Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-33 2011-05-26
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL 2012 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2012 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2011 m. gegužės 26 d. Nr. T2-33

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (Žin., 2005, Nr. 76-2741; 2006, Nr. 65-2384; 2010, Nr. 145-7415) 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2012 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, galiosiančius Palangos miesto teritorijoje:

1.1. komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui – administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statiniams (patalpoms) – 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.2. fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantiems gyvenamosios, sodų, garažų, poilsio paskirties, daugiabučių namų savininkų bendrijų, namų statybos bendrijų, garažų eksploatavimo ir sodininkų bendrijų statiniams (patalpoms), kurie naudojami ekonominei (komercinei) ar individualiai veiklai – 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.3. gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam 1.1 ir 1.2 punktuose nenurodytam nekilnojamajam turtui – 1 procentas nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.4. nekilnojamajam turtui, kuris yra nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, arba yra apleistas ir neprižiūrimas – 1 procentas nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją kiekvienais metais sudaryti 1.4 punkte nurodyto nekilnojamojo turto sąrašus ir iki einamųjų metų lapkričio 1 d. informaciją pateikti tų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, kurių teritorijoje registruotas nekilnojamojo turto savininkas.

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

Į pradžią