Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-293 2016-12-29
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. T2-293

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1123 „Dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu, 6 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti Palangos miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją:

Petras Kaminskas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas,

Svetlana Gaidienė

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė,

Lonija Flaksienė

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė,

Sandra Jackaitė

Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja,

Anė Petrikienė

Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė.

2. Patvirtinti:

2.1. Palangos miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos veiklos nuostatus (pridedama);

2.2. Konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo formą (pridedama).

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 19.

Balsavo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-293

2.1 punktu

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Palangos miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos (toliau – Komisija) uždavinį ir funkcijas, Komisijos teises, Komisijos sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.

2.     Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais Nuostatais.

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

3.     Pagrindinis Komisijos uždavinys – peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

4.      Komisijos funkcijos:

4.1.   savo iniciatyva peržiūrėti neveiksnaus asmens būklę, jeigu per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo priimto sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo;

4.2.   kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

5.     Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

5.1.   gauti informaciją ir dokumentus, reikalingus Komisijai nustatytoms funkcijoms atlikti, iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų nustatyta tvarka;

5.2.   pasitelkti valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamų sričių specialistus Komisijos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.

 

IV. KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6.     Komisija sudaroma iš šių atstovų:

6.1.   savivaldybės globos ir rūpybos institucijos darbuotojo;

6.2.   gydytojo psichiatro, kuris turi licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją ir ja verčiasi;

6.3.   žmogaus teisių apsaugos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos atstovo;

6.4.   aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčio asmens;

6.5.   socialinio darbuotojo.

7.     Komisijos pirmininką iš Komisijos narių skiria savivaldybės taryba.

8.     Komisijos pirmininkas:

8.1.   organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

8.2.   pirmininkauja Komisijos posėdžiams.

9.     Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Socialinės rūpybos skyriaus specialistas. Komisijos darbą techniškai aptarnauja ir patalpas Komisijai suteikia savivaldybės administracija.

2019 m. kovo 28 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-63 redakcija

 

10.     Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius, pradėdami darbą Komisijoje, privalo pasirašyti nustatytos formos Konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą. Už konfidencialios informacijos atskleidimą ar privačių interesų nuostatų pažeidimus Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

11.     Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja 3 Komisijos nariai.

12.     Savivaldybės administracija užtikrina Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro (toliau – Registras) duomenų apie toje savivaldybėje gyvenančius asmenis, kurie įsiteisėjusiais teismo sprendimais pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, reikalingų Komisijai nustatytoms funkcijoms atlikti, pateikimą Komisijai.

13.     Jeigu per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo priimto sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo, tai yra Komisijai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 469 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka teismas nepraneša apie pareiškimo priėmimą, Komisija inicijuoja asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, būklės peržiūrėjimą. Komisija pirmiausiai inicijuoja būklės peržiūrėjimą tų asmenų, dėl kurių teismo sprendimai pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėję anksčiausiai.

14.     Esant Nuostatų 13 punkte nurodytoms aplinkybėms, Komisijos pirmininkas:

14.1.    kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir (ar) psichikos sveikatos centrą, prie kurių prisirašęs asmuo, teismo sprendimu pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, prašydamas pateikti sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos asmens sveikatos būklės aprašymą (medicinos dokumentų išrašą), kuriame turi būti nurodyti ir asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, sveikatos būklės pokyčiai per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos;

14.2.    kreipiasi į savivaldybės, kurioje gyvena asmuo, teismo sprendimu pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, socialinių paslaugų įstaigą prašydamas pateikti informaciją apie šio asmens:

14.2.1.    kasdienio funkcionavimo pakitimus, įvykusius per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos;

14.2.2.    gebėjimą savarankiškai ar naudojantis pagalba priimti kasdienius sprendimus konkrečiose srityse.

15.     Komisijos posėdį organizuoja Komisijos pirmininkas. Komisijos posėdis organizuojamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų Nuostatų 13 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo. Apie Komisijos posėdį sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo Komisijos narius informuoja registruotu paštu ir (ar) elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Komisijos posėdžio. Komisijos nariams su pranešimu apie Komisijos posėdį pateikiami ir Nuostatų 13 punkte nurodyti dokumentai ir informacija.

16.     Apie Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Komisijos posėdžio registruotu paštu informuoja asmenį, teismo sprendimu pripažintą neveiksniu tam tikroje srityje, jo globėją, prireikus ir kitas įstaigas ar institucijas (asmenis), kurių dalyvavimo reikėtų Komisijos sprendimui priimti.

17.     Sprendimas Komisijos posėdyje priimamas Komisijai vertinant asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, būklės pakitimus per metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir išklausius asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai Komisija padaro išvadą, kad asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, nuomonės apie jo būklę neįmanoma išklausyti.

18.     Komisija priima sprendimą:

18.1.    kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo;

18.2.    nesikreipti į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

19.     Jeigu 2 iš Komisijos posėdyje dalyvaujančių narių nusprendžia, kad tikslinga kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo peržiūrėjimo, laikoma, kad priimtas Komisijos sprendimas kreiptis į teismą.

20.     Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokolu (toliau – protokolas). Protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo. Protokolo kopijos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo privalo būti išsiųstos asmeniui, teismo sprendimu pripažintam neveiksniu tam tikroje srityje, kurio būklės pakitimai Komisijos posėdyje buvo svarstomi, jo globėjui.

21.     Komisija per 15 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo priėmimo kreipiasi į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

22.     Komisija informaciją apie Komisijos posėdį ir Komisijos priimtus sprendimus asmeniui, teismo sprendimu pripažintam neveiksniu tam tikroje srityje, ir jo globėjui siunčia Registre nurodytais arba kitais asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, ar jo globėjo nurodytais adresais.

23.     Komisijos narių darbas Komisijoje apmokamas, vadovaujantis teisės aktais,  nustatančiais Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos narių darbo apmokėjimo tvarką. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.     Komisijos dokumentai iki perdavimo saugoti į Savivaldybės archyvą saugomi Socialinės rūpybos skyriuje.

25.     Komisijos nariai, pažeidę šiuos Nuostatus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

26.     Nuostatai keičiami ir papildomi Tarybos sprendimu.

 

______________________


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-293

2.2 punktu

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS NARIO/KOMISIJOS SEKRETORIAUS

 

____________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO IR NEŠALIŠKUMO PASIŽADĖJIMAS 

______________

(data)

 

Būdamas Palangos miesto savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos (toliau – Komisija) narys / Komisijos sekretorius:

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, būnant Komisijos nariu ir nagrinėjant Palangos miesto savivaldybei ar Komisijai pateiktus dokumentus dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo;

1.2. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. teismų sprendimai (nutartys) pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje ir kiti su asmeniu susiję dokumentai;

2.2. asmens, pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, duomenys gauti iš Lietuvos Respublikos informacinių sistemų;

2.3. Komisijos posėdžių protokolai, sprendimai, kiti Komisijoje svarstyti dokumentai;

2.4. kita informacija, susijusi su neveiksnių asmenų būklės nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

3. Įsipareigoju pranešti Komisijos pirmininkui ir nusišalinti nuo klausimo nagrinėjimo, kai nagrinėjamas klausimas dėl neveiksnaus asmens, kurį su manimi sieja artimos giminystės ar svainystės ryšiai, būklės peržiūrėjimo.

4. Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

5. Esu informuotas (-a), kad pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Komisijos narys / Komisijos sekretorius

_________________________

(parašas, vardas ir pavardė)

 

 

______________________

Į pradžią