Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-61 2016-02-23
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 23 d. Nr. T2-61

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Palangos miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžetą:

1.1 biudžeto pajamas – 19923,6 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų biudžetinių įstaigų gautų  pajamų įmokas į biudžetą – 888,1 tūkst. eurų, iš jų: įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 364,6 tūkst. eurų, pajamas už prekes ir paslaugas – 350,9 tūkst. eurų, pajamas už patalpų nuomą – 172,6 tūkst. eurų (2 priedas);

1.2. biudžeto asignavimus – 20222,4 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 6845,2 tūkst. eurų ir turtui įsigyti – 2246,5 tūkst. eurų, asignavimai viršija pajamas – 298,8 tūkst. eurų (3 priedas), iš jų:

1.2.1. asignavimus iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos – 4992,1 tūkst. eurų, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 640,3 tūkst. eurų (7 priedas), mokinio krepšeliui finansuoti – 3193 tūkst. eurų (6 priedas), valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – 350 tūkst. eurų, kitas tikslines dotacijas – 808,8 tūkst. eurų (8 priedas);

1.2.2. asignavimus savivaldybės funkcijoms – 14043,4 tūkst. eurų (4 priedas);

1.2.3. asignavimus iš biudžetinių įstaigų gautų pajamų įmokų programoms finansuoti – 888,1 tūkst. eurų (5 priedas);

1.2.4. asignavimus paskolų lėšomis investiciniams projektams finansuoti– 77,6 tūkst. eurų (9 priedas);

1.2.5. Savivaldybės mero fondą – 5 tūkst. eurų;

1.2.6. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą – 5,8 tūkst. eurų.

2. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės biudžeto apyvartines lėšas – 2015 metų biudžeto nepanaudotų lėšų likutį  – 2586,6 tūkst. eurų ir jų paskirstymą (10, 11 priedai), iš jų:

2.1. biudžeto lėšų likutį – 2042,7 tūkst. eurų;

2.2. tikslinės paskirties lėšų likučius – 358,3 tūkst. eurų, iš jų: aplinkos apsaugos programos lėšų – 85,4 tūkst. eurų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 18,1 tūkst. eurų, lėšų, gautų už privatizuotas gyvenamąsias ir kitas patalpas – 160 tūkst. eurų, lėšų, gautų už išsipirktas gyvenamąsias patalpas – 94,8 tūkst. eurų;

2.3. biudžetinių įstaigų pajamų likučius – 185,6 tūkst. eurų, iš jų: pajamų už prekes ir paslaugas – 11 tūkst. eurų, pajamų už patalpų nuomą – 174,6 tūkst. eurų.

3. Nustatyti:

3.1. Savivaldybės administracijai reprezentacinėms išlaidoms skiriamų biudžeto lėšų dydį iki 1 procento asignavimų išlaidoms, patvirtintų metinėse programų sąmatose;

3.2. sutaupytus biudžeto asignavimus naudoti susidariusiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

3.3. nepanaudotus biudžeto asignavimus, skirtus socialinei paramai skaičiuoti bei mokėti, atsižvelgiant į poreikį, pirmiausia naudoti kitoms socialinėms reikmėms finansuoti, taip pat Savivaldybės įsiskolinimams dengti ir  kitoms priemonėms finansuoti;

3.4. laikinai laisvas biudžeto apyvartines lėšas Savivaldybės administracija metų eigoje gali panaudoti biudžeto pajamų trūkumui dengti, finansuojant biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programas;

3.5. Savivaldybės 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes turi būti ne didesnis už 2016 m. sausio 1 d. įsiskolinimą, išskyrus finansinius įsipareigojimus (paskolų grąžinimo išlaidas);

3.6. biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų ir prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų.

4. Įpareigoti biudžeto asignavimų valdytojus:

4.1. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti iki nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

4.2. užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą ir efektyvumą, neviršijant patvirtintų asignavimų sumų;

4.3. išanalizuoti turimų įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių jų mažinimui bei, tvirtinant 2016 metų išlaidų sąmatas, numatyti asignavimų dalį jų padengimui;

4.4. patvirtinus Savivaldybės 2016 metų biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti vykdomas programas pagal priemones ir programų sąmatas bei pateikti Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 18.

Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 2, nebalsavo – nėra.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Dokumento priedai:
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (10 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (11 PRIEDAS)
Į pradžią