Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-96 2019-04-24
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2020 METAMS NUSTATYMO

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2020 METAMS NUSTATYMO

 

2019 m. balandžio 24 d. Nr. T2-96

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti žemės mokesčio tarifus 2020 metams, galiosiančius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

1.1. pagal žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą:

1.1.1. žemės ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 610, naudojimo būdo kodai 300, 301, 302, 303, 328, 329) – 0,1 proc.;

1.1.2. miškų ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 710, naudojimo būdo kodai 304, 305, 306, 307) – 0,1 proc.;

1.1.3. konservacinės paskirties žemei (paskirties kodas 810, naudojimo būdo kodai 313, 326) – 0,1 proc.;

1.1.4. vandens ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 820, naudojimo būdo kodai 308, 309, 310, 311) – 0,1 proc.;

1.1.5. vandens telkinių žemei (paskirties kodas 992) – 0,1 proc.;

1.1.6. kitos paskirties žemei (paskirties kodas 995):

1.1.6.1. gyvenamosios teritorijos (gyvenamųjų pastatų teritorijų) žemei (naudojimo būdo kodai 314, 327, 330, 331) – 0,3 proc.; 

1.1.6.2. komercinės paskirties objektų ir rekreacinių teritorijų žemei (naudojimo būdo kodas 317, 319) – 0,5 proc.;

1.1.6.3. pramonės ir sandėliavimo objektų, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų žemei (naudojimo būdo kodai 316, 318, 332, 333) – 0,7 proc.;

1.1.6.4. kitų paskirčių, nenurodytų 1.1.6.1–1.1.6.3 punktuose, žemei (naudojimo būdo kodai 315, 320, 321, 322, 323, 324, 325) – 0,1 proc.;

1.1.7. visai kitai, nenurodytai 1.1.1–1.1.6 punktuose, žemei – 0,5 proc.;

1.2. nenaudojamos arba apleistos žemės sklypams (sklypo daliai), neatsižvelgiant į žemės paskirtį – 4 proc.

2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti nenaudojamos (apleistos) žemės sklypų sąrašą bei iki 2020 m. rugsėjo 1 d. pateikti informaciją apie šios žemės savininkus (nurodant asmens duomenis, sklypo adresą, plotą ir unikalų numerį) Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo dienos.

 

Mero pavaduotojas,

pavaduojantis Merą                                                                                 Rimantas Antanas Mikalkėnas

______________

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 18.

Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1, nebalsavo – nėra.

Andrius Bajoras

Arvydas Dočkus

Gediminas Gečas

Svetlana Grigorian

Domininkas Jurevičius

Akvilė Kilijonienė

Darius Kubilius

Sondra Kulikauskienė

Elena Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Renata Surblytė

Šarūnas Vaitkus

Bronius Vaitkus

Pranas Žeimys

Dainius Želvys

Justas Žulkus

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

 

Į pradžią