Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-33 2015-02-26
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 26 d. Nr. T2-33

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžetą – 19378440 eurų pajamų ir 20541965 eurų asignavimų (asignavimai viršija pajamas skolintomis lėšomis investicijų projektams finansuoti – 60250 eurų ir 2014 metų biudžeto lėšų likučio lėšomis – 1103275 eurų) (1, 3 priedai):

1.1. biudžeto asignavimus iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos – 6064062 eurų, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 659897 eurų (7 priedas), mokinio krepšeliui finansuoti – 3128468 (6 priedas), valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – 2129286 eurų, kitas tikslines dotacijas – 128281 euro bei kitas dotacijas ir lėšas iš kitų valdymo lygių – 18130 eurų (8 priedas);

1.2. biudžeto asignavimus savivaldybės funkcijoms – 12525609 eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 3971658 eurų ir turtui įsigyti – 869441 euro (4 priedas);

1.3. biudžeto asignavimų valdytojų pajamų įmokas į biudžetą – 788769 eurų, iš jų: įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 350890 eurų, pajamas už prekes ir paslaugas – 306581 euro, pajamas už patalpų nuomą – 131298 eurų (2 priedas) bei biudžeto asignavimus programoms finansuoti (5 priedas);

1.4. biudžeto asignavimus investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis – 60250  eurų (9 priedas);

1.5. nepanaudotų 2014 metų biudžeto lėšų paskirstymą 2014 metų gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, paskoloms grąžinti – 1103275 eurų (10 priedas);

1.6. Savivaldybės mero fondą – 5792 eurų;

1.7. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą – 5792 eurų.

2. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų nepanaudotus 2014 metų pajamų likučius – 172904 eurų, iš jų: pajamų už prekes ir paslaugas – 14117 eurų, pajamų už patalpų nuomą – 158787 eurų bei jų kompensavimą, viršijant patvirtintus 2015 metų biudžeto bendrus asignavimus (11 priedas).

3. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės veiklos programų ir tikslinės paskirties lėšų nepanaudotus 2014 metų likučius – 230080 eurų, iš jų: aplinkos apsaugos programos lėšų – 76808 eurų, lėšų, gautų už privatizuotas gyvenamąsias ir kitas patalpas – 50307 eurų, lėšų, gautų už išsipirktas gyvenamąsias patalpas – 91361 euro, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 11604 eurų bei jų kompensavimą, viršijant patvirtintus 2015 metų biudžeto bendrus asignavimus (12 priedas).

4. Nustatyti:

4.1. Savivaldybės administracijai reprezentacinėms išlaidoms skiriamų biudžeto lėšų dydį iki 1 procento asignavimų išlaidoms, patvirtintoms jos metinėse programų sąmatose;

4.2. Savivaldybės 2015 m. gruodžio 31 d. pradelstą įsiskolinimą biudžeto lėšomis už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, palyginti su 2015 m. sausio 1 d. pradelstu įsiskolinimu, sumažinti ne mažiau kaip 10 proc. ir ne mažesne suma, negu nurodyta  Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 priedėlyje;

4.3. ilgalaikių paskolų lėšas naudoti tik investiciniams projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti;

4.4. sutaupytų biudžeto asignavimų lėšas pirmiausia naudoti susidariusiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

4.5. nepanaudotus biudžeto asignavimus, skirtus socialinei paramai skaičiuoti bei mokėti, atsižvelgiant į poreikį, naudoti kitai socialinei paramai ir reikmėms finansuoti, Savivaldybės veiklos programų įsiskolinimams dengti ir priemonėms finansuoti;

4.6. susidariusias laikinai laisvas biudžeto lėšas Savivaldybės administracija gali naudoti biudžeto pajamų trūkumui dengti, finansuojant biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programas;

4.7. biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų ir prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis).

5. Įpareigoti biudžeto asignavimų valdytojus:

5.1. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausia naudoti įmokėtas į Savivaldybės biudžetą pajamų lėšas;

5.2. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

5.3. užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą ir efektyvumą, neviršijant patvirtintų asignavimų sumų;

5.4. išanalizuoti turimų įsiskolinimų už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes priežastis ir imtis priemonių jų sumažinimui bei, tvirtinant 2015 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus jų padengimui, o iš sutaupytų asignavimų – dengti įsiskolinimus;

5.5. patvirtinus Savivaldybės 2015 metų biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti vykdomas programas (programų priemones) ir jų sąmatas, kurias pateikti Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 19.

Balsavo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Arvydas

Dočkus

Aleksandras

Jokūbauskas

Remigijus Alvydas Kirstukas

Edmundas Krasauskas

Genoveita

Krasauskienė

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Danas

Paluckas

Artūras Sabaliauskas

Antanas

Sebeckas

Saulius Simė

Mindaugas

Skritulskas

Vytautas

Stalmokas

Albinas

Stankus

Nerijus Stasiulis

Vaidas Šimaitis

Šarūnas

Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius

Želvys

Eimutis

Židanavičius

Julius Tomas

Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Dokumento priedai:
T2-33 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T2-33 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T2-33 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T2-33 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T2-33 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T2-33 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
T2-33 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
T2-33 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
T2-33 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
T2-33 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (10 PRIEDAS)
T2-33 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (11 PRIEDAS)
T2-33 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (12 PRIEDAS)
Į pradžią