Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-21 2011-02-18
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 18 d. Nr. T2-21

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 51 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2010, Nr. 153-7781) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2010, Nr. 151-7712), Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2011 metų biudžetą – 59416,24 tūkst. Lt pajamų ir 62487,44 tūkst. Lt asignavimų (asignavimai viršija pajamas 3071,2 tūkst. Lt), iš jų – 18120,34 tūkst. Lt asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui finansuoti bei kitoms specialiosios tikslinės dotacijos priemonėms finansuoti (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 priedai).

2011 m. kovo 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-40 redakcija

2011 m. birželio 16 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-58 redakcija

2011 m. rugpjūčio 25 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-120 redakcija

2011 m. spalio 6 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-164 redakcija

2011 m. gruodžio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-235 redakcija

 

2. Patvirtinti miesto savivaldybės 2011 metų biudžeto asignavimus išlaidoms – 38853,4 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčiui – 11365,4 tūkst. Lt ir turtui įsigyti – 2759,3 tūkst. Lt.

2011 m. kovo 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-40 redakcija

2011 m. birželio 16 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-58 redakcija

2011 m. rugpjūčio 25 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-120 redakcija

2011 m. spalio 6 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-164 redakcija

2011 m. gruodžio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-235 redakcija

 

3. Patvirtinti miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Palangos miesto savivaldybės 2011 metų biudžetą 2421,1 tūkst. Lt, iš jų: įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 1109,4 tūkst. Lt, pajamas už prekes ir paslaugas – 959,9 tūkst. Lt bei pajamas už valstybės ir savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą – 351,8 tūkst. Lt.

2011 m. rugpjūčio 25 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-120 redakcija

2011 m. gruodžio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-235 redakcija

 

4. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2011 m. biudžeto asignavimus investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis 3071,2 tūkst. Lt.

2011 m. kovo 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-40 redakcija

 

5. Patvirtinti miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo dydį – 35,0 tūkst. Lt.

6. Nustatyti Savivaldybės administracijai reprezentacinėms išlaidoms skiriamų biudžeto lėšų dydį iki 1 procento asignavimų išlaidoms, patvirtintų Administracijos metinėse visų programų sąmatose.

7. Nustatyti iš Savivaldybės biudžeto išlaikomoms biudžetinėms įstaigoms išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti arba nuomoti dydį iki 1 procento asignavimų darbo užmokesčiui, patvirtintų šių įstaigų metinėse programų sąmatose.

8. Nustatyti, kad Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos sudaromos iš 2010 metų biudžeto netekusių paskirties asignavimų ir leisti jas naudoti 2011 metų biudžeto lėšų stygiui dengti bei Europos Sąjungos finansinės paramos programų projektų išlaidoms padengti, kol bus gautos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos.

9. Nustatyti, kad Palangos miesto biudžetinių įstaigų 2011 m. darbo užmokesčio fondai tvirtinami laikantis sumažintų atlyginimų dydžių, atsižvelgiant į miesto savivaldybės finansines galimybes.

10. Nustatyti, kad miesto savivaldybės asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

11. Nustatyti, kad miesto savivaldybės tarybai patvirtinus Savivaldybės 2011 metų biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtina vykdomų programų (programos priemonių) sąmatas su asignavimų paskirstymu ketvirčiais ir pateikia Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui.

12. Nustatyti, kad miesto savivaldybės asignavimų valdytojai atsako už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą, neviršijant biudžete jiems patvirtintų asignavimų sumų, bei paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą ir efektyvumą.

13. Nustatyti, kad iš miesto savivaldybės biudžeto sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas.

14. Įpareigoti asignavimų valdytojus einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausia naudoti įmokėtas į savivaldybės biudžetą pajamų įmokas.

15. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui paskelbti šį sprendimą spaudoje ir savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

Meras                                                                                                                       Vytautas Stalmokas

______________

 

 

Dokumento priedai:
T2-21 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T2-21 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T2-21 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T2-21 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T2-21 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T2-21 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
T2-21 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
T2-21 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
T2-21 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
Į pradžią