Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-19 2020-01-30
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 30 d. Nr. T2-19

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Palangos miesto strateginiu plėtros planu iki 2020 metų, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19, Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano metmenimis, patvirtintais Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T2-245, Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginį veiklos planą (pridedama).

 

 

 

Meras                                                                                                                        Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 18.

Balsavo: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 3, nebalsavo – nėra.

Andrius Bajoras

Arvydas Dočkus

Gediminas Gečas

Svetlana Grigorian

Domininkas Jurevičius

Darius Kubilius

Sondra Kulikauskienė

Elena Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Renata Surblytė

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Dainius Želvys

Justas Žulkus

Julius Tomas Žulkus

Vladas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-19

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

I SKYRIUS

APRAŠOMOJI DALIS

 

ĮVADAS

 

Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, suformuluoti institucijos misija ir vizija, strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašomos Palangos miesto savivaldybės vykdomos priemonės, planuojami pasiekimai ir numatomi finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo procesas susijęs su Savivaldybės biudžeto rengimu ir metiniu strateginio planavimo ciklu. Palangos miesto savivaldybės strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius misijai ir vizijai vykdyti, užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviau vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, užtikrinti bendruomenės viešųjų poreikių bei interesų tenkinimą. Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą sudaro 11 įvairių Savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų. Kiekvienoje programoje suformuluotos priemonės, išlaidų projektai pagal finansavimo šaltinius, už priemonės įgyvendinimą atsakingi vykdytojai ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Rengiant Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, vadovautasi:

• Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“;

• Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243;

• Palangos miesto strateginiu plėtros planu iki 2020 metų, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19;

• Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano metmenimis, patvirtintais Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T2-245;

• Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su savivaldybės strateginiu planavimu ir biudžeto sudarymu.

Strateginį veiklos planą sudaro:

1.     Bendroji informacija: savivaldybės misija, Strateginio veiklos plano aprašomoji dalis – 11 psl.;

2.     Programos (11 programų) ir kt. informacija: pateikiama bendroji informacija apie programą, nurodomi tikslai, uždaviniai, priemonės, finansavimo šaltiniai ir planuojami asignavimai, atsakingi vykdytojai ir kiti priemones įgyvenantys subjektai, rodikliai bei jų aprašymai ir planuojamos pasiekimo reikšmės. Taip pat informacija apie programų koordinatorius ir SVP plėtros sričių, tikslų, uždavinių ir priemonių suvestinė – 84 psl.

 

 

 

 

II SKYRIUS

 PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO ETAPAI

 

Palangos miesto savivaldybės trejų metų SVP rengimas, svarstymas ir tvirtinimas susideda iš 2 pagrindinių etapų:

• Trejų metų strateginio veiklos plano metmenų (krypčių) rengimas, svarstymas ir tvirtinimas Savivaldybės taryboje.

• Trejų metų strateginio veiklos plano rengimas, svarstymas ir tvirtinimas Savivaldybės taryboje.

Rengiant Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano metmenis ir strateginį veiklos planą, į planavimo procesą buvo įtraukti Savivaldybės plėtros tarybos nariai, vadovai, struktūrinių padalinių specialistai, biudžetinių įstaigų darbuotojai. Prieš suformuojant ir pateikiant galutiniam svarstymui Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano metmenų (krypčių) ir strateginio veiklos plano projektą, pagrindinės jo sudedamųjų dalių gairės buvo pristatytos ir aptartos posėdžių metu su Strateginio planavimo grupe ir Strateginės plėtros taryba.

Vadovaujantis Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243, programų koordinatoriai Ekonominės plėtros skyriui pateikė prioritetinių priemonių sąrašą pagal programas. Ekonominės plėtros skyrius apjungė programų koordinatorių pateiktą informaciją ir parengė Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano metmenų suvestinę. Palangos miesto savivaldybės taryba 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T2-245 patvirtino Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano metmenis, kur išdėstytos prioritetinės priemonės pagal programas:

 

1. Bendrosios programos (Nr. 01) prioritetinės kryptys:

1.1. Savivaldybės tarybos nariams tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas (Tarybos posėdžių salės įrengimas Savivaldybės administracijos pastate, Vytauto g. 112, Palanga).

1.2. Gyventojų aptarnavimo sistemos gerinimas ir elektroninių paslaugų plėtra.

2. Ūkio ir turto programos (Nr. 02) prioritetinės kryptys:

2.1. Racionalus nekilnojamo turto valdymas, teisinė registracija bei valstybės ir savivaldybės funkcijoms įgyvendinti nereikalingo nekilnojamo turto pardavimo organizavimas.

2.2. Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas.

2.3. Daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų energetinio modernizavimo priemonių organizavimas.

2.4. Darnaus judumo plano sprendinių įgyvendinimas.

3. Šventosios seniūnijos programos (Nr. 03) prioritetinės kryptys:

3.1. Šventosios seniūnijos viešųjų erdvių įrengimas, sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (Šventosios aikštės įrengimo užbaigimas, pasivaikščiojimo takų įrengimas Šventosios upės krante).

3.2. Žvejų infrastruktūros įrengimas Šventosios jūrų uoste.

4. Ekonominės plėtros programos (Nr. 04) prioritetinės kryptys:

4.1. ES finansinių mechanizmų ir kitų finansavimo šaltinių paieška projektams įgyvendinti (1 energijos taupymo, Šventosios jūrų uosto įveiklinimo, Dviračių takų tinklo plėtojimo; Sporto aikštynų sutvarkymo („Baltijos“ pagrindinės mokyklos, Senosios gimnazijos ir kt.); Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sutvarkymo (vilų kompleksas „Romeo“ ir „Džiuljeta“); parodų paviljono S. Daukanto g. 24/ S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, Palanga, rekonstrukcijos, VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro rekonstrukcijos; Palangos botanikos parko restauracijos (III etapas); Kultūros pastato (orkestro bazės) statybos, Jaunimo užimtumo ir savanorystės centro pastato rekonstrukcijos).

4.2. Viešojo ir privataus sektorių projektų įgyvendinimas (teniso kortų rekonstrukcijos ir uždarų teniso kortų įrengimo, parodų paviljono S. Daukanto g. 24/ S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, Palanga, rekonstrukcijos, dengtos futbolo aikštės įrengimo, daugiaaukščių automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo.

4.3. Strateginio plėtros plano 2021-2030 m. rengimo organizavimas.

5. Aplinkos apsaugos programos (Nr. 05) prioritetinės kryptys

5.1. Atliekų tvarkymo sistemos modernizavimas (papildomų 4 požeminių konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste).

5.2. Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas (2014 – 2020 metų pajūrio juostos plano įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybėje) .

6. Statybos programos (Nr. 06) prioritetinės kryptys:

6.1. Visuomeninės paskirties (sporto, kultūros, švietimo įstaigų ir administracinių) pastatų / objektų projektavimas, rekonstravimas / statyba (Jaunimo užimtumo ir savanorystės centro pastato rekonstrukcija).

6.2. Kultūros pastato (orkestro bazės) techninio projekto parengimas.

6.3. Administracinio pastato (Jūratės g. 11, Palanga) kapitalinis remontas.

6.4. Švietimo įstaigų sporto aikštynų renovacija (V. Jurgučio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas).

6.5. Miesto viešųjų erdvių (aikščių) įrengimas, rekonstrukcija ir pritaikymas visuomenės poreikiams (Prezidento J. Žemaičio paminklo aikštės rekonstrukcija, Senosios autobusų stoties aikštės (Kretingos g. 3, Palanga) rekonstrukcija).

6.6. Miesto kapinių plėtra.

7. Sveikatinimo programos (Nr. 07) prioritetinės kryptys:

7.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas (Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro pastato rekonstrukcija).

7.2. Žmogaus ir aplinkos sveikatinimas.

8. Kultūros programos (Nr. 08) prioritetinės kryptys:

8.1. Kultūros paveldo ir kitų kultūros objektų pritaikymas visuomenės poreikiams (Kurhauzo medinės dalies restauracija ir pritaikymas kultūros poreikiams).

8.2. Kultūros, reprezentacinių Palangos miesto renginių projektų skatinimas ir kultūros renginių kokybės gerinimas.

8.3. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio ir kitų atmintinų metų paminėjimas Palangoje.

8.4. Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio programos įgyvendinimas.

8.5. Etninės kultūros plėtra.

8.6. Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionato organizavimas.

8.7. Palangos miesto ryšių su miestais–partneriais stiprinimas ir paraiškos teikimas Europos Tarybai „Europos prizui“ laimėti.

8.8. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas.

9. Švietimo programos (Nr. 09) prioritetinės kryptys:

9.1. Mokymosi bazės turtinimas, modernizavimas ir edukacinių erdvių kūrimas (kompiuterinės, programinės ir laboratorinės įrangos atnaujinimas).

9.2. Mokinių mokymo plaukti programos organizavimas Palangos mieste.

10. Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) prioritetinės kryptys:

10.1. Socialinės paramos prieinamumo didinimas.

10.2. Socialinių paslaugų organizavimas (vaikams, likusiems be tėvų globos, bendruomenėje vystymas; pagalbos globėjams organizavimas; būtinųjų neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikių užtikrinimas).

10.3. Atvejo vadybos proceso įgyvendinimas organizuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai, patiriantiems socialinę riziką.

11Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) prioritetinės kryptys:

11.1. Palangos miesto bendrojo plano monitoringas ir koregavimas pagal monitoringo išvadas (K4 bei Š1, Š2, Š4, Š5, N6 rajonuose; plėtros prioritetų vystymas).

11.2. Teritorijų planavimo (detaliųjų planų ir kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimas: daugiabučių kvartalų detaliųjų planų bei formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas; Palangos miesto kapinių plėtra; Gyvenamųjų namų grupės šiaurinėje Vanagupėje detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp M. Daujoto g., Šilo g. ir valstybinio miško; Gėlių a. 1A detaliojo plano rengimas).

11.3. Urbanizacijos plėtra (specialiųjų planų rengimas: Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, Palangos miesto šilumos ūkio tiekimo, Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiųjų planų rengimas).

11.4. Teritorijų planavimo dokumentais suplanuotų vietovių miškų pavertimas kitomis naudmenomis.

11.5. Reprezentacinio Palangos miesto ženklo įrengimas (idėjos konkursas).

Vadovaujantis Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu Programų koordinatoriai rengė trejų metų strateginių veiklos programų projektus ir teikė Ekonominės plėtros skyriui. Ekonominės plėtros skyrius apjungė programų koordinatorių parengtus programų projektus ir parengė Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano projektą. 2020–2022 metų strateginio veiklos plano projektą 2020 m. sausio mėn. apsvarstė Strateginio planavimo grupė, o 2020 m. sausio 17 d. – Strateginės plėtros taryba.

Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas yra dinamiškas dokumentas, kuris turi būti reguliariai peržiūrimas ir koreguojamas atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią Palangos miesto situaciją, aplinkos pokyčius Lietuvoje ir aplinkinėse valstybėse. Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas, vadovaujantis Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, turėtų būti peržiūrimas kasmet. Tačiau rekomenduojama nekeisti strateginių tikslų ir laikytis jų hierarchijos artimiausius tris metus siekiant užtikrinti SVP vientisumą ir sistemingai atlikti jo įgyvendinimo stebėseną bei rezultatų analizę.

 

III SKYRIUS

SSGG (STIPRYBIŲ – SILPNYBIŲ – GALIMYBIŲ – GRĖSMIŲ) ANALIZĖ

 

Palangos miesto savivaldybė jau keletą metų iš eilės turi vienus geriausių ekonominio aktyvumo rodiklių. Aukštą poziciją labiausiai lėmė Investicijų plėtros rodikliai, Palangoje išduota daugiausiai statybos leidimų (17/1000 gyventojų, palyginti vidurkis – 5,3/1000 gyventojų).

Palangoje materialinių investicijų 2018 m. palyginti su 2017 m. išaugo 34,6 proc. nuo 36,8 iki 49,5 mln. Eur. Vienam gyventojui teko 3191 materialinių investicijų (vidurkis 1423 Eur). Tiesioginių užsienio investicijų 2018 m. padaugėjo 4,7 proc. nuo 35,1 iki 36,8 mln. Eur. Vienam gyventojui jų teko 2391 Eur (vidurkis 1251 Eur).

Atliekant Palangos miesto savivaldybės SSGG analizę buvo išskirtos šios silpnybės, stiprybės, grėsmės ir galimybės, į kurias svarbu atsižvelgti, vykdant veiklas 2020–2022 metais.

 

STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

n Didelės investicijų apimtys kurorte per pastaruosius keletą metų

 

n Ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičiaus mažėjimas (prognozuojami demografinės situacijos pokyčiai – gyventojų senėjimas)

n Savivaldybė pritraukia lėšų ir įgyvendina daug ES ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų. Tvarkomi visuomeniniai pastatai, miesto viešosios erdvės ir susisiekimo infrastruktūra

n Išliekanti sezoniškumo problema

n Didesni nei Lietuvos vidurkis užsienio investicijų srautai, aukštas Palangos miesto savivaldybės konkurencingumas ir gebėjimas pritraukti investicijas. Keli viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektai, stambios privačios investicijos

n Ribotas savivaldybės poreikių finansavimas, biudžete nėra pakankamai lėšų įgyvendinti visas numatytas priemones visa apimtimi

n Aukšti Palangos miesto savivaldybės ekonominio aktyvumo rodikliai: tūkstančiui gyventojų teko 49,5 veikiantys ūkio subjektai (vidurkis – 23,7), 159,8 verslo liudijimai (vidurkis - 41)

n Nepakankamai išvystytas turistinių maršrutų, objektų ženklinimo, trūksta turizmo grafinės – vizualinės informacinės sistemos elementų

n Rekreacijai, aktyviam poilsiui, sporto ir turizmo veiklai palanki geografinė ir gamtinė aplinka. Gausi natūrali gamtinė aplinka, žaliosios erdvės, kas met vystoma sporto ir aktyvaus poilsio infrastruktūra

n Nesukurtos aplinkos, kuriose vyksta atviras darbas su jaunimu, nėra jaunimo užimtumo ir savanorystės centro

n Didelis įvairių renginių ir pramogų skaičius, vykstantys respublikiniai ir tarptautiniai renginiai

n Kai kurių savivaldybei pavaldžių švietimo (t.t. ir neformalaus), kultūros, sporto, sveikatos priežiūros įstaigų pastatų, sporto aikštynų fizinė būklė neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Taip pat nusidėvėjusi ir šių įstaigų materialinė bazė, kai kurių įstaigų pastatams reikalingas remontas

n Išvystyta socialinių paslaugų infrastruktūra – apima visas socialinių paslaugų gavėjų grupes. Įgyvendinami projektai ir kuriamos naujos socialinės paslaugos miesto gyventojams

n Ribota kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla

n Didelė vaikų neformalaus švietimo paslaugų įvairovė ir pasiūla, aukšta kokybė

n Palangoje nėra aukštojo mokslo arba mokymo įstaigos, kuri galėtų padidinti jaunų bei aktyvių vartotojų skaičių, taip suteikiant miestui daugiau gyvybės

n Modernios viešosios saugumo paslaugos ir įdiegta vaizdo stebėjimo kamerų sistema daro įtaką saugių gyvenimo ir poilsio sąlygų sudarymui

n Trūksta visuomenės supratimo apie turizmo naudą miestui

n Savivaldybės įstaigų ir verslo bendruomenės iniciatyvos, siekiant pritraukti daugiau lankytojų į kurortą

 

n Vienas didesnių apgyvendinimo įstaigų skaičius Lietuvos kurortuose

 

n Aukštas maitinimo, apgyvendinimo, pramogų paslaugų kiekis ir kokybė

 

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

n Išnaudoti galimybes pritraukiant įvairias investicijas (2030 metų nacionalinės pažangos programas, 2021-2027 struktūrinių fondų priemones)

n Sumažėjusios gyventojų pajamos koreguoja Lietuvos gyventojų laisvalaikio, pramogų bei atostogų išlaidas

n ES ir valstybės paramos naudojimas teigiamai paveiks susisiekimo, rekreacinės infrastruktūros ir viešųjų pastatų infrastruktūros plėtrą

n Reikšminga politinės situacijos įtaka savivaldybių veiklai Lietuvoje

n Nežymiai gerėjantys Lietuvos ir aplinkinių valstybių ekonominiai rodikliai

n Nedidelis kurorto gyventojų skaičius

n Stebimas aplinkinių valstybių gyventojų susidomėjimas atostogų būsto – nekilnojamojo turto objektais Lietuvos kurortuose

n Mažėjantis gyventojų skaičius bei jaunimo emigracija į Lietuvos didmiesčius bei į užsienio valstybes

n Lietuva turi Rytų ir Centrinės Europos šalims būdingų privalumų – vis dar daugeliui senųjų ES šalių gyventojų Lietuvoje patrauklios apgyvendinimo, viešojo maitinimo ir kitų paslaugų kainos

n Dėl labai didelio apkrovimo sezono metu pablogėjantis viešojo maitinimo įstaigų aptarnavimo lygis

n Gerai išvystyta susisiekimo sistema užtikrinanti patogų susisiekimą įvairiomis transporto priemonių rūšimis su Palangos kurortu

n Esama turizmo infrastruktūra nesudaro prielaidų formuoti aiškaus kurorto išskirtinumo

n Didėjantis skrydžių skaičius iš Palangos oro uosto sudaro geras prielaidas turistų skaičiaus augimui kurorte

n Visuomenėje nesuvokiama turizmo svarba šalies ekonomikai

n Taikant aktyvias informacines ir rinkodaros priemones, palaikyti aukštą kurorto konkurencingumą

 

n Augantis Lietuvos gyventojų mobilumas darbo rinkoje

 

n Intensyvėjantis gyvenimo tempas ir dėl to augantys vartotojų reikalavimai poilsio kokybei ir infrastruktūrai

 

n Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas visuomeninių pastatų šildymui, elektromobilių įkrovimo sistemos elementų diegimas

 

n Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas. Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių kiekio didinimas Palangos miesto teritorijoje

 

 

IV SKYRIUS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VIZIJA

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MISIJA

Vystant aktyvaus poilsio Baltijos pajūrio kurortą, kurti geras gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas Palangos miesto gyventojams ir svečiams.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kalbant apie Palangos kurortą vis dar vienas svarbesnių iššūkių lieka sezoniškumas. Tačiau kurorto vizijoje akcentuojama ambicinga kurorto plėtra, didinant kurorto žinomumą regione bei plečiant kurorto lankytojams siūlomas paslaugas.

Įgyvendinant kurorto plėtros viziją, siekiama, jog Palanga būtų:

– Gerai žinomas tarptautinis kurortas regione (kaimyninės valstybės, Skandinavijos šalys, Rytų ir Centrinė Europa);

– Išvystyta sveikatinimo paslaugų, sporto, sveikatinimo ir poilsio paslaugų infrastruktūra, veikiantis ištisus metus;

– Dideliu kultūrinių ir pramoginių renginių pasirinkimu;

– Saugus, švarus ir patogus miestas tiek turistui, tiek nuolatiniam miesto gyventojui.

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIZIJA

PALANGA – ištisus metus atviras tarptautinis kurortas su išvystyta sveikatingumo, sporto ir poilsio infrastruktūra, aktyviu kultūriniu gyvenimu. Tai saugus ir švarus miestas, patogus gyventi bei ilsėtis.

V SKYRIUS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PLĖTROS SRITYS, TIKSLAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Vadovaujantis Palangos miesto SSGG (stiprybių-silpnybių–grėsmių-galimybių) analize, Palangos miesto savivaldybės suformuluota misija ir vizija bei kitais strateginiam veiklos planui parengti naudotais dokumentais buvo sudaryta strateginių tikslų hierarchija ir Palangos miesto savivaldybės veiklos iki 2020 metų prioritetinės sritys, tikslai, uždaviniai ir priemonės (žr. 13 priedą).

1 lentelė. Palangos miesto savivaldybės strateginio plano plėtros sritys ir tikslai

 

Plėtros sritis

Tikslas

1

Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas

1.1.

Kokybiškos švietimo paslaugos

1.2.

Efektyvi socialinių paslaugų sistema ir sveika visuomenė

1.3.

Pozityvi vaikų ir jaunimo iniciatyva bei socializacija

1.4.

Išplėtotos kultūros, sporto ir laisvalaikio paslaugos

2

Darnios aplinkos vystymas

2.1.

Saugi, patogi ir švari gyvenamoji aplinka

2.2.

Harmoninga miesto teritorijų, inžinerinio aprūpinimo ir susisiekimo sistema

3

Kurorto patrauklumo didinimas

3.1.

Palankios sąlygos verslo ir turizmo paslaugų plėtrai

3.2.

Patrauklus kurorto įvaizdis

3.3.

Išplėtota rekreacinė ir turizmo infrastruktūra

4

Miesto savivaldos gerinimas

4.1.

Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas

4.2.

Sklandi savivaldybės ir pavaldžių įstaigų veikla

 

 

1 paveikslas. Lėšų poreikis plėtros sričių įgyvendinimui

Paveiksle matome, kad didžiausias lėšų poreikis yra planuojamas ketvirtojo prioritetoMiesto savivaldos gerinimas“ įgyvendinimui, nes vienoje iš šio prioriteto priemonių 4.2.1.3. „Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas“ yra planuojamas tarybos narių, savivaldybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų išlaikymas ir darbo užmokesčio mokėjimas, kas praėjusiais metais sudarė – 9.632.497,00 Eur (tai yra net 51% viso savivaldybės biudžeto (SB) lėšų). Antrasis pagal dydį lėšų poreikis yra planuojamas 2 prioritetoDarnios aplinkos vystymas“ įgyvendinimui, didžioji dalis šio prioriteto priemonių yra „Ūkio ir turto“ programoje ir apima miesto apšvietimo užtikrinimą ir modernizavimą, aplinkos tvarkymą, viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą, darnaus judumo priemonių diegimą, gatvių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto, projektavimą ir įgyvendinimą bei šaligatvių remonto, kelių priežiūros darbų atlikimą.

Trečiasis pagal dydį lėšų poreikis yra planuojamas 1 prioriteto „Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas“ įgyvendinimui: didžioji dalis šio prioriteto priemonių yra „Švietimo“ ir „Kultūros“ bei „Socialinės apsaugos“ ir „Sveikatinimo“ programose ir apima mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kitų renginių organizavimą, mokinių pavėžėjimo organizavimą, mokinių maitinimo organizavimą, suaugusiųjų neformaliojo švietimų programų įgyvendinimą, švietimo įstaigų ūkio ir kito inventoriaus atnaujinimą, IT sistemų diegimą, mokinių saugumo užtikrinimą, švietimo įstaigų remonto darbų organizavimą, kultūros įstaigų pastatų rekonstravimą ir modernizavimą, sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimą ir materialinės bazės turtinimą, kultūrinių įstaigų pastatų ir patalpų remontą, religinių bendruomenių rėmimą, A. Mončio kūrybos populiarinimą ir Palangos orkestro koncertinės veiklos užtikrinimą, sveikatos apsaugos priemonių gerinimą, Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimą, asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimą ir modernizavimą, įvairių socialinių paslaugų teikimą ir socialinių paslaugų įstaigų išlaikymą.

Ketvirtasis pagal dydį lėšų poreikis yra planuojamas 3 prioriteto „Kurorto patrauklumo didinimas“ įgyvendinimui didžioji dalis šio prioriteto priemonių yra „Ekonominės plėtros“, „Architektūros ir teritorijų planavimo“, „Kultūros“ ir „Šventosios“ programose ir apima investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimą, turizmo informacinės infrastruktūros kūrimą, turizmo informacijos teikimą turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams, kurorto pristatymą turizmo parodose ir verslo misijose, kurorto įvaizdžio formavimą, kurorto reklamą ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimą, miesto šventinį papuošimą, viešo naudojimo inventoriaus įsigijimą, miesto švenčių, renginių ir kitų kultūrinių programų įgyvendinimą, Šventosios uosto projekto įgyvendinimą.

Apibendrinant galima teigti, kad visų keturių veiklos sričių įgyvendinimui yra numatytas 35 776 878 Eurų biudžetas, kurio didžiausia finansų šaltinių dalis tenka savivaldybės biudžeto lėšoms.

2 lentelė. Strateginio veiklos plano lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Finansavimo šaltinio trumpinys

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Projektas 2020-iesiems metams

Projektas 2021-iesiems metams

Projektas 2022-iesiems metams

E(LL)

Europos Sąjungos lėšų likutis

116.043,0

0,0

0,0

ES

ES lėšos

6.588.869,0

1.392.561,0

193.936,0

KPP

Kelių priežiūros ir plėtros programa

445.365,0

290.000,0

275.000,0

KT(P)

Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis

846.000,0

0,0

0,0

SB

Savivaldybės biudžetas

18.922.949,0

21.958.823,0

19.140.577,0

SB(AA)

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

73.200,0

64.900,0

66.000,0

SB(LL)

Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis

166.804,0

5.500,0

5.500,0

SB(MK)

VB tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

4.545.407,0

4.617.014,0

4.622.014,0

SB(NBL)

Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likutis

457.025,0

0,0

0,0

SB(PN)

Pajamos už patalpų nuomą

355.986,0

135.400,0

133.600,0

SB(SP)

Pajamos už teikiamas paslaugas

824.600,0

807.100,0

813.800,0

SB(VB)

VB dotacija savivaldybės deleguotoms funkcijoms

734.850,0

650.850,0

650.850,0

VB

Valstybės biudžetas

363.400,0

3.000,0

3.000,0

VB(SB)

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

736.380,0

555.410,0

347.813,0

VB(VIP)

Valstybės investicijų programos

600.000,0

600.000,0

0,0

IŠ VISO:

35.776.878,0

31.080.558,0

26.252.090,0

 

VI SKYRIUS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS

 

Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų veiklos plano strateginių tikslų priemonės yra atitinkamos programos sudedamosios dalys. Programa – atitinkamų Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano priemonių rinkinys.

Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą sudaro 11 programų – Bendroji, Ūkio ir turto, Šventosios seniūnijos, Ekonominės plėtros, Aplinkos apsaugos, Statybos, Sveikatinimo, Kultūros, Švietimo, Socialinės apsaugos, Architektūros ir teritorijų planavimo (žr. 1–11 priedus).

2 lentelė. Strateginio veiklos plano programų finansavimui planuojamų lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Finansavimo

šaltinio

trumpinys

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Projektas

2020 m.

Projektas

2021 m.

Projektas

2022 m.

PROGRAMA (Nr.01)

SB

Savivaldybės biudžetas

3.457.351,0

3.657.272,0

3.704.422,0

SB(LL)

Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis

8.429,0

5.500,0

5.500,0

SB(NBL)

Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likutis

343.078,0

0,0

0,0

SB(PN)

Pajamos už patalpų nuomą

3.181,0

5.000,0

5.000,0

SB(SP)

Pajamos už teikiamas paslaugas

66.000,0

50.000,0

50.000,0

SB(VB)

VB dotacija savivaldybės deleguotoms funkcijoms

94.400,0

0,0

0,0

IŠ VISO:

3.972.439,0

3.717.772,0

3.764.922,0

PROGRAMA (Nr.02)

ES

ES lėšos

438.282,0

381.723,0

0,0

KPP

Kelių priežiūros ir plėtros programa

134.845,0

140.000,0

125.000,0

SB

Savivaldybės biudžetas

4.004.020,0

4.734.163,0

2.886.800,0

SB(LL)

Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis

119.947,0

0,0

0,0

SB(PN)

Pajamos už patalpų nuomą

261.900,0

41.500,0

41.500,0

SB(SP)

Pajamos už teikiamas paslaugas

36.600,0

35.000,0

35.000,0

SB(VB)

VB dotacija savivaldybės deleguotoms funkcijoms

37.400,0

37.400,0

37.400,0

VB

Valstybės biudžetas

0,0

3.000,0

3.000,0

VB(SB)

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

0,0

0,0

0,0

IŠ VISO:

5.032.994,0

5.372.786,0

3.128.700,0

PROGRAMA (Nr.03)

ES

ES lėšos

736.614,0

728.965,0

128.736,0

KPP

Kelių priežiūros ir plėtros programa

135.000,0

150.000,0

150.000,0

KT(P)

Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis

846.000,0

0,0

0,0

SB

Savivaldybės biudžetas

901.365,0

850.000,0

400.000,0

SB(NBL)

Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likutis

113.947,0

0,0

0,0

SB(VB)

VB dotacija savivaldybės deleguotoms funkcijoms

93.900,0

68.000,0

68.000,0

VB(SB)

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

210.778,0

210.910,0

3.313,0

IŠ VISO:

3.037.604,0

2.007.875,0

750.049,0

PROGRAMA (Nr.04)

ES

ES lėšos

111.156,0

131.846,0

0,0

SB

Savivaldybės biudžetas

647.973,0

612.184,0

276.818,0

SB(LL)

Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis

4.540,0

0,0

0,0

SB(PN)

Pajamos už patalpų nuomą

3.705,0

0,0

0,0

SB(SP)

Pajamos už teikiamas paslaugas

28.000,0

0,0

0,0

VB(SB)

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

1.752,0

0,0

0,0

IŠ VISO:

797.126,0

744.030,0

276.818,0

PROGRAMA (Nr.05)

E(LL)

Europos Sąjungos lėšų likutis

116.009,0

0,0

0,0

ES

ES lėšos

4.606.952,0

30.000,0

0,0

SB

Savivaldybės biudžetas

71.630,0

0,0

0,0

SB(AA)

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

61.000,0

55.000,0

56.000,0

SB(LL)

Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis

31.020,0

0,0

0,0

IŠ VISO:

4.886.611,0

85.000,0

56.000,0

PROGRAMA (Nr.06)

ES

ES lėšos

324.539,0

0,0

0,0

KPP

Kelių priežiūros ir plėtros programa

175.520,0

0,0

0,0

SB

Savivaldybės biudžetas

354.763,0

425.230,0

345.000,0

IŠ VISO:

854.822,0

425.230,0

345.000,0

PROGRAMA (Nr.07)

ES

ES lėšos

170.411,0

0,0

0,0

SB

Savivaldybės biudžetas

229.640,0

1.101.800,0

1.020.013,0

SB(AA)

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

12.200,0

9.900,0

10.000,0

SB(LL)

Nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis

2.868,0

0,0

0,0

VB(SB)

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

132.900,0

137.700,0

137.700,0

IŠ VISO:

548.019,0

1.249.400,0

1.167.713,0

PROGRAMA (Nr.08)

KT(P)

Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis

0,0

0,0

0,0

SB

Savivaldybės biudžetas

1.948.341,0

2.810.250,0

2.736.100,0

SB(PN)

Pajamos už patalpų nuomą

31.200,0

31.300,0

31.400,0

SB(SP)

Pajamos už teikiamas paslaugas

33.400,0

33.500,0

33.600,0

VB

Valstybės biudžetas

363.400,0

0,0

0,0

VB(VIP)

Valstybės investicijų programos

600.000,0

600.000,0

0,0

IŠ VISO:

2.976.341,0

3.475.050,0

2.801.100,0

PROGRAMA (Nr.09)

E(LL)

Europos Sąjungos lėšų likutis

34,0

0,0

0,0

ES

ES lėšos

127.813,0

65.200,0

65.200,0

SB

Savivaldybės biudžetas

5.740.754,0

6.162.100,0

6.160.600,0

SB(MK)

VB tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

4.545.407,0

4.617.014,0

4.622.014,0

SB(PN)

Pajamos už patalpų nuomą

56.000,0

57.600,0

55.700,0

SB(SP)

Pajamos už teikiamas paslaugas

484.000,0

511.100,0

517.700,0

VB(SB)

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

390.950,0

206.800,0

206.800,0

IŠ VISO:

11.344.958,0

11.619.814,0

11.628.014,0

PROGRAMA (Nr.10)

ES

ES lėšos

73.102,0

54.827,0

0,0

SB

Savivaldybės biudžetas

1.324.612,0

1.386.824,0

1.386.824,0

SB(SP)

Pajamos už teikiamas paslaugas

176.600,0

177.500,0

177.500,0

SB(VB)

VB dotacija savivaldybės deleguotoms funkcijoms

500.700,0

537.000,0

537.000,0

IŠ VISO:

2.075.014,0

2.156.151,0

2.101.324,0

PROGRAMA (Nr.11)

SB

Savivaldybės biudžetas

242.500,0

219.000,0

224.000,0

SB(VB)

VB dotacija savivaldybės deleguotoms funkcijoms

8.450,0

8.450,0

8.450,0

IŠ VISO:

250.950,0

227.450,0

232.450,0

Kiekviena programa turi už programos įgyvendinimą atsakingą(-us) struktūrinį(-ius) padalinį(-ius) ir programos koordinatorių (žr. 12 priedą).

 

VII SKYRIUS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIAI

 

Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimas vertinamas matavimo rodikliais.

Nustatyti rodikliai:

• paprasti, pamatuojami, ambicingi, pasiekiami, orientuoti į tikslą;

• yra balansas tarp valdymo ir rezultatų rodiklių;

• matuoja veiklą, kuriai galima daryti įtaką.

Rekomenduojama rodiklius nustatyti atsižvelgiant į kriterijus:

• prasmingi – susiję su Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strategija;

• vertingi – matuoja tai, kas svarbiausia;

• įvairiapusiški – matuoja kokybę ir efektyvumą;

• susieti – su atsakingu Palangos miesto savivaldybės struktūriniu padaliniu;

• palyginami – įmanomas duomenų lyginimas;

• patikimi – paremti tiksliais ir patikimais duomenimis;

• paprasti.

Nustatytų rodiklių aprašymas susideda iš:

• pavadinimo;

• paaiškinimo;

• vieneto;

• vertinimo krypties;

• matavimo periodo (3 metai).

Kiekvieno rodiklio planuojamos reikšmės kiekvienam matavimo periodui yra pateiktos atskiroje programoje, kuriai priklauso rodikliu (-iais) matuojama priemonė.

 

__________________