Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-281 2018-03-07
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DAUGIABUČIO NAMO KLAIPĖDOS PL. 9 ADMINISTRAVIMO NUTRAUKIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl DAUGIABUČIO NAMO KLAIPĖDOS PL. 9 ADMINISTRAVIMO NUTRAUKIMO

 

2018 m. kovo 7 d. Nr. A1-281

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Palangos miesto savivaldybės mero 2015 m. balandžio 24 d. potvarkiu Nr. M3-19 „Dėl Akvilės Kilijonienės nušalinimo nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų“, atsižvelgdama į UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2018-03-02 raštą Nr. 342 ir daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos pl. 9, Palanga, savininkų 2018-01-19 jungtinės veiklos sutartį:

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. A1-1612 „Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos pl. 9 bendrojo naudojimo objektų administratoriumi“.

 2. Į p a r e i g o j u UAB „Palangos komunalinis ūkis“ per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus daugiabučio namo Klaipėdos pl. 9 administravimui, perduoti jungtinės veiklos sutarties įgaliotiniui valdyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus ir nepanaudotas lėšas bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti, taip pat namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus, duomenis apie butų ir negyvenamųjų patalpų bendrąjį naudingąjį plotą, sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų remonto ir tvarkymo. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                             Violeta Staskonienė

______________

 

 

 

 

Į pradžią