Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-61 2014-02-26
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 26 d. Nr. T2-61

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžetą – 60529,4 tūkst. Lt pajamų ir 71196,6 tūkst. Lt asignavimų (1, 3 priedai), asignavimai viršija pajamas skolintomis lėšomis investicijų projektams finansuoti – 6820,6 tūkst. Lt ir 2013 metų biudžeto lėšų likučio lėšomis – 3846,6 tūkst. Lt:

1.1. biudžeto asignavimus iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos – 18193,1 tūkst. Lt, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3670,1 tūkst. Lt (7 priedas), mokinio krepšeliui finansuoti – 10653,0 tūkst. Lt (6 priedas), valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – 3349,0 tūkst. Lt ir kitas dotacijas – 521,0 tūkst. Lt (8 priedas);

1.2. biudžeto asignavimus savivaldybės funkcijoms – 39850,0 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčiui – 12704,7 tūkst. Lt ir turtui įsigyti – 2808,5 tūkst. Lt (4 priedas);

1.3. biudžeto asignavimų valdytojų pajamų įmokas į Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžetą – 2486,3 tūkst. Lt, iš jų: įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 1116,9 tūkst. Lt, pajamas už prekes ir paslaugas – 923,3 tūkst. Lt, pajamas už patalpų nuomą – 446,1 tūkst. Lt (2 priedas) bei biudžeto asignavimus programų finansavimui (5 priedas);

1.4. biudžeto asignavimus investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis – 6820,6 tūkst. Lt (9 priedas);

1.5. nepanaudotų 2013 metų biudžeto lėšų paskirstymą 2013 metų gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, paskoloms grąžinti – 3846,6 tūkst. Lt (10 priedas);

1.6. biudžeto asignavimų valdytojų nepanaudotus 2013 metų pajamų likučius – 494,8 tūkst. Lt, iš jų:  pajamų už prekes ir paslaugas  – 38,7 tūkst. Lt, pajamų už patalpų nuomą – 456,1 tūkst. Lt  bei jų kompensavimą, viršijant patvirtintus 2014 metų biudžeto bendrus asignavimus (11 priedas);

1.7. Savivaldybės veiklos programų ir tikslinės paskirties lėšų nepanaudotus 2013 metų likučius – 669,1 tūkst. Lt, iš jų:  aplinkos apsaugos programos lėšų – 289,0 tūkst. Lt, lėšų, gautų už privatizuotas gyvenamąsias ir kitas patalpas – 106,2 tūkst. Lt, lėšų, gautų už išsipirktas gyvenamąsias patalpas – 273,9 tūkst. Lt bei jų kompensavimą, viršijant patvirtintus 2014 metų biudžeto bendrus asignavimus (12 priedas);

1.8. Savivaldybės mero fondą – 20,0 tūkst. Lt;

1.9. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo dydį – 20,0 tūkst. Lt.

2. Nustatyti:

2.1. Savivaldybės administracijai reprezentacinėms išlaidoms skiriamų biudžeto lėšų dydį iki 1 procento asignavimų išlaidoms, patvirtintoms Administracijos metinėse programų sąmatose;

2.2. Savivaldybės 2014 m. gruodžio 31 d. esamą pradelstą įsiskolinimą biudžeto lėšomis už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, palyginti su 2014 m. sausio 1 d. pradelstu įsiskolinimu, sumažinti ne mažiau kaip 10 proc. ir ne mažesne suma, negu nurodyta  Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedėlyje;

2.3. sutaupytų biudžeto asignavimų lėšas pirmiausia naudoti susidariusiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.4. biudžeto asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

2.5. Savivaldybės administracija susidariusias laikinai laisvas Savivaldybės biudžeto lėšas gali naudoti biudžeto pajamų trūkumui dengti, finansuojant biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programas.

3. Įpareigoti biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausia naudoti įmokėtas į miesto savivaldybės biudžetą pajamų lėšas;

3.2. užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą ir efektyvumą, neviršijant patvirtintų asignavimų sumų;

3.3. Savivaldybės tarybai patvirtinus Savivaldybės 2014 metų biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti vykdomų programų (programos priemonių) sąmatas ir jas pateikti Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui.

 

 

Meras                                                                                                                               Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 20.

Balsavo: už – 20, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Arvydas

Dočkus

Aleksandras

Jokūbauskas

Remigijus Alvydas Kirstukas

Edmundas Krasauskas

Genoveita

Krasauskienė

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Danas

Paluckas

Artūras Sabaliauskas

Antanas

Sebeckas

Saulius Simė

Mindaugas

Skritulskas

Vytautas

Stalmokas

Albinas

Stankus

Nerijus

Stasiulis

Vaidas Šimaitis

Šarūnas

Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius

Želvys

Eimutis

Židanavičius

Julius Tomas

Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Dokumento priedai:
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (10 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (11 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (12 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
T2-61 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
Į pradžią