Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-115 2017-04-27
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Palangos miesto savivaldybėS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS ir išplėstinės seniūnaičių sueigos NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T2-115

Palanga

 

Pavadinimas.

2018 m. sausio 25 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-8 redakcija

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 35 straipsnio 2 dalimi, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatus (pridedama).

2018 m. sausio 25 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-8 redakcija

 

2.Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T2-45 „Dėl Seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 15.

Balsavo: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-115

 

 

Palangos miesto savivaldybėS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS ir išplėstinės seniūnaičių sueigos NUOSTATAI

 

Pavadinimas.

2018 m. sausio 25 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-8 redakcija

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos kompetenciją, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarką.

Seniūnaičių sueiga – Savivaldybės aptarnaujamų teritorijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių seniūnaičių susirinkimas.

Išplėstinė seniūnaičių sueiga – seniūnaičių ir Savivaldybės aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų susirinkimas, kuriame sprendžiami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyti klausimai.

2018 m. sausio 25 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-8 redakcija

 

2.                      Šiuose Nuostatuose Seniūnija vadinamos Šventosios seniūnijos teritorija ir kita Palangos miesto teritorija, kurios Seniūnijos funkcijas atlieka Savivaldybės administracija.

3.                      Seniūnaičiai, išrinkti pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašą bei dirbantys visuomeniniais pagrindais, Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje.

4.                      Šiais Nuostatais privalo vadovautis Savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičiai, seniūnaitijų teritorijose veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai, kurie išplėstinėje seniūnaičių sueigoje turi sprendimo priėmimo teisę.

5.                      Seniūnaičiai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, šiais Nuostatais bei kitais teisės aktais.

6.                      Seniūnaičių veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais.

 

II. SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS KOMPETENCIJA

 

7.                      Seniūnaičių sueigoje svarstomi Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos bendruomenėms rūpimi klausimai.

8.                      Seniūnaičių sueiga svarsto ir priima sprendimus teikti pasiūlymus Palangos miesto savivaldybės administracijai:

8.1.                dėl Seniūnijos metinio veiklos plano projekto;

8.2.                dėl Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos;

8.3.                dėl Seniūnijai paskirtų asignavimų naudojimo;

8.4.                dėl projektų, kuriuos teikia Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje esančios bendruomeninės organizacijos, įgyvendinimo tikslingumo;

8.5.                dėl Seniūnijos teritorijos gyventojų (ypatingai jaunimo ir vaikų) laisvalaikio ir poilsio organizavimo;

8.6.                dėl atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų ir poreikių įvertinimo, dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

8.7.                dėl probleminių šeimų ir vaikų teisių apsaugos prevencijos.

9.                      Seniūnaičių sueigoje gali būti svarstomi ir kiti Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams rūpimi klausimai ir dėl jų priimami sprendimai.

 

III. SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS ORGANIZAVIMAS

 

Skyriaus pavadinimas.

2018 m. sausio 25 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-8 redakcija

 

10.            Pirmąją seniūnaičių sueigą organizuoja seniūnas(kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas tarnautojas (darbuotojas)). Į kitas sueigas seniūnaičiai renkasi savo iniciatyva ar seniūno (kito Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirto tarnautojo (darbuotojo)) kvietimu. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi patys, kviečiamas atvykti seniūnas (kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas tarnautojas (darbuotojas)). Seniūnaičiai į sueigą gali kviesti Savivaldybės institucijų atstovus ir gyventojus.

11.            Seniūnaičių sueiga yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė seniūnaičių.

12.            Seniūnaičių sueigoms pirmininkauja po seniūnaičių rinkimų pirmoje seniūnaičių sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma atviru balsavimu išrinktas sueigos pirmininkas. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi pirmą kartą po seniūnaičių rinkimų, seniūnaičių sueigai pirmininkauja seniūnas(kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas tarnautojas (darbuotojas)), kol bus išrinktas seniūnaičių sueigos pirmininkas.

13.            Sueigos pirmininkas:

13.1.      skelbia sueigos pradžią ir pabaigą;

13.2.      tikrina, ar sueigoje yra kvorumas;

13.3.      skelbia sueigos darbotvarkę;

13.4.      formuluoja klausimus balsavimui, nustato ir skelbia balsavimo tvarką, skelbia balsavimo rezultatus;

13.5.      užtikrina, kad seniūnaičių sueigoje būtų laikomasi šių Nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

14.            Sueigos sprendimai rengiami ir įforminami protokolu. Seniūnaičių sueigos sekretoriaus pareigas atlieka seniūnaičių sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma atviru balsavimu išrinktas seniūnaitis arba kitas asmuo. Protokole nurodomi Sueigos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno seniūnaičio nuomonė. Protokolą pasirašo sueigos pirmininkas, sekretorius ir visi sueigoje dalyvavę seniūnaičiai. Pasirašytas protokolas perduodamas seniūnui (kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam tarnautojui (darbuotojui)).

15.            Seniūnaičių sueigos darbotvarkės sudarymas:

15.1.      pirmosios, naujai išrinktų seniūnaičių, sueigos darbotvarkės projektą sudaro seniūnas (kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas tarnautojas (darbuotojas)). Kitų sueigų darbotvarkių projektus rengia sueigos pirmininkas seniūnaičių, vietos gyventojų, seniūno (kito Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirto tarnautojo (darbuotojo))iniciatyva.Seniūnaičių sueigos metu darbotvarkė gali būti pakeista ar papildyta;

15.2.      sueigos darbotvarkės projekte nustatoma sueigos data ir laikas, vieta, darbotvarkės klausimai ir jų svarstymo eilės tvarka, nurodomi pranešėjai ir kviečiami į seniūnaičių sueigą asmenys;

15.3.      parengtą darbotvarkę ir medžiagą darbotvarkės klausimais sueigos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki sueigos pateikia elektroninėmis priemonėmis ar kitais būdais įrašytiems į sueigos darbotvarkę asmenims.

16.            Seniūnaičių sueigai svarstyti klausimus gali pasiūlyti seniūnaičiai, seniūnas (kitas Savivaldybės administracijos paskirtas tarnautojas (darbuotojas)), Seniūnijos gyventojai ir Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai. Sprendimų projektai svarstymui gali būti teikiami raštu arba žodžiu. Sprendimo projektą teikiantis asmuo yra atsakingas už medžiagos pateikimą rengiamam sprendimo projektui.

17.            Sueigos darbotvarkė ir klausimų svarstymo eilės tvarka, nurodant pranešėjus, patvirtinama sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma.

18.            Negalintys dalyvauti sueigoje seniūnaičiai gali raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti viešai paskelbta sueigoje.

19.            Stebėtojų teisėmis seniūnaičių sueigos posėdžiuose gali dalyvauti Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai (darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis), gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

20.            Seniūnaičių sueigoje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus paprastai pirmiausia išklausomas svarstomo klausimo pranešėjas, seniūnaičių bei seniūno (kito Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirto tarnautojo (darbuotojo)) nuomonė. Sueigos pirmininkui leidus, nuomonę gali pareikšti ir kiti sueigos dalyviai.

21.            Svarstomas klausimas paprastai pristatomas išdėstant jo esmę, nurodant jo svarbą bendruomenei, galimą įtaka Seniūnijai skirtiems asignavimams ir Savivaldybės biudžetui.Darbotvarkės klausimui pristatyti paprastai skiriama iki 10(dešimt) minučių, seniūnaičių ir seniūno (kito Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirto tarnautojo (darbuotojo)) nuomonėms pareikšti – iki 5(penkių) minučių, kitų sueigos dalyvių nuomonei pareikšti – iki 2 (dviejų) minučių. Kiekvienu darbotvarkės klausimu sueigos dalyviams suteikiama teisė kalbėti ne daugiau kaip 2 kartus (neskaitant klausimų, replikų, nuomonės dėl procedūros pareiškimo, pasiūlymų nutraukti diskusijas ar atidėti svarstomą klausimą). Sueigos pirmininko sprendimu gali būti nustatyta ir kitokia darbotvarkės klausimo pristatymo ar nuomonės pareiškimo tvarka ir trukmė.

22.            Seniūnaičių sueiga yra vieša. Sueigai pirmininkaujantis asmuo turi teisę leisti sueigoje pasisakyti kviestiems ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

23.            Savivaldybės administracija neatlygintinai suteikia patalpas seniūnaičių sueigai organizuoti.

 

IV. SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SPRENDIMAI

 

24.                  Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Tuo atveju, jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiantis yra sueigos pirmininko balsas.

25.                  Seniūnaičių sueiga protokoluojama. Sueigos protokole nurodoma sueigos data, protokolo eilės numeris, sueigos dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimo pranešėjas, trumpai aprašoma svarstomu klausimu pasisakiusių sueigos dalyvių nuomonė bei pateikiamas priimtas sprendimas kiekvienu darbotvarkės klausimu. Balsavimo rezultatai nurodomi pažymint kas balsavo „už“, „prieš“ ar „susilaikė“. Gali būti nurodoma sueigos dalyvio atskiroji nuomonė. Sueigos protokolą pasirašo sueigos pirmininkas ir sekretorius. Pasirašytą protokolą sueigos sekretorius perduoda seniūnui (kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam tarnautojui (darbuotojui)). Šie protokolai saugomi Savivaldybės administracijoje.

26.                  Seniūnaičių sueiga svarstomais klausimais priima sprendimus, kurie yra įforminami protokolu bei yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau atitinkama Savivaldybės institucija turi juos įvertinti. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės tarybos kompetencija, tuomet jie vertinami ir sprendimas priimamas artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sueigos sprendimo gavimo. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, dėl jų sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Atitinkamų Savivaldybės institucijų sprendimai dėl seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimo turi būti paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt.

2018 m. kovo 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-69 redakcija

 

V. IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 

Išplėstinė seniūnaičių sueiga sprendžia klausimus, susijusius su:

27.1. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu;

27.2. atstovų delegavimu į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius;

27.3. atstovų delegavimu dalyvauti tarybos sudaromų komitetų darbe;

27.4. atstovų delegavimu į tarybos sudaromų komisijų narius;

27.5. bendruomeninės veiklos ir partnerystės su savivaldybių institucijomis stiprinimu;

27.6. viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimu bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms;

27.7. vietos verslumo skatinimu;

27.8. sprendimų dėl papildomų ir planą viršijančių Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymu ir naudojimu;

27.9. kitais visiems tos teritorijos gyventojams svarbiais reikalais organizuojama išplėstinė seniūnaičių sueiga.

2018 m. sausio 25 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-8 redakcija

 

28. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja seniūnaičiai ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai. Bendruomeninė organizacija deleguoja į seniūnaičių išplėstinę sueigą po 1 (vieną) savo atstovą 2 (dviejų) metų laikotarpiui.

Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti Seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

2018 m. sausio 25 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-8 redakcija

 

29.                  Bendruomeninės organizacijos, ketinančios dalyvauti išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, turi pateikti sueigos pirmininkui pranešimą dėl dalyvavimo sueigoje, nurodant deleguojamo atstovo kontaktinius duomenis (bendruomeninės organizacijos pavadinimas, deleguojamo asmens vardas ir pavardė, kontaktiniai telefono numeris, el. pašto adresas) bei įgaliojimo terminus. Bendruomeninės organizacijos bet kuriuo metu gali atšaukti savo atstovą išplėstinėje sueigoje ir deleguoti kitą atstovą. Deleguotas atstovas gali būti atšaukiamas ir jo paties prašymu.

30.            Išplėstinės seniūnaičių sueigos organizavimui, sprendimų rengimui, svarstymui, įforminimui ir paskelbimui yra taikomos šių Nuostatų III ir IV skyriaus (10–26 punktų) nuostatos.

2018 m. sausio 25 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-8 redakcija

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31.                  Seniūnaičiai už savo veiklą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

32.                  Nuostatų įgyvendinimo kontrolę atlieka Savivaldybės administracija.

33.                  Nuostatai gali būti keičiami, papildomi ar panaikinami Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_______________________

 

Į pradžią