Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-230 2015-03-17
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL AUKCIONO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUKCIONO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 17 d. Nr. A1-230

Palanga

 

Vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178, 28 punktu:

1. S u d a r a u Aukciono organizavimo ir vykdymo komisiją:

Violeta Staskonienė

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė;

Kostas Jakubauskas

Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, komisijos pirmininko pavaduotojas;

Virginija Liebienė

Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė;

Petras Kaminskas

Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas;

Žaneta Žulkuvienė

Rinkliavų skyriaus vedėja.

2015 m. birželio 9 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-613 redakcija

 

2. S k i r i u:

2.1. viešo aukciono vedėju Kostą Jakubauską, Ūkio ir turto skyriaus vedėją;

2015 m. birželio 9 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-613 redakcija

 

2.2. viešo aukciono protokoluotoja Virginiją Liebienę, Ūkio ir turto skyriaus vyriausiąją specialistę.

3. T v i r t i n u Aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

4. P a v e d u šio įsakymo 1 punkte nurodytai komisijai organizuoti ir vykdyti savivaldybės nekilnojamojo turto, įtraukto į Viešame aukcione parduodamo Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-406, viešus aukcionus.

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 17 d. įsakymo

Nr. A1-230

3 punktu

 

AUKCIONO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aukciono organizavimo ir vykdymo komisija (toliau – Komisija) sudaroma Savivaldybės nekilnojamojo turto, įtraukto į Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, viešiems aukcionams organizuoti ir vykdyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 patvirtintą Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Komisijos funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimą.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymu, Aprašu ir kitais teisės aktais, susijusiais su nekilnojamojo turto pardavimu, bei šiuo Reglamentu.

3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų. Priimdama sprendimus, Komisija yra savarankiška.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Komisija atlieka šias funkcijas:

4.1. svarsto aukciono sąlygas ir teikia jas tvirtinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui;

4.2. priima iš viešame aukcione ketinančių dalyvauti asmenų prašymus įregistruoti aukcionų dalyviais pagal rekomenduojamą (pavyzdinę) formą (1 priedas), Aprašo 30-32 punktuose nurodytus dokumentus, taip pat dokumentus, įrodančius, kad sumokėtas nustatytas aukciono dalyvio registravimo mokestis bei aukciono dalyvio garantinis įnašas, jei reikalaujama, kredito įstaigos garantiją ir kitus dokumentus, kuriais įrodoma, kad aukcione ketinantis dalyvauti asmuo atitinka aukciono dalyviui keliamus reikalavimus, nurodytus aukciono sąlygose;

4.3. įregistruoja asmenis, pateikusius visus reikiamus dokumentus ir sumokėjusius nustatytą aukciono dalyvio registravimo mokestį bei aukciono dalyvio garantinį įnašą, Viešo aukciono dalyvių registravimo knygoje, kurios forma nustatyta Aprašo 1 priede;

4.4. viešo aukciono protokoluotojas išduoda savo pasirašytą pažymą (2 priedas), patvirtinančią dokumentų gavimą, jeigu asmuo, pateikęs dokumentus, to paprašo;

4.5. pasibaigus aukciono dalyvių registravimo laikui, Registravimo knygoje padaro įrašą apie registracijos užbaigimą (laikas), kurioje pasirašo viešų aukcionų vedėjas (vardas, pavardė, parašas), Komisijos nariai (vardas, pavardė, parašas) ir viešų aukcionų protokoluotojas (vardas, pavardė, parašas);

4.6. teikia informaciją aukcione ketinantiems dalyvauti asmenims dėl prašymų ir kitų nurodytų dokumentų parengimo ir pateikimo;

4.7. įregistruotiems viešo aukciono dalyviams, prieš pradedant aukcioną, išduoda aukciono dalyvio korteles su numeriais, atitinkančiais Registravimo knygoje įrašytą aukciono dalyvio registravimo eilės numerį;

4.8. Aprašo 37-48 punktuose nustatyta tvarka vykdo viešą aukcioną.

5. Komisija, vykdydama jai pavestas užduotis, turi teisę:

5.1. gauti iš Savivaldybės administracijos jos patvirtintas aukciono sąlygas bei kitą, aukcionui organizuoti ir vykdyti reikalingą informaciją apie aukcione parduodamus Savivaldybės nekilnojamuosius daiktus;

5.2. prašyti, kad aukcione ketinantys dalyvauti asmenys pateiktų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir kitus reikalingus dokumentus;

5.3. turi kitas Apraše ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises.

6. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:

6.1. vykdyti Komisijos darbo reglamente nurodytas užduotis;

6.2. vykdydama užduotis, laikytis Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

7. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, neturi teisės tretiesiems asmenims, išskyrus viešo aukciono organizatoriaus (Savivaldybės administracijos) vadovą, jo įgaliotus asmenis bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus asmenis ir institucijas, teikti jokios informacijos, susijusios su organizuojamo ir vykdomo aukciono procedūromis, išskyrus tą informaciją, kurią pateikti privaloma pagal Aprašą.

8. Komisija negali teikti informacijos, susijusios su aukciono dalyviais, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems aukciono dalyvių interesams arba trukdo sąžiningą konkurenciją. Komisijos nariai, prieš organizuodami ir vykdydami viešą aukcioną, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus (3 priedas).

 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

10. Komisijos veiklai vadovauja viešo aukciono vedėjas. Jei viešo aukciono vedėjas negali dalyvauti posėdyje, komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininko pavaduotojas arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Komisijos narys.

11. Aukcionas, išskyrus elektroninius aukcionus, vykdomas aukciono sąlygose nurodytu laiku ir vietoje, jeigu dalyvauti jame atvyksta bent vienas įregistruotas aukciono dalyvis.

12. Dalyvauti aukcione turi teisę Aprašo nustatyta tvarka įregistruoti aukciono dalyviai, o aukcioną stebėti gali ir kiti asmenys. Aukciono komisija turi teisę iš patalpos, kurioje vyksta aukcionas, pašalinti trukdančius vykdyti aukcioną asmenis.

13. Viešo aukciono rezultatai įforminami protokolu, kurio forma nustatyta Aprašo 2 priede. Viešo aukciono protokoluotojas pasibaigus aukcionui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, surašo protokolą, kurį pasirašo viešo aukciono vedėjas, visi aukcione dalyvavę Komisijos nariai, protokoluotojas ir viešo aukciono laimėtojas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Viešo aukciono vedėjas, visi Komisijos nariai ir viešo aukciono protokoluotojas už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

__________________________

 

 

Aukcionų organizavimo ir vykdymo

komisijos darbo reglamento

1 priedas

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS                                                                             

AUKCIONO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJAI

Vytauto g. 112, 00153 Palanga

 

PRAŠYMAS

ĮREGISTRUOTI NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VIEŠO AUKCIONO DALYVIU

 

20___ m. _____________________ d.

 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(aukciono dalyvio pavadinimas/vardas, pavardė, įmonės/asmens kodas, buveinė/gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

(toliau – aukciono dalyvis) prašo įregistruoti ____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 (aukciono, į kurį prašoma registruoti duomenys: nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, adresas arba buveinė)

 

viešo aukciono, vyksiančio 20___ m. ________________________ d., dalyviu.

Jeigu aš nebūsiu pripažintas aukciono laimėtoju, įmokėtą garantinį įnašą prašome grąžinti į sąskaitą Nr. ___________________________ banke _____________________________________ ________________________________________________________________________________

(banko įstaigos pavadinimas, kodas)

PRIDEDAMA (jeigu kuris nors dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti):

1. Banko įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, jog aukciono dalyvio vardu sumokėtas registravimo mokestis ir garantinis įnašas, _____ lapai (-ų).

(mokėti į Palangos miesto savivaldybės administracijos (kodas 125196077), Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, sąskaitą LT917180600001130122, AB Šiaulių banko Palangos filialas, banko kodas 71806).

2. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, fizinis asmuo – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, ______ lapai (-ų).

3. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, ____lapai (ų).

4. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, ___ lapai (-ų).

5. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka,___ lapai (-ų).

6. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė), ___ lapai (-ų).

7. Kiti aukciono sąlygose nurodyti dokumentai,_____ lapai (-ų).

(Aukcione dalyvauti ketinantys užsienio subjektai, atitinkantys aukciono dalyvių apibrėžimą, turi pateikti Aukciono komisijai atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (toliau – Konstitucinis įstatymas) nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai Aukciono komisijai turi būti pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją) skelbime nurodytu dalyvių registravimo laiku).

 

Aukciono dalyvis ar jo

 

 

įgaliotas asmuo

_______________________

_________________________

 

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

A.    V. (tik juridiniams asmenims)

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukcionų organizavimo ir vykdymo

komisijos darbo reglamento

2 priedas                                                                                                          

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

AUKCIONO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJA

 

PAŽYMA

APIE VIEŠO AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJĄ

20___ m. ____________________ d.

Palanga

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas parduodamas su nekilnojamuoju turtu), taip pat kitų nekilnojamųjų daiktų aprašymas)

 

 

Viešo aukciono data ir val._________________________________________________________

 

Įregistravimo data, valanda, minutės ________________________________________

 

 

________________________________   ___________________   ____________________________

(Pažymą išdavusio darbuotojo pareigos,                 (parašas)                                   (vardas, pavardė)

vardas ir pavardė)                             

 

A.    V.

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukcionų organizavimo ir vykdymo

komisijos darbo reglamento

3 priedas

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

AUKCIONO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJA

 

 

_______________________________________________________________________

(Aukciono vedėjo ar komisijos nario vardas ir pavardė)

 

 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20__ m. __________________ d. Nr. _________

Šiauliai

 

 

 

Būdamas Aukciono _____________________________________, pasižadu:

(vedėju, komisijos nariu)

1. Saugoti ir tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma dirbant Aukciono komisijos nariu;

2. Man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

3. Žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija apie viešo aukciono dalyvius;

3.2. informacija ir dokumentai, kuriuos yra pateikę viešo aukciono dalyviai;

3.3. kita informacija, susijusi su Aukciono vykdymu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams;

4. Esu perspėtas, kad pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti padarytus nuostolius.

 

 

                                                   ___                ________________________________

                              (Parašas)                                                  (Vardas, pavardė)

 

_____________________________

Į pradžią