Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-245 2019-12-19
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO METMENŲ PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO

VEIKLOS PLANO METMENŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T2-245

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Palangos miesto strateginiu plėtros planu iki 2020 metų, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19, Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano metmenis (pridedama).

 

 

 

Meras                                                                                                                       Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 17.

Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Andrius Bajoras

Arvydas Dočkus

Gediminas Gečas

Svetlana Grigorian

Domininkas Jurevičius

Darius Kubilius

Sondra Kulikauskienė

Elena Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Renata Surblytė

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Dainius Želvys

Justas Žulkus

Julius Tomas Žulkus

Vladas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T2-245

 

 

Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano metmenys

 

1. Bendrosios programos (Nr. 01) prioritetinės kryptys:

1.1. Savivaldybės tarybos nariams tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas (Tarybos posėdžių salės įrengimas Savivaldybės administracijos pastate, Vytauto g. 112, Palanga).

1.2. Gyventojų aptarnavimo sistemos gerinimas ir elektroninių paslaugų plėtra.

2. Ūkio ir turto programos (Nr. 02) prioritetinės kryptys:

2.1. Racionalus nekilnojamo turto valdymas, teisinė registracija bei valstybės ir savivaldybės funkcijoms įgyvendinti nereikalingo nekilnojamo turto pardavimo organizavimas.

2.2. Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas.

2.3. Daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų energetinio modernizavimo priemonių organizavimas.

2.4. Darnaus judumo plano sprendinių (viešo transporto keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo peronas bei viešo transporto stotelė, Ošupio tako atkarpos nuo Šviesos gatvės iki Ošupio tako (sklypo Nr. 2H) rekonstrukcija pritaikant specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir kt. priemonės) įgyvendinimas.

3. Šventosios seniūnijos programos (Nr. 03) prioritetinės kryptys:

3.1. Šventosios seniūnijos viešųjų erdvių įrengimas, sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (Šventosios aikštės įrengimo užbaigimas, pasivaikščiojimo takų įrengimas Šventosios upės krante).

3.2. Žvejų infrastruktūros įrengimas Šventosios jūrų uoste.

4. Ekonominės plėtros programos (Nr. 04) prioritetinės kryptys:

4.1. ES finansinių mechanizmų ir kitų finansavimo šaltinių paieška projektams įgyvendinti (1 energijos taupymo, Šventosios jūrų uosto įveiklinimo, Dviračių takų tinklo plėtojimo; Sporto aikštynų sutvarkymo („Baltijos“ pagrindinės mokyklos, Senosios gimnazijos ir kt.); Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sutvarkymo (vilų kompleksas „Romeo“ ir „Džiuljeta“); parodų paviljono S. Daukanto g. 24/ S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, Palanga, rekonstrukcijos, VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro rekonstrukcijos; Palangos botanikos parko restauracijos (III etapas); Kultūros pastato (orkestro bazės) statybos, Jaunimo užimtumo ir savanorystės centro pastato rekonstrukcijos).

4.2. Viešojo ir privataus sektorių projektų įgyvendinimas (teniso kortų rekonstrukcijos ir uždarų teniso kortų įrengimo, parodų paviljono S. Daukanto g. 24/ S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, Palanga, rekonstrukcijos, dengtos futbolo aikštės įrengimo, daugiaaukščių automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo.

4.3. Strateginio plėtros plano 2021-2030 m. rengimo organizavimas.

5. Aplinkos apsaugos programos (Nr. 05) prioritetinės kryptys

5.1. Atliekų tvarkymo sistemos modernizavimas (papildomų 4 požeminių konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste).

5.2. Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas (2014 – 2020 metų pajūrio juostos plano įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybėje) .

6. Statybos programos (Nr. 06) prioritetinės kryptys:

6.1. Visuomeninės paskirties (sporto, kultūros, švietimo įstaigų ir administracinių) pastatų / objektų projektavimas, rekonstravimas / statyba (Jaunimo užimtumo ir savanorystės centro pastato rekonstrukcija).

6.2. Kultūros pastato (orkestro bazės) techninio projekto parengimas.

6.3. Administracinio pastato (Jūratės g. 11, Palanga) kapitalinis remontas.

6.4. Švietimo įstaigų sporto aikštynų renovacija (V. Jurgučio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas).

6.5. Miesto viešųjų erdvių (aikščių) įrengimas, rekonstrukcija ir pritaikymas visuomenės poreikiams (Prezidento J. Žemaičio paminklo aikštės rekonstrukcija, Senosios autobusų stoties aikštės (Kretingos g. 3, Palanga) rekonstrukcija).

6.6. Miesto kapinių plėtra.

7. Sveikatinimo programos (Nr. 07) prioritetinės kryptys:

7.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas (Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro pastato rekonstrukcija).

7.2. Žmogaus ir aplinkos sveikatinimas.

8. Kultūros programos (Nr. 08) prioritetinės kryptys:

8.1. Kultūros paveldo ir kitų kultūros objektų pritaikymas visuomenės poreikiams (Kurhauzo medinės dalies restauracija ir pritaikymas kultūros poreikiams).

8.2. Kultūros, reprezentacinių Palangos miesto renginių projektų skatinimas ir kultūros renginių kokybės gerinimas.

8.3. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio ir kitų atmintinų metų paminėjimas Palangoje.

8.4. Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio programos įgyvendinimas.

8.5. Etninės kultūros plėtra.

8.6. Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionato organizavimas.

8.7. Palangos miesto ryšių su miestais–partneriais stiprinimas ir paraiškos teikimas Europos Tarybai „Europos prizui“ laimėti.

8.8. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas.

9. Švietimo programos (Nr. 09) prioritetinės kryptys:

9.1. Mokymosi bazės turtinimas, modernizavimas ir edukacinių erdvių kūrimas (kompiuterinės, programinės ir laboratorinės įrangos atnaujinimas).

9.2. Mokinių mokymo plaukti programos organizavimas Palangos mieste.

10. Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) prioritetinės kryptys:

10.1. Socialinės paramos prieinamumo didinimas.

10.2. Socialinių paslaugų organizavimas (vaikams, likusiems be tėvų globos, bendruomenėje vystymas; pagalbos globėjams organizavimas; būtinųjų neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikių užtikrinimas).

10.3. Atvejo vadybos proceso įgyvendinimas organizuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai, patiriantiems socialinę riziką.

11. Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) prioritetinės kryptys:

11.1. Palangos miesto bendrojo plano monitoringas ir koregavimas pagal monitoringo išvadas (K4 bei Š1, Š2, Š4, Š5, N6 rajonuose; plėtros prioritetų vystymas).

11.2. Teritorijų planavimo (detaliųjų planų ir kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimas: daugiabučių kvartalų detaliųjų planų bei formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas; Palangos miesto kapinių plėtra; Gyvenamųjų namų grupės šiaurinėje Vanagupėje detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp M. Daujoto g., Šilo g. ir valstybinio miško; Gėlių a. 1A detaliojo plano rengimas).

11.3. Urbanizacijos plėtra (specialiųjų planų rengimas: Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, Palangos miesto šilumos ūkio tiekimo, Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiųjų planų rengimas).

11.4. Teritorijų planavimo dokumentais suplanuotų vietovių miškų pavertimas kitomis naudmenomis.

11.5. Reprezentacinio Palangos miesto ženklo įrengimas (idėjos konkursas).

 

 

___________________________

 

Į pradžią