Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-149 2016-05-26
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, finansuojamų PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. T2-149

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2016 m. sausio 14 d. nutarimu  Nr. 22 „Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą pagal šio sprendimo 1 punktu patvirtintą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašą.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 18.

Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-149

1 punktu

 

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) nustato neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų (toliau tekste – Programos) atrankos tvarką, reikalavimus Programoms, Programų vykdytojui, Programų finansavimo tvarką.

2.     Lėšos Programoms finansuoti yra numatomos Švietimo programoje (Nr. 09) ir skiriamos kiekvienais metais tvirtinant savivaldybės biudžetą.

3.     Programų atranka vykdoma kasmet, bet ne vėliau kaip iki birželio 1 d. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkurso (toliau tekste – Konkursas) būdu.

4.     Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas.

5.     Konkursui paraiškas gali teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai (toliau – Pareiškėjas).

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

6.     Konkursą organizuoja Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau tekste – Švietimo skyrius).

7.     Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje www. palanga.lt.

8.     1 (vienas) Pareiškėjas konkursui gali teikti 1 (vieną) paraišką ir negali būti partneriu kitų Pareiškėjų paraiškose. Nustačius, kad vienas ir tas pats pareiškėjas dalyvauja daugiau nei 1 (vienoje) paraiškoje, visos su juo susijusios paraiškos laikomos netinkamomis ir nenagrinėjamos.

9.     Pareiškėjas teikia paraiškas Palangos miesto savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui adresu: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga. Ant voko nurodoma  „Paraiška Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursui“. Paraiškos teikiamos naudojantis registruoto pašto, kurjerių teikiamomis paslaugomis arba asmeniškai iki termino, kuris nurodytas konkurso paskelbimo metu. Vėliau pateiktos paraiškos bus priimamos ir užregistruojamos, tačiau nevertinamos. Pavėluotai pateiktos paraiškos paliekamos neatplėštame ir užantspauduotame voke. Švietimo skyrius per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo ir užregistravimo dienos raštu informuoja Pareiškėją (jei ant voko yra nurodytas pareiškėjo pavadinimas ir adresas) apie priežastį, dėl kurios paraiška nebus vertinama, ir nurodo 10 dienų terminą, per kurį Pareiškėjas gali atsiimti paraišką. Per šį terminą Pareiškėjui neatsiėmus paraiškos, ji yra sunaikinama ir nesaugoma.

10.  Pareiškėjo teikiami dokumentai:

10.1.   užpildyta ir Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta ir antspaudu patvirtinta Paraiška finansavimui gauti (Aprašo 1 priedas) (originalas ir elektroninė laikmena, kurioje įrašyta Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta, antspaudu patvirtinta, skenuota paraiška pdf. formatu);

10.2.   Pareiškėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija;

10.3.   jeigu Programos įgyvendinime dalyvauja partneris, teikiama partnerio įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija ir bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dėl Konkursui teikiamos Programos vykdymo patvirtinta kopija.

11.     Paraiška su visais priedais pateikiama užantspauduotame voke, sunumeruotais lapais, susegta (surišta).

12.     Pasibaigus Paraiškų priėmimo terminui, atliekamas paraiškų ir jos priedų tinkamumo vertinimas (Aprašo 2 priedas). Paraiškų tinkamumo vertinimą atlieka Administracijos Švietimo skyrius (toliau tekste – Švietimo skyrius) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų konkursui teikimo dienos, pagal nurodytus vertinimo kriterijus. Esant paraiškos neatitikčiai su Aprašu ir Aprašo 2 priede įvardytais kriterijais, paraiška netikslinama. Tokia paraiška pripažįstama netinkama.

13.     Tinkamai parengtos Paraiškos teikiamos Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai paraiškų vertinimo komisijai (toliau tekste – Komisija).

14.     Komisija, vadovaudamasi Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika), ir Aprašu, analizuoja gautą informaciją, atlieka Paraiškų ir jos priedų vertinimą pagal Aprašo 3 priede nurodytus vertinimo kriterijus. Vertinimo išvados yra rekomendacinio pobūdžio.

15.     Komisija savo veikloje turi vadovautis skaidrumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo principais.

16.     Komisija pateikia informaciją Administracijos direktoriui apie gautas paraiškas, vertinimui perduotas paraiškas ir vertinimo rezultatus.

17.     Direktorius priima sprendimą dėl finansuojamų Programų ir tvirtina finansuojamų Programų sąrašą.

18.     Programų vertinimo rezultatai ir įgyvendinimo laikotarpis skelbiami Savivaldybės  interneto svetainėje www. palanga.lt.

 

III. REIKALAVIMAI PROGRAMOMS IR PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS

 

19.     Programa yra skirta neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvių kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms tobulinti.

20.     Programos apimtis turi būti ne mažiau kaip 48 kontaktinio darbo valandos (kontaktinio darbo valanda – 60 min.) ir ne daugiau kaip 240 kontaktinio darbo valandų. Minimalus besimokančiųjų skaičius grupėje – 25 asmenys.

21.     Konkurse dalyvaujančios Programos turi atitikti vieną iš programos turinio ir siekiamų rezultatų sąlygų, nurodytų Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje.

22.     Programos atrenkamos pagal kriterijus, nurodytus Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje.

23.     Programos vykdytojas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje.

24.     Programos vykdytojas užtikrina, kad vykdomos Programos dalyviai susipažins su Suaugusiųjų ir tęstinio mokymosi informacine sistema ir užsiregistruos šioje sistemoje (www.smis.lt).

 

IV.  PROGRAMOS FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

25.     Gautomis lėšomis tinkamos finansuoti Programų vykdymo išlaidų kategorijos:

25.1.   Programai vykdyti būtinų kanceliarinių prekių įsigijimas;

25.2.   kitos Programos vykdymo ir organizavimo išlaidos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas mokymo lėšas – tiesiogiai švietimo procesui organizuoti būtinas lėšas.

26.     Pareiškėjai, gavę finansavimą, už skirtas lėšas privalo atsiskaityti teisės aktų nustatyta tvarka.

27.     Programai skirtos lėšos privalo būti naudojamos sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti. Ne pagal paskirtį panaudotos lėšos privalo būti grąžinamos Savivaldybei.

28.     Lėšos negali būti numatytos ir naudojamos:

28.1.   baldams, transporto priemonėms, kompiuterinei, medicininei įrangai ir kitam inventoriui įsigyti;

28.2.   įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti;

28.3.   ilgalaikei patalpų nuomai ar išperkamajai nuomai, remontui, rekonstrukcijai ir statybai, patalpų eksploatacijai, darbo užmokesčiui, nesusijusiam su Programos vykdymu;

28.4.   paraiškos ir programos parengimo išlaidoms padengti.

29.     Švietimo skyrius paraiškose nurodytais el. pašto adresais praneša Pareiškėjams apie konkurso rezultatų paskelbimą.

30.     Savivaldybė lėšas Pareiškėjams skiria sudarydama lėšų naudojimo sutartį (Aprašo 4 priedas).

31.     Programai vykdyti lėšų skyrimo tvarka ir terminai numatomi lėšų naudojimo sutartyje.

32.     Programų vykdytojai pateikia Savivaldybės Buhalterijai atsiskaitymo dokumentus, nurodytus lėšų naudojimo sutartyje.

33.     Paraiškoms skirtas ir nepanaudotas lėšas Programų vykdytojai iki einamųjų metų gruodžio 27 d.  turi grąžinti Savivaldybės Buhalterijai.

34.     Konkursui pasibaigus Paraiškos negrąžinamos ir saugomos Švietimo skyriuje vienerius metus nuo konkurso pabaigos.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35.     Programų vykdymo veiklos kontrolę vykdo Švietimo skyrius, finansinę priežiūrą ir kontrolę – Savivaldybės Buhalterija.

36.     Paaiškėjus papildomoms aplinkybėms ar informacijai, kurios Paraiškos svarstymo metu nebuvo žinomos, bet galėjo turėti esminės įtakos sprendimui priimti, finansavimas gali būti neskiriamas, sustabdomas arba atšaukiamas. Tokiu atveju Pareiškėjas privalo grąžinti skirtas lėšas.

37.     Nustačius, kad Programos vykdytojas netinkamai atsiskaitė už Programoms vykdyti panaudotas lėšas arba skirtos lėšos pripažintos netinkamomis Programai vykdyti, jos turi būti grąžinamos, o lėšos Programai finansuoti toliau Programos vykdytojui neskiriamos 2 metus nuo tokio pažeidimo nustatymo momento. 

38.     Ginčai, kylantys dėl Paraiškos vertinimo rezultatų ar lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

_____________________________


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

Paraiška gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo IR TĘSTINIO MOKYMOSI programAI

 

20__ m. ________________  _____ d.

(mėnuo)

 

I.    INFORMACIJA APIE PROGRAMOS PAREIŠKĖJĄ

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

 

Juridinio asmens kodas arba fizinio asmens gimimo data

 

Juridinio asmens teisinė forma

 

Juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

tel.

 

el. p. adresas

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p. adresas

 

Programos rengėjas (vardas, pavardė, kvalifikacija)

 

 

II.  INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (jeigu taikoma)

Eil.

Nr.

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

Juridinio asmens kodas arba fizinio asmens gimimo data

Juridinio asmens teisinė forma

Juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens  gyvenamosios vietos adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p. adresas

Partnerio reikalingumo pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PROGRAMOS APRAŠAS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Programos pavadinimas

(Nurodomas programos pavadinimas)

1.2. Programos trukmė ir apimtis

(Nurodoma planuojama programos trukmė (dienomis ir sesijomis (jei taikoma) ir apimtis (kontaktinėmis akademinėmis valandomis)

1.3. Programos tikslinė (-ės) dalyvių grupė (grupės)

(Apibūdinama tikslinė dalyvių grupė (-ės)

1.4. Programos dalyvių skaičius

(Nurodomas planuojamas programos dalyvių skaičius)

1.5. Programos anotacija

(Trumpai nurodomi projekto tikslai, numatomi rezultatai)

2. Tikslas ir uždaviniai

2.1. Programos aktualumas

(Pagrindžiamas programos aktualumas, reikalingumas ir jos poveikis programos dalyviams)

2.2. Tikslas ir uždaviniai

(Nurodomas programos tikslas ir jį detalizuojantys uždaviniai)

3. Programos turinys ir metodai

Tema

Trumpas dėstomos temos aprašymas

Mokymo (mokymosi) metodai

Planuojamos įgyti / patobulinti kompetencijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mokymosi pasiekimų vertinimas ir įteisinimas

4.1. Programos dalyvių pasiekimų vertinimas

(Aprašoma, kokiais vertinimo būdais ir kaip dažnai bus vertinami programos dalyviai)

4.2. Dalyvių įgytų kompetencijų patvirtinimas

(Nurodoma, ar bus išduotas mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas ir koks tai dokumentas)

5. Laukiami rezultatai ir galimas programos tęstinumas

(Apibūdinama projektu siekiama nauda ir jo tęstinumo galimybės)

 

IV. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

Suma (Eur)

1. Prašomų skirti lėšų suma:

 

Lėšų paskirtis:

Suma (Eur)

Programai vykdyti būtinų kanceliarinių prekių įsigijimas

 

Kitos programos vykdymo ir organizavimo išlaidos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas mokymo lėšas – tiesiogiai švietimo procesui organizuoti būtinas lėšas

 

 

 

Suma (Eur)

2. Kitų finansavimo šaltinių lėšos:

 

Lėšų paskirtis:

Suma (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

 

 
                                                                                    (pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens

                                                                                             vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

_________________________


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PARAIŠKOS TINKAMUMO VERTINIMAS

 

Pareiškėjas

 

Programos pavadinimas

 

Vertinimo kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

1.  Pareiškėjas konkursui pateikė 1 (vieną) paraišką ir nėra partneris kitose paraiškose

 

 

 

2.  Paraiška yra pateikta laiku užantspauduotame ir nepažeistame voke,  iki galo užpildyta, susegta (surišta), sunumeruoti lapai, atitinka nustatytą Paraiškos formą, pasirašytą pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens (jei įgaliotas asmuo – ar yra įgaliojimas), patvirtinta antspaudu

 

 

 

3.  Pateikta elektroninė laikmena, kurioje įrašyta Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta, užantspauduota, skenuota Paraiška pdf formatu

 

 

 

4.   Pateikta Pareiškėjo ir partnerio (jeigu taikoma) įstatų (nuostatų) kopijos

 

 

 

5.  Pateikta bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dėl konkursui teikiamos programos vykdymo patvirtinta kopija (jeigu taikoma)

 

 

 

6.  Ar per praėjusius pastaruosius 2 (dvejus) metus Pareiškėjas, gavęs finansavimą programai vykdyti, tinkamai atsiskaitė už panaudotas lėšas ir skirtos lėšos buvo panaudotos pagal tikslinę paskirtį? (Jeigu ne, tai tuo atveju paraiška pripažįstama netinkama ir toliau nevertinama)

 

 

 

7.  Programa yra skirta neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių kvalifikacijai tobulinti ir (arba) papildomoms kompetencijoms įgyti

 

 

 

8.  Programos vykdymo apimtis ne mažiau kaip 48 kontaktinio darbo valandos (kontaktinio darbo valanda – 60 min.)  ir ne daugiau kaip 240 kontaktinio darbo valandų

 

 

 

9.  Minimalus besimokančiųjų skaičius grupėje – 25 asmenys

 

 

 

10.       Programos turinys ir siekiami rezultatai atitinka vieną iš šių sąlygų:

 

 

 

10.1.     mokymosi visą gyvenimą paslaugų Palangos mieste plėtra;

 

 

 

10.2.     darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas

 

 

 

10.3.     asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete

 

 

 

10.4.     profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas

 

 

 

10.5.     asmens bendrosios kultūros ugdymas

 

 

 

11.   Programos vykdytojai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 

 

11.1.     turi teisę vykdyti švietimo veiklą ir būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre

 

 

 

11.2.     atitinka Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką

 

 

 

11.3.     turi žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienerių metų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį

 

 

 

12.   Ar Paraiškoje numatytos Programos vykdymo išlaidų kategorijos yra tinkamos:

 

 

 

12.1.      Programai vykdyti būtinų kanceliarinių prekių įsigijimas

 

 

 

12.2.     kitos Programos vykdymo ir organizavimo išlaidos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas mokymo lėšas – tiesiogiai švietimo procesui  organizuoti būtinas lėšas

 

 

 

 

TINKAMUMO VERTINIMO IŠVADA (pabraukti):

 

Paraiška tinkama perduoti Komisijos  vertinimui

 

Paraiška netinkama perduoti Komisijos  vertinimui

 

 

    Vertintojas (vardas, pavardė, parašas)

 

20 ___  m.    ___________________   d.

                                (data)

 

 

___________________________


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Palangos miesto savivaldybės  biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

PARAIŠKOS VERTINIMAS

 

Paraiškos registracijos numeris

 

Pareiškėjas

 

Programos pavadinimas

 

 

Aš, žemiau pasirašęs vertintojas, patvirtinu, kad:

¨         šios Programos finansavimo ar nefinansavimo atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės, materialios ar asmeninės naudos

¨         šios Programos finansavimo negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto

 

I. Vertinimas pagal kriterijus:

 

Vertinimo kriterijai

Galimas įvertis (balais)1

Įvertis

(balais)

1. Programos tinkamumas ir aktualumas programos tikslams pasiekti

(1–20)

 

2. Programos rezultatyvumas, tikslų ir uždavinių formuluočių aiškumas, konkretumas ir dermė su programos turiniu

(1–15)

 

3. Programos  efektyvumas, turinio išsamumas, temų pateikimo nuoseklumas, mokymo (mokymosi) metodų, būdų ir laiko tinkamumas ir dermė su kitomis programos sudedamosiomis dalimis

(1–30)

 

4. Programos poveikio tikimybė ir planuojamų įgyti ar patobulinti kompetencijų loginis ryšys su programos tikslu, uždaviniais ir turiniu

(1–10)

 

5. Programos naudingumas ir tęstinumo užtikrinimas 

(1–15)

 

6. Kiti programos finansavimo šaltiniai

(1–10)

 

Įverčių suma pagal kriterijus:

(6–100)

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Skliaustuose nurodyti galimi įverčiai. Įverčių paaiškinimas: skliaustų kairėje pusėje – galimas minimalus balas, dešinėje – galimas maksimalus balas.

 

II. Kitos pastabos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Data . . . . . . . . . . .   .

 

Vertintojas     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(parašas)                                                                               (vardas ir pavardė)

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

SUTARTIS

 

20__  m. _________  ___d. Nr. _____

Palanga

 

SUTARTIES ŠALYS

 

Palangos miesto savivaldybės administracija (toliau tekste – Administracija), kodas 125196077, atstovaujamas(-a) Administracijos direktoriaus(-ės) ____________________,  veikiančio(-ios) pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos ______________ sprendimą Nr. ___________, ir Organizacijos pavadinimas, atstovaujamas Vardas Pavardė (toliau tekste – Vykdytojas), toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį.

Sutarties sudarymo pagrindas: ____________________________________________

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. _______________________________lėšų skyrimas daliniam _________________  

                  (įstaigos pavadinimas)                                                           (projekto pavadinimas)

finansavimui iš Savivaldybės biudžeto 20__ m. 

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

2. Administracija įsipareigoja: 

2.1. skirti Vykdytojui šios sutarties pirmoje dalyje nurodytai veiklai vykdyti __________________________________ eurų pagal sąmatą (forma BFP-1, patvirtinta Lietuvos (suma skaičiais  ir žodžiais )

Respublikos finansų ministro 2014-10-31 įsakymu Nr. 1K-340), pridėtą prie šios sutarties;

2.2. lėšos skiriamos projektui vykdyti pagal Vykdytojo sudarytą ir Užsakovo patvirtintą sąmatą, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis. Lėšų, numatytų kitoms išlaidoms, neleidžiama naudoti pagrindinėms priemonėms įsigyti;

2.3. pervesti per 10 darbo dienų projekto įgyvendinimui skirtas lėšas pagal Vykdytojo pateiktą gautinų lėšų paraišką į Vykdytojo nurodytą sąskaitą; 

2.4. teikti informacinę-konsultacinę pagalbą, padedančią laikytis sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

3. Administracija turi teisę kontroliuoti lėšų panaudojimą.

4. Vykdytojas įsipareigoja:

4.1. gautas lėšas panaudoti tik šios sutarties pirmoje dalyje nurodytai veiklai vykdyti pagal sąmatą, pridėtą prie šios sutarties;

4.2. užtikrinti, kad perkant prekes, paslaugas, darbus bus laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos;

4.3. įgyvendinęs projektą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų Savivaldybės administracijos Buhalterijai pateikti:

4.3.1. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą, forma Nr. 2 (patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-11-28 įsakymu Nr. 1K-407);

4.3.2. išlaidas patvirtinančių dokumentų tinkamai  patvirtintas kopijas.

4.4. iki 20__ m. gruodžio 20 d. pateikti Švietimo skyriui projekto įvykdymo ataskaitą;

4.5. projekto reklaminėje medžiagoje nurodyti, kad projektą remia Palangos miesto savivaldybė.

 

III. SUTARTIES TERMINAS

 

5. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško atsiskaitymo už jai skirtų lėšų panaudojimą.

6. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą šalių susitarimu.

7. Administracija gali nutraukti sutartį, jeigu Vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

8. Už sutartinių įsipareigojimų vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami abipusiu susitarimu, o nesusitarus – teismo tvarka.

10. Vykdytojas, įstatymų nustatyta tvarka, atsako už tikslingą gautų biudžeto lėšų panaudojimą. Nepanaudotos lėšos ir ne pagal paskirtį panaudotos lėšos grąžinamos į Užsakovo sąskaitą (Nr. LT 897180600001130546), bet ne vėliau kaip iki 20___m. gruodžio 15 d.

 

V. KITOS SĄLYGOS

 

11. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal sutartį tretiesiems asmenims.

12. Apie sąmatos pakeitimus Administracija raštu informuoja Vykdytoją per 10 dienų.

13. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

 

VI. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Administracija

Palangos miesto savivaldybės administracija

Kodas 125196077

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

Tel. (8 460) 48 705, faksas (8 460) 40 217

El. paštas administracija@palanga.lt

Atsiskaitomoji sąskaita 

Nr. LT 897180600001130546

AB Šiaulių bankas, Palangos filialas

Banko kodas 71806 

 

Palangos miesto savivaldybės

administracijos direktorius(ė)

_________________

                     (parašas)

___________________________

              (vardas ir pavardė)                                                  A. V.          

 

 

 

 

Vykdytojas

Pavadinimas

Įstaigos kodas

Adresas

Telefonas, faksas

El. paštas

Atsiskaitomoji sąskaita

Banko pavadinimas

Banko kodas

 

 

 

Vykdytojas

_____________________________      

(pareigų  pavadinimas)                                                                        

 

____________________________

              (vardas ir pavardė)                                      A. V.           

 

______________________________

Į pradžią