofinansavimas

1.4.3

Plėtoti kultūrą ir meną

1.4.3.1

Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas 

1.4.3.2

Kultūros projektų skatinimas, rėmimas

1.4.3.3

Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida

1.4.3.4

A. Mončio kūrybos saugojimas ir populiarinimas

1.4.3.5

Sudaryti sąlygas lankyti kultūros paveldo objektus

1.4.3.6

„Palangos orkestro“ koncertinės veiklos užtikrinimas

1.4.3.7

Valstybinių, kalendorinių švenčių, minėtinų datų renginių organizavimas

 

 

 

 

1.4.3.8

Palangos mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimas.

 

2

 

 

 

2.1

Saugi, patogi ir švari gyvenamoji aplinka

2.1.1

Gerinti būsto kokybę

2.1.1.1

Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas

 

2.1.1.2

Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas

 

2.1.1.3

Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas

 

2.1.1.4

Viešųjų erdvių sutvarkymas Šventosios seniūnijoje

 

2.1.2

Stebėti ir gerinti paviršinio vandens, oro, dirvožemio kokybę, mažinti triukšmo lygį

2.1.2.1

Paviršinių vandens telkinių valymas

 

2.1.2.2

Polderių techninio darbo projekto parengimas ir rekonstrukcija

 

2.1.2.3

Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas

 

2.1.2.4

Šachtinių šulinių vandens ištyrimas

 

2.1.2.5

Paplūdimių smėlio ir vandens ištyrimas vasaros sezono metu

 

2.1.2.6

Triukšmo lygio stebėsena ir prevencija

 

2.1.2.7

Oro ir viešųjų vietų dirvožemio stebėsena

 

2.1.2.8

Smėlio ir vandens ištyrimas

 

2.1.3

Sutvarkyti aplinką/užtikrinti patogią ir tvarkingą aplinką

2.1.3.1

Metalinių garažų nukėlimas

 

2.1.3.2

Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai

 

2.1.3.3

Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas

 

2.1.3.4

Viešosios infrastruktūros ir gyvenamojo būsto pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais

 

2.1.3.5

Aplinkai nekenksmingos atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemos formavimas

 

2.1.3.6

Aplinkos tvarkymas

 

2.1.3.7

Sodininkų bendrijų rėmimas

 

2.1.3.8

Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikima

 

2.1.3.9

Palangos kapinių sutvarkymas ir plėtra, kolumbariumo įrengimas

 

2.1.3.10

Miesto apšvietimo užtikrinimas

 

2.1.3.11

Aplinkos sveikatinimas

 

2.1.3.12

Gyvūnų priežiūra

 

2.1.3.13

Senosios autobusų stoties teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

 

2.1.4

Mažinti nusikalstamumo lygį

2.1.4.1

Apšvietimo gerinimas

 

2.1.4.2

Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra

 

2.1.4.3

Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas

 

2.1.5

Užtikrinti aplinkos apsaugą

2.1.5.1

Aplinkai padarytos žalos kompensavimas, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas

 

2.1.5.2

Priemonių, numatytų LR medžioklės įstatyme, rėmimas

 

2.1.5.3

Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas

 

2.1.5.4

Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas

 

2.2

Harmoninga miesto teritorijų, inžinerinio aprūpinimo ir susisiekimo sistema

2.2.1

Plėsti ir renovuoti nuotekų šalinimo, vandens tiekimo bei energetikos sistemas

2.2.1.1

Nuotekų šalinimo, vandens tiekimo sistemų plėtra ir renovavimas

 

2.2.1.2

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas

 

2.2.2

Suplanuoti teritorijas

2.2.2.1

Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens planų parengimas

 

2.2.2.2

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas

 

2.2.2.3

Bendrojo plano monitoringas ir atnaujinimas

 

2.2.2.4

Specialiųjų planų parengimas

 

2.2.2.5

Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas, topografiniai darbai

 

2.2.2.6

Objektų išdėstymo schemų rengimas

 

2.2.3

Plėtoti miesto susisiekimo infrastruktūrą

2.2.3.1

Esamų gatvių rekonstravimas

 

2.2.3.2

Gatvių techninių ir techninių darbo projektų parengimas

 

2.2.3.3

Naujai urbanizuojamų teritorijų infrastruktūros sutvarkymas

 

2.2.3.4

Šviesoforų tinklo rekonstrukcija ir plėtra

 

2.2.3.5

Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas

 

2.2.3.6

Automobilių parkavimo vietų įrengimas

 

2.2.3.7

Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje

 

2.2.3.8

Šaligatvių remontas

 

2.2.3.9

Kelių priežiūros darbų atlikimas

 

2.2.3.10

Šventosios seniūnijos infrastruktūros plėtra

 

2.2.3.11

Įvažiavimų į Palangos miestą rekonstravimas

 

2.2.3.12

Gatvių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimas ir įgyvendinimas

 

2.2.3.13

Darnaus judumo sistemos vystymas Palangos mieste

 

2.2.3.15

Miesto viešųjų erdvių (aikščių) įrengimas

3

 

Darnios aplinkos vystymas

3.1

Palankios sąlygos verslo ir turizmo paslaugų plėtrai

3.1.1

Gerinti verslo aplinką ir didinti užimtumą

3.1.1.1

Verslo rėmimas ir verslo skatinimo sistemos plėtra

3.1.1.2

Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas

3.1.1.3

Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas

3.1.2

Plėtoti turizmo informacinę sistemą

3.1.2.1

Infoterminalų turizmo informacijai teikti įrengimas/palaikymas

3.1.2.2

Poilsio aikštelių su turizmo informacija prie įvažiavimo į Palangą įrengimas

3.1.2.3

Turizmo informacijos centrų įrengimas/palaikymas

3.1.2.4

Turizmo paslaugas teikiančių subjektų paslaugų teikimo informavimo sistemos tobulinimas

3.1.2.5

Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas

3.1.2.6

Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams

3.1.3

Gerinti turizmo paslaugų kokybę

3.1.3.1

Paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkurso organizavimas

3.1.3.2

Vietos ir užsienio turistų apklausų kurorte teikiamų paslaugų kokybei įvertinti vykdymas

3.2

Patrauklus kurorto įvaizdis

3.2.1

Įgyvendinti kurorto rinkodaros priemones

3.2.1.1

Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose

3.2.1.2

Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas

3.2.1.3

Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų)

3.2.1.4

Informacijos sklaida bei savivaldybę reprezentuojančių leidinių leidyba ir įsigijimas

3.2.1.5

Savivaldybės interneto svetainės priežiūra     

3.2.1.6

Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai

3.2.1.7

Šventinis miesto puošimas

3.2.1.8

Švenčių, kultūros ir meno renginių organizavimas

3.2.1.9

Kultūros ir meno bei pramoginių renginių pagal sutartinius įsipareigojimus kofinansavimas

3.2.1.10

Reprezentacinių priemonių įsigijimas

3.2.1.11

Kurorto įvaizdžio formavimo priemonių įgyvendinimas

3.2.2

Didinti kurorto žinomumą

3.2.2.1

Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje

3.2.2.2

Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas

3.2.2.3

Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas  

3.2.2.4

Miesto kultūros įstaigų kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose reprezentuojant Palangą

 

 

 

 

3.2.2.5

Strateginių tarptautinių ir regioninių renginių organizavimas

3.3

Išplėtota rekreacinė ir turizmo infrastruktūra

3.3.1

Įgyvendinti viešos ir privačios partnerystės projektus

3.3.1.1

Balneologinių sveikatingumo gydyklų projektavimas ir statyba

3.3.1.2

Sporto, kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba

3.3.1.3

Europos standartus atitinkančių kempingų įrengimas

3.3.1.4

Daugiafunkcinių kultūros ir konferencijų centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba

3.3.2

Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą

3.3.2.1

Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas

3.3.2.2

Palangos botanikos parko kompleksinė renovacija

3.3.2.3

Viešo naudojimo tualetų ir dušinių projektavimas, statyba ir rekonstrukcija

3.3.2.4

Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma/įsigijimas ir montavimas

3.3.2.5

Paplūdimių infrastruktūros gerinimas

3.3.2.6

Dviračių ir pėsčiųjų tiltų rekonstravimas ir remontas

3.3.2.7

Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas

3.3.2.8

Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas

3.3.3

Plėtoti jūros ir vidaus vandenų uostų infrastruktūrą

3.3.3.1

Prieigų prie jūros ir vidaus vandenų įrengimas

3.3.3.2

Prieplaukų įrengimas

3.3.3.3

Šventosios jūrų uosto plėtra

3.3.3.4

Prieigų prie jūros ir vidaus vandenų priežiūra

4

4.1

Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas

4.1.1

Užtikrinti sistemingą mokymąsi

4.1.1.1

Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas  

4.1.1.2

Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas

4.1.2

Diegti modernias informacines technologijas ir sistemas

4.1.2.1

Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas

4.1.2.2

Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra 

4.1.2.3

ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas

4.1.2.4

Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas

4.1.2.5

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų derinimas ir jų duomenų tvarkymas

4.1.3

Efektyviai valdyti ir atnaujinti savivaldybės valdomą, nuomojamą turtą

4.1.3.1

Savivaldybės administracinio pastato projektavimas ir statyba

4.1.3.2

Turto įsigijimas

4.1.3.3

Savivaldybės administracijos pastatų ir seniūnijos patalpų rekonstrukcija ir remontas

4.1.3.4

Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas

4.1.3.5

Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas

4.1.3.6

Centralizuotos šilumos tiekimo savivaldybėje užtikrinimas

4.1.3.7

Finansinio turto įsigijimas

 

 

 

4.1.3.8

Su savivaldybės turto įsigijimu susijusių išlaidų padengimas

Kurorto patrauklumo didinimas

4.1.4

Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir darbo kokybę

4.1.4.1

Strateginių planų monitoringas ir atnaujinimas

4.1.4.2

Veiklos efektyvumą didinančių sistemų diegimas ir tobulinimas

4.1.4.3

Kovos su korupcija programos įgyvendinimo organizavimas

4.1.4.4

Efektyvus savivaldybės interesų atstovavimas savivaldybės kontroliuojamose įmonėse

4.1.4.5

Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė

4.1.4.6

Skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene

4.1.4.7

Paraiškų, siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas, rengimas ir projektų administravimas

4.2

Sklandi savivaldybės ir pavaldžių įstaigų plėtra

4.2.1

Sudaryti sąlygas įgyvendinti savivaldybės ir valstybės (perduotas savivaldybei) funkcijas

4.2.1.1

Tarybos darbo organizavimas

4.2.1.2

Administracijos darbo organizavimas

4.2.1.3

Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas

4.2.1.4

Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas 

4.2.1.5

Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas

4.2.1.6

Mero fondas

4.2.1.7

Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas administracijos darbuotojams

4.2.2

Vykdyti savivaldybės įsipareigojimus

4.2.2.1

Palūkanų mokėjimas

4.2.2.2

Paskolų grąžinimas

4.2.2.3

Grąžinama išperkamosios nuomos suma

4.2.2.4

Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos

4.2.2.5

Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas

4.2.2.6

Likviduojamų įmonių administravimas

4.2.2.7

Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas

4.2.2.8

Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas

4.2.2.9

Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas

4.2.2.10

Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas

 

 

 

 

 

 

4.2.2.11

Keleivių vežimo vietiniais (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais užtikrinimas ir kompensacijų (už lengvatinį keleivių vežimą) mokėjimas

 

_____________________________

 

 

Dokumento priedai:
T2-4 - 2019 –2021 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO MATAVIMO RODIKLIAI BENDROJI PROGRAMA (NR. 1) (1 PRIEDAS)
T2-4 - 2019 –2021 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO MATAVIMO RODIKLIAI ŪKIO IR TURTO PROGRAMA (NR. 2) (2 PRIEDAS)
T2-4 - 2019 –2021 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO MATAVIMO RODIKLIAI EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA (NR. 4) (3 PRIEDAS)
T2-4 - 2019 –2021 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO MATAVIMO RODIKLIAI APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 5) (4 PRIEDAS)
T2-4 - 2019 –2021 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO MATAVIMO RODIKLIAI STATYBOS PROGRAMA (NR. 6) (5 PRIEDAS)
T2-4 - 2019 –2021 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO MATAVIMO RODIKLIAI ŠVENTOSIOS SENIŪNIJOS PROGRAMA (NR. 3) (6 PRIEDAS)
T2-4 - 2019 –2021 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO MATAVIMO RODIKLIAI SVEIKATINIMO PROGRAMA (NR. 7) (7 PRIEDAS)
T2-4 - 2019 –2021 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO MATAVIMO RODIKLIAI KULTŪROS PROGRAMA (NR. 8) (8 PRIEDAS)
T2-4 - 2019 –2021 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO MATAVIMO RODIKLIAI ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 9) (9 PRIEDAS)
T2-4 - 2019 –2021 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO MATAVIMO RODIKLIAI SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 10) (10 PRIEDAS)
T2-4 - 2019 –2021 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO MATAVIMO RODIKLIAI ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 11) (11 PRIEDAS)
Į pradžią