Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-356 2014-11-27
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-19 PAKEITIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-19 PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 27 d. Nr. T2-356

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Palangos miesto strateginiame plėtros plane iki 2020 m., patvirtintame Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19, nurodytas sumas litais (Lt) į sumas eurais (Eur) taikant kursą, kai 1 Eur atitinka 3,45280 Lt.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną (2015 m. sausio 1 d.).

 

 

 

Meras                                                                                                                        Šarūnas Vaitkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 16.

Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Arvydas

Dočkus

Aleksandras

Jokūbauskas

Remigijus Alvydas Kirstukas

Edmundas Krasauskas

Genoveita

Krasauskienė

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Danas

Paluckas

Artūras Sabaliauskas

Antanas

Sebeckas

Saulius Simė

Mindaugas

Skritulskas

Vytautas

Stalmokas

Albinas

Stankus

Nerijus

Stasiulis

Vaidas Šimaitis

Šarūnas

Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius

Želvys

Eimutis

Židanavičius

Julius Tomas

Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią