Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-53 2013-02-28
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario 28 d. Nr. T2-53

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2010, Nr. 153-7781) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 153-7823), Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžetą – 59528,9 tūkst. Lt pajamų ir 61449,8 tūkst. Lt asignavimų (asignavimai viršija pajamas 1920,9 tūkst. Lt skolintomis lėšomis investicijų projektams finansuoti) (1, 3 priedas).

2. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2013 metų asignavimus iš specialiosios tikslinės dotacijos – 20995,2 tūkst. Lt, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 4946,5 tūkst. Lt (7 priedas), mokinio krepšeliui finansuoti – 10931,0 tūkst. Lt (6 priedas), valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti,  savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti – 5117,7 tūkst. Lt (8 priedas).

3. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimus savivaldybės funkcijoms – 35937,0 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčiui – 12219,7 tūkst. Lt ir turtui įsigyti – 1487,1 tūkst. Lt (4 priedas).

4. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžetą 2596,7 tūkst. Lt, iš jų: įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 1174,3 tūkst. Lt, pajamas už prekes ir paslaugas – 985,2 tūkst. Lt, pajamas už patalpų nuomą – 437,2 tūkst. Lt (2 priedas) ir asignavimus iš biudžetinių įstaigų gautų pajamų įmokų programų finansavimui (5 priedas).

5. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimus investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis 1920,9 tūkst. Lt (9 priedas).

6. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės nepanaudotų 2012 metų biudžeto lėšų likučio paskirstymą 2012 metų gruodžio 31 d. įsiskolinimui padengti, viršijant patvirtintus 2013 metų biudžeto bendrus asignavimus – 3593,4 tūkst. Lt (10 priedas).

7. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo dydį 2013 metams – 20,0 tūkst. Lt.

8. Nustatyti Palangos miesto savivaldybės administracijai reprezentacinėms išlaidoms skiriamų biudžeto lėšų dydį iki 1 procento asignavimų išlaidoms, patvirtintoms Administracijos metinėse visų programų sąmatose.

9. Nustatyti, kad Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio fondai 2013 metams tvirtinami, vykdant Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktus dėl sumažintų atlyginimų dydžių bei atsižvelgiant į Palangos miesto savivaldybės finansines galimybes.

10. Nustatyti, kad Palangos miesto savivaldybės biudžeto viršplaninės pajamos ir  sutaupytų biudžeto asignavimų lėšos pirmiausia naudojamos įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

11. Nustatyti, kad Palangos miesto savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

12. Įpareigoti Palangos miesto savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

12.1. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausia naudoti įmokėtas į miesto savivaldybės biudžetą pajamų lėšas;

12.2. užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą ir efektyvumą, neviršijant patvirtintų asignavimų sumų;

12.3. Palangos miesto savivaldybės tarybai patvirtinus Savivaldybės 2013 metų biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti vykdomų programų (programos priemonių) sąmatas ir jas pateikti Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui.

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

Dokumento priedai:
T2-53 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T2-53 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (10 PRIEDAS)
T2-53 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T2-53 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T2-53 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T2-53 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T2-53 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
T2-53 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
T2-53 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
T2-53 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
Į pradžią