Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-20 2018-02-15
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 15 d. Nr. T2-20

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Palangos miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2018 metų biudžetą:

1.1. biudžeto pajamas – 22531,2 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į biudžetą – 941,5 tūkst. eurų, iš jų: įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 329,5 tūkst. eurų, pajamas už prekes ir paslaugas – 446,1 tūkst. eurų, pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 165,9 tūkst. eurų (2 priedas);

1.2. biudžeto asignavimus – 22531,2 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 8092,4 tūkst. eurų ir turtui įsigyti – 2513,5 tūkst. eurų (3 priedas), iš jų:

1.2.1. asignavimus savivaldybės funkcijoms – 15941 tūkst. eurų (4 priedas);

1.2.2. asignavimus iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos – 4269,8 tūkst. eurų, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 695,3 tūkst. eurų (5 priedas), mokymo reikmėms finansuoti – 3421,6 tūkst. eurų (6 priedas), kitiems tikslams finansuoti – 152,9 tūkst. eurų bei ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti – 0 tūkst. eurų (7 priedas);

1.2.3. asignavimus iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų projektams finansuoti – 1378,9 tūkst. eurų (8 priedas);

1.2.4. asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų programoms finansuoti – 941,5 tūkst. eurų (9 priedas).

2. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2017 metų nepanaudotų biudžeto lėšų likutį – 2371,3 tūkst. eurų ir lėšų paskirstymą, iš jų:

2.1. savivaldybės biudžeto lėšų likutį – 1695,6 tūkst. eurų, iš jų: trumpalaikių įsipareigojimų vykdymui – 745,6 tūkst. eurų ir finansinių įsipareigojimų vykdymui – 950 tūkst. eurų (10 priedas);

2.2. tikslinės paskirties lėšų likučius – 431,4 tūkst. eurų, iš jų: aplinkos apsaugos programos lėšų – 136,2 tūkst. eurų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 18,7 tūkst. eurų, lėšų už privatizuotas patalpas – 197,5 tūkst. eurų, lėšų už išsipirktas gyvenamąsias patalpas – 9,8 tūkst. eurų, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų – 69,2 tūkst. eurų (11 priedas) bei biudžetinių įstaigų pajamų likučius – 244,3 tūkst. eurų, iš jų: pajamų už prekes ir paslaugas – 20,3 tūkst. eurų, pajamų už patalpų nuomą – 224 tūkst. eurų (11 priedas).

3. Nustatyti:

3.1. sutaupytus biudžeto asignavimus naudoti susidariusiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

3.2. Savivaldybės 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes turi būti ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą, išskyrus finansinius įsipareigojimus (paskolų grąžinimo išlaidas);

3.3. laikinai laisvas biudžeto apyvartines lėšas Savivaldybės administracija metų eigoje gali panaudoti biudžeto pajamų trūkumui dengti, finansuojant biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programas.

4. Įpareigoti biudžeto asignavimų valdytojus:

4.1. užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą ir efektyvumą, neviršijant patvirtintų asignavimų plano;

4.2. įstaigos vardu neprisiimti jokių ilgalaikių skolinių įsipareigojimų;

4.3. išanalizuoti turimų įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių jų mažinimui, tvirtinant 2018 metų išlaidų sąmatas, numatyti asignavimų dalį jų padengimui;

4.4. patvirtinus Savivaldybės 2018 metų biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti vykdomas programas pagal priemones ir programų sąmatas, kurias pateikti Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui.

 

 

 

Meras                                                                                                                               Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 19.

Balsavo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Dokumento priedai:
T2-20 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T2-20 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T2-20 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T2-20 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T2-20 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T2-20 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
T2-20 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
T2-20 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
T2-20 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
T2-20 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (10 PRIEDAS)
T2-20 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (11 PRIEDAS)
Į pradžią