Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-271 2016-11-30
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 – 2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO METMENŲ PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO

VEIKLOS PLANO METMENŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 30 d. Nr. T2-271

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Palangos miesto strateginiu plėtros planu iki 2020 metų, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19, Palangos miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-9, Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano metmenis (pridedama).

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 16.

Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu

Nr. T2-271

 

Palangos miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano metmenys

 

Bendrosios programos (Nr. 01) prioritetinės kryptys:

1. Savivaldybės tarybos narių tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas.

2. Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas.

3. Vietinių rinkliavų administravimo užtikrinimas.

4. Administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

5. IT sistemų diegimas ir kompiuterinės įrangos atnaujinimas.

 

Ūkio ir turto programos (Nr. 02) prioritetinės kryptys:

1. Eismo saugumo priemonių diegimas ir palaikymas.

2. Racionalus turto valdymas ir teisinė registracija.

3. Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas.

4. Daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų energetinio modernizavimo priemonių organizavimas.

5. Socialinio būsto įsigijimas.

6. Žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas ir atnaujinimas Palangos miesto viešose erdvėse.

7. Miesto apšvietimo energijos taupymo priemonių diegimas.

8. Paplūdimių infrastruktūros sutvarkymas.

9. Darnaus judumo plano sprendinių įgyvendinimas.

10. Palangos miesto viešųjų erdvių priežiūra ir tvarkymas.

 

Šventosios seniūnijos programos (Nr. 03) prioritetinės kryptys:

1.    Šventosios seniūnijos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra.

2.    Žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas Šventosios seniūnijoje.

3.    Viešųjų erdvių sutvarkymas Šventosios seniūnijoje.

4.    Paplūdimių infrastruktūros gerinimas Šventosios seniūnijoje.

5.    Melioracijos įrenginių priežiūra.

 

Ekonominės plėtros programos (Nr. 04) prioritetinės kryptys:

1.      ES finansinių mechanizmų ir kitų finansavimo šaltinių paieška projektams įgyvendinti (1 energijos taupymo projektas; Paplūdimių infrastruktūros plėtros projektai; Dviračių takų tinklo plėtojimas; Sporto aikštynų sutvarkymas (V. Jurgučio pagr. m-klos, „Baltijos“ pagr. m-klos, Senosios gimnazijos ir kt.); Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sutvarkymas (vilų kompleksas „Romeo“ ir „Džiuljeta“); Kultūros centro pastato rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės centrui (Šventosios g. 1, Palangoje ir kt.), parodų paviljono, S. Daukanto g. 24/ S. Girėno ir S. Dariaus g. 13, Palanga, rekonstrukcija, Teminio parko įrengimas, Baseino su pirčių kompleksu įrengimas, VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro rekonstrukcija; Sakralinio kultūros paveldo (Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios bokšto) pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms; Vandens pramogų parkų Palangoje ir Šventojoje įrengimas; Ledo arenos įrengimas; Vasaros koncertų salės Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimo, numatant multifunkcinio kultūros pastato, kurį sudaro kultūros centras, menų mokykla ir koncertų salė, įrengimas (II-III etapai); Palangos botanikos parko rekonstrukcija (III etapas).

2.    ES finansuojamų projektų administravimas.

3.    Viešojo ir privataus sektorių projektų įgyvendinimas (kempingų įrengimas, pramogų komplekso su ledo arena statyba, objektų, naudojančių geoterminius vandens šaltinius, kūrimas, teritorijos, esančios Liepojos pl. 10, Palangoje DP (K4 kvartalas), modernizavimas, vandens pramogų parkų, uždarų teniso kortų įrengimas).

4.    Kurorto rinkodaros ir turizmo informacinės sistemos priemonių plėtra.

5.    Rekreacinės infrastruktūros ir turistinių maršrutų infrastruktūros vystymas Palangoje ir Šventojoje.

 

Aplinkos apsaugos programos (Nr. 05) prioritetinės kryptys:

1. Atliekų tvarkymo sistemos modernizavimas.

2. Želdynų inventorizavimas, atnaujinimas ir plėtra.

3. Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas.

4. Palangos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2021 metų programos priemonių įgyvendinimas.

5. Praeityje užterštų teritorijų Palangos miesto savivaldybėje sutvarkymas.

 

Statybos programos (Nr. 06) prioritetinės kryptys:

1. Įvažiavimo į Palangos miestą – Kretingos gatvės ir Klaipėdos plento gatvės ruožo rekonstravimas.

2. Gatvių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimas ir įgyvendinimas.

3. Naujai urbanizuojamų teritorijų infrastruktūros tvarkymas.

4. Švietimo įstaigų pastatų projektavimas ir modernizavimas.

5. Sporto kompleksų plėtra (pagrindinio ir atsarginio stadiono aikščių atnaujinimas, sporto aikštynų įrengimas).

6. Miesto viešųjų erdvių (aikščių) įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams.

7. Sporto, kultūros ir pramogų objektų projektavimas, rekonstravimas/statyba (baseinas).

 

Sveikatinimo programos (Nr. 07) prioritetinės kryptys:

1.    Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas.

2.    Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas.

3.    Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas.

4.    Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas.

5.    Visuomenės sveikatos biuro steigimas.

6.    Aplinkos sveikatinimas.

 

Kultūros programos (Nr. 08) prioritetinės kryptys:

1.      Kultūros paveldo objektų pritaikymas visuomenės poreikiams.

2.      Kultūros projektų skatinimas ir kultūros renginių kokybės gerinimas.

3.      Lietuvos valstybės 100-čio paminėjimas.

4.      Meno kolektyvų veiklos sąlygų gerinimas.

5.      Palangos kurorto muziejaus ekspozicijos įrengimas.

6.      Atviro darbo su jaunimu organizavimas.

7.      Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionato organizavimas ir vykdymas.

 

Švietimo programos (Nr. 09) prioritetinės kryptys:

1. Vaikų saugumo užtikrinimas.

2. IT sistemų ugdymo įstaigose diegimas.

3. Mokymosi bazės turtinimas ir modernizavimas.

4. Vaikų socialinių įgūdžių ir pozityvaus elgesio visuomenėje formavimas.

5. Vaikų saviraiškos, socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo, prevencinių ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų rėmimas.

6. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų patalpų remontas ir modernizavimas.

 

Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) prioritetinės kryptys:

1. Socialinių paslaugų plėtra, kokybės ir prieinamumo gerinimas.

2. Socialinės paramos teikimo užtikrinimas.

3. Gyventojų socialinės atskirties mažinimas, bendradarbiavimo su NVO gerinimas.

 

Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) prioritetinės kryptys:

1.    Teritorijų planavimas (detaliųjų planų rengimas žemės reformai vykdyti: DP kvartale N5, DP kvartale N6, Detaliųjų planų rengimas savivaldybės teritorijos infrastruktūrai vystyti – teritorijos, esančios Liepojos g. 10, Palangoje, DP (K4 kvartalas); žemės sklypo Vytauto g. 18, Palangoje, DP, žemės sklypo Vytauto g. 112, Palangoje, daugiabučių kvartalų DP, siekiant suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, rengimas; Palangos miesto kapinių plėtra; Palangos miesto centrinės dalies DP keitimas (koregavimas), žemės sklypo Sporto g. 3, Palangoje, DP.

2.    Urbanizacijos plėtra (specialiųjų planų rengimas – inžinerinių tinklų infrastruktūros SP; šilumos ūkio tiekimo SP; Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų SP rengimas; Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo SP).

3.    Palangos miesto teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo SP.

4.    Palangos miesto bendrojo plano monitoringas ir jo koregavimas pagal monitoringo išvadas.

5.    Geografinės informacinės sistemos modernizavimas ir atnaujinimas.

 

_______________

Į pradžią