Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-8 2019-01-07
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. sausio 7 d. Nr. A1-8

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. T2-93 1 punktu, 13 punktu:

1. S u d a r a u Socialinių paslaugų skyrimo komisiją (toliau – Komisija):

Renata Jucienė

Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Komisijos pirmininkė,

Irma Babičaitė-Kučinskienė

Savivaldybės gydytoja, Komisijos pirmininko pavaduotoja,

Jūratė Macienė

Buhalterijos buhalterė.

2019 m. rugsėjo 18 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-1268 redakcija

 

2. P a v e d u Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiajai specialistei Lonijai Flaksienei, jos nesant arba kai socialinių paslaugų šeimai poreikį nustato atvejo vadybininkas – Jaunimo reikalų koordinatorei Laurai Grendienei (jos nesant – Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiajai specialistei Daliai Baranauskienei) atlikti Komisijos sekretoriaus pareigas.

2020 m. gegužės 27 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-722 redakcija

 

3. T v i r t i n u Socialinių paslaugų skyrimo komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. (4.1)-A1-89 „Dėl socialinių paslaugų skyrimo“ kartu su jo pakeitimais.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. įsakymo

Nr. A1-8

3 punktu

 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO komisijos DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių paslaugų skyrimo komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Komisijos funkcijas, darbo organizavimą ir kitas Komisijos darbą reguliuojančias nuostatas.

2. Komisijos sudarymo tikslas – priimti sprendimus dėl socialinės priežiūros ir  socialinės globos paslaugų skyrimo, sustabdymo ar nutraukimo.

                      3. Komisija savo veikloje vadovaujasi socialinių paslaugų skyrimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

4. Komisijos nariai, nagrinėdami, vertindami ir teikdami siūlymus dėl socialinių paslaugų skyrimo, laikosi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

5. Komisijos funkcijos:

5.1. išnagrinėti ir įvertinti gyventojų prašymus, atvejo vadybininko išvadas dėl socialinių paslaugų skyrimo, socialinių darbuotojų pateiktas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas apie asmens socialinį ir fizinį savarankiškumą, asmens sveikatos būklę, socialinių paslaugų poreikį, finansinę-turtinę bei socialinę padėtį, šeimos (artimųjų) galimybes rūpintis asmeniu;

5.2. priimti sprendimus dėl socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo, nutraukimo;

5.3. skirti asmeniui alternatyvias socialines paslaugas, jeigu jos ir nenurodytos prašyme dėl socialinių paslaugų, atsižvelgiant į asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas, atvejo vadybininko išvadas, kitus dokumentus ir aplinkybes.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

6. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

6.1. į Komisijos posėdžius kviesti dėl socialinių paslaugų skyrimo besikreipiantį asmenį, jo šeimos narius, artimuosius, išvadas pateikusius socialinius darbuotojus, kitų susijusių įstaigų ar institucijų atstovus;

6.2. prašyti pateikti papildomus dokumentus, reikalingus sprendimui priimti.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant, funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas.

8. Komisijos sekretorius:

8.1. techniškai aptarnauja Komisiją, rengia posėdžių darbotvarkę, organizuoja ir protokoluoja Komisijos posėdžius;

8.2. rengia sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo ir kitus Komisijos veiklos dokumentų projektus;

8.3. tvarko Komisijos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

8.4. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus.

9. Pagrindinė Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta Komisijos pirmininko nustatytu laiku. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Komisijos narių.

10. Komisijos sprendimai priimami Komisijos narių balsų dauguma. Kai Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas.

11. Komisijos priimti sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, parengtą pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo formą, ir kitus Komisijos dokumentus pasirašo Komisijos pirmininkas.

12. Komisijai klausimą pristatantis Socialinės rūpybos skyriaus darbuotojas, patikrinęs, ar yra visi dokumentai dėl socialinių paslaugų skyrimo, ar jie tinkamai parengti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų socialinių paslaugų skyrimui, gavimo dienos pateikia juos Komisijos sekretoriui, kuris, suderinęs laiką su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdį.

13. Komisija, įvertinusi asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, atvejo vadybininko išvadą, asmens socialinę aplinką, pažymas apie asmens sveikatos būklę, šeimos narių galimybes prižiūrėti asmenį namuose ir kitas aplinkybes, vadovaudamasi teisės aktais, priima sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, nutraukimo, sustabdymo ar pratęsimo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Komisiją techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius.

15. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

16. Skiriant socialines paslaugas asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktuose nustatytais asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos nuostatais.

17. Komisijos sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

________________________

Į pradžią