Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-150 2019-07-09
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2019 METAMS NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2019 METAMS NUSTATYMO

 

2019 m. liepos 9 d. Nr. T2-150

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ 5.8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3 ir 1.4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2 ir 3 punktais, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu arba suteiktą naudotis Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, tarifus 2019 metams:

1.1. valstybinės žemės nuomininkams, sudariusiems valstybinės žemės nuomos sutartis, bei asmenims, kurie naudojasi valstybinės žemės sklypais, bet nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių, žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės sklypo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius, taikant šiuos tarifus:

1.1.1. už nuomojamą valstybinę žemę, jei sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis įregistruota nustatyta tvarka:

1.1.1.1. gyvenamųjų teritorijų žemės sklypams, kurių naudojimo būdas yra gyvenamosios teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos ir atskirųjų želdinių teritorijos:

1.1.1.1.1. fiziniams asmenims – 0,3 proc.;

1.1.1.1.2. juridiniams asmenims – 0,6 proc.;

1.1.1.1.3. daugiabučių ir gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms – 0,3 proc.;

1.1.1.2. komercinės žemės sklypams, kurių naudojimo būdas yra komercinės paskirties objektų ir rekreacinės teritorijos – 0,6 proc.;

1.1.1.3. pramonės ir sandėliavimo žemės sklypams, kurių naudojimo būdas yra pramonės ir sandėliavimo objektų, inžinerinės infrastruktūros teritorijos – 1,1 proc.;

1.1.1.4. pramonės ir sandėliavimo žemės sklypams, kurių naudojimo būdas yra pramonės ir sandėliavimo objektų, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, 30.11, 30.12 ir 30.13 zonose juridiniams asmenims – 3 proc.;

1.1.2. už naudojamą valstybinę žemę, nesudarius valstybinės žemės nuomos sutarties, arba jei valstybinės žemės nuomos sutartis neįregistruota nustatyta tvarka:

1.1.2.1. gyvenamųjų teritorijų žemės sklypams, kurių naudojimo būdas yra gyvenamosios teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos ir atskirųjų želdinių teritorijos:

1.1.2.1.1. fiziniams asmenims – 0,5 proc.;

1.1.2.1.2. juridiniams asmenims – 0,9 proc.;

1.1.2.1.3. daugiabučių ir gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms – 0,5 proc.;

1.1.2.2. komercinės žemės sklypams, kurių naudojimo būdas yra komercinės paskirties objektų ir rekreacinės teritorijos – 0,9 proc.;

1.1.2.3. pramonės ir sandėliavimo žemės sklypams, kurių naudojimo būdas yra pramonės ir sandėliavimo objektų, inžinerinės infrastruktūros teritorijos – 1,7 proc.;

1.1.2.4. pramonės ir sandėliavimo žemės sklypams, kurių naudojimo būdas yra pramonės ir sandėliavimo objektų, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, 30.11, 30.12 ir 30.13 zonose juridiniams asmenims – 3,1 proc.;

1.1.3. už garažų ir garažų statybos bei eksploatavimo bendrijų, garažų savininkų nuomojamą ar naudojamą žemę – 0,7 proc.;

1.1.4. nuomojamiems ar naudojamiems žemės ūkio paskirties žemės sklypams, kurių paskirtis žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, konservacinės ir kitos paskirties, kurių naudojimo būdas yra naudingųjų iškasenų teritorijos – 0,3 proc.;

1.1.5. nuomojamiems ar naudojamiems žemės ūkio paskirties žemės sklypams, kurių paskirtis žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, konservacinės ir kitos paskirties, kurių naudojimo būdas yra naudingųjų iškasenų teritorijos, tačiau vykdoma veikla, nesusijusi su žemės ūkio paskirties veikla – 3,1 proc.;

1.2. asmenims, kurių nuomojamos ar naudojamos valstybinės žemės sklypai (neatsižvelgiant į žemės paskirtį) yra nenaudojami, apleisti ir neprižiūrimi, arba naudojami ne pagal paskirtį, asmenims, kurių nuomojamuose arba naudojamuose valstybinės žemės sklypuose esantis nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (neatsižvelgiant į turto paskirtį) yra nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas – 4,0 proc. žemės sklypo vidutinės rinkos vertės.

2. Nustatyti, kad jei valstybinė žemė išnuomota aukciono būdu, žemės nuomos mokesčio dydis yra lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui, arba valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos mokesčio dydžiui, jeigu mokesčio dydis nenurodytas, valstybinės žemės nuomotojams taikyti mokesčio tarifus, nurodytus sprendimo 1.1.1 punkte.

3. Įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti 1.2 punkte nurodytų valstybinės žemės sklypų bei nekilnojamojo turto sąrašus iki 2019 m. spalio 1 d. dėl maksimalaus mokesčio tarifo taikymo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 17.

Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Andrius Bajoras

Arvydas Dočkus

Gediminas Gečas

Svetlana Grigorian

Domininkas Jurevičius

Darius Kubilius

Sondra Kulikauskienė

Elena Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Renata Surblytė

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Dainius Želvys

Justas Žulkus

Julius Tomas Žulkus

Vladas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią