Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-29 2018-01-09
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIŲJŲ ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMŲ, SPECIALIŲJŲ SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ, SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ SUDERINAMUMO NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIŲJŲ ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMŲ, SPECIALIŲJŲ SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ, SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ SUDERINAMUMO NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 9 d. Nr. A1-29

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 8 ir 9 dalimis bei Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijos pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašu (6 priedas), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 4.2 punktu:

1.    S u d a r a u Palangos miesto savivaldybės specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

1.1.       Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis valstybės tarnautojas (Komisijos pirmininkas);

1.2.       Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus valstybės tarnautojas;

1.3.       Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2 (du) įgalioti atstovai;

1.4.       Pajūrio regioninio parko direkcijos 2 (du) įgalioti atstovai.

2.    N u s t a t a u, kad Komisijos posėdžiai įforminami posėdžio protokolu, o Komisijos sekretoriumi skiriamas Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas.

3.    T v i r t i n u Palangos miesto savivaldybės specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijos nuostatus (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo įsakymo paskelbimo dienos.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. sausio 9 d. įsakymo

Nr. A1-29

3 punktu

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIŲJŲ ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMŲ, SPECIALIŲJŲ SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ, SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ SUDERINAMUMO NAGRINĖJIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Palangos miesto savivaldybės specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 9 dalimi.

2. Nuostatai reglamentuoja Palangos miesto savivaldybės specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) funkcijas ir darbo organizavimo tvarką.

3. Komisija yra tarpžinybinė institucija, kuri nagrinėja specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinio suderinamumo ginčus ir kitus su tuo susijusius klausimus.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi:

4.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais;

4.2. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais Komisijos nuostatais.

5. Komisijos darbas grindžiamas skaidrumo, teisėtumo ir nešališkumo principais.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Konkrečius institucijų atstovus (fizinius asmenis) dalyvauti Komisijoje per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) darbo dienų terminą raštu skiria juos įgaliojusios institucijos. Dalyvauti komisijos darbe įgaliotos institucijos skiria vienodą atstovų skaičių (ne mažiau kaip po 2 (du) atstovus iš kiekvienos institucijos). Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys. Jeigu planuojama teritorija (statinio statyba) susijusi su įslaptinta informacija, deleguojamas Komisijos narys privalo turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

8. Komisijos narių skaičius neribojamas.

9. Komisijos darbo forma yra posėdžiai, kurie rengiami Nuostatų nustatyta tvarka. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 (du trečdaliai) komisijos narių.

10. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos protokolus pasirašo pirmininkas, sekretorius ir visi dalyvavusieji posėdyje Komisijos nariai.

11. Komisijos darbą organizuoja, šaukia posėdžius ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas.

12. Komisijos posėdžiams patalpas suteikia Palangos miesto savivaldybės administracija.

13. Informaciją apie posėdžio laiką, vietą, darbotvarkę ir posėdžiui reikalingą medžiagą sekretorius Komisijos nariams išsiunčia elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki posėdžio.

14. Komisijos narių dalyvavimas Komisijos posėdžiuose yra privalomas.

15. Komisijos nariai posėdžio metu negali kelti teisės aktų nuostatų neatitinkančių reikalavimų.

16. Komisijos posėdžiuose balsuoti gali Komisijos pirmininkas ir posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai. Komisija sprendimą priima balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas. Komisijos nariai neturi teisės susilaikyti ar atsisakyti balsuoti.

 

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

17. Savivaldybės administracija, kai per Statybos įstatymo 24 straipsnio 8 dalyje nurodytą terminą nepavyksta suderinti specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, ginčą dėl šių reikalavimų suderinamumo ir reikalingus dokumentus perduoda nagrinėti Komisijai.

18. Komisija, gavusi iš Savivaldybės administracijos su ginčo objektu susijusius dokumentus, privalo patikrinti ir nustatyti, ar specialieji architektūros reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai dera tarpusavyje, parengti vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo, Statybos įstatymo, Saugomų teritorijų įstatymo, Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymų, kitų įstatymų ir teisės aktų reikalavimais ir (ar) neprieštarauja statytojo (užsakovo) pateiktiems dokumentams.

19. Komisija, siekdama suderinti statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus, nagrinėja ginčą, jei reikia, siūlo 14 punkte nurodytus reikalavimus išdavusioms institucijoms juos pakeisti.

20. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę kviesti ekspertus įvertinti ginčo dokumentus, ir kitus specialistus, jeigu balsuodami tam balsų dauguma pritaria posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai.

21. Komisija, per 10 (dešimt) darbo dienų išnagrinėjusi ginčą dėl specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų suderinamumo, balsų dauguma priima Statybos įstatymo 24 straipsnio 9 dalies 1 ar 2 punkte nurodytą sprendimą.

22. Komisija, priėmusi Statybos įstatymo 24 straipsnio 9 dalies 1 punkte nurodytą sprendimą, jį įformina protokolu ir pasirašytą protokolą perduoda Palangos miesto savivaldybės administracijai.

23. Komisija, priėmusi Statybos įstatymo 24 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytą sprendimą, jį įformina protokolu. Pasirašytą protokolą ir su ginčo objektu susijusius dokumentus Statybos įstatymo 24 straipsnio 10 dalyje nustatytais terminais perduoda nagrinėti aplinkos ministro ir kultūros ministro sudarytai komisijai. Nepritarimo motyvai išdėstomi protokole (pateikiamos konkrečios neišdavimo priežastys, pagrindžiamos nuorodomis į konkrečius įstatymų ir kitų teisės aktų punktus).

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Komisijos pirmininkas ir nariai už pagal kompetenciją priimtų sprendimų teisėtumą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

25. Komisijos protokolai ir kiti su ginčo objektu susiję dokumentai saugomi 10 (dešimt) metų Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ 1 punktu, nustatyta tvarka.

 

____________________

Į pradžią