Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-202 2019-02-20
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMUI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMUI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 20 d.  Nr. A1-202

Palanga

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais):

1. Tvirtinu pridedamas Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriaus valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimui reikalingų dokumentų formas:

1.1. 20__ metų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos;

1.2. Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos;

1.3. Skolos priminimo;

1.4. Tarpusavio skolų suderinimo akto.

2. Įgalioju Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriaus:

2.1. vedėją pasirašyti 1.3 ir 1.4 punktuose nurodytas formas ir pažymas apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą;

2.2. vyriausiąjį specialistą, atliekantį valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo veiksmus, pasirašyti 1.1, 1.2 ir 1.4 punktuose nurodytas formas.

3. Pripažįstu netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-1075 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimui reikalingų formų patvirtinimo“ 1, 2 ir 3 punktus.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Akvilė Kilijonienė

______________

 

 


Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymo

Nr. A1-202

1.1 punktu

 

Gauta:                           PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

                                                                   RINKLIAVŲ SKYRIUS

Priimta:

 

 

20___  METŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO DEKLARACIJA

 

DEKLARACIJOS PATEIKĖJAS

 

Įmonės kodas:                  

     Įmonės pavadinimas:

Įmonės adresas:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… ... ... ... ... ...

………………………………………………….........................................

Tel.……………...…….....El. p………………………............................

 

Žemės nuomos mokesčiO apskaičiavimas:

Sklypo identifikacinis Nr.

Sklypo adresas,

verčių zonos Nr.

Sklypo paskirties kodas

Bendras sklypo plotas  (ha)

Sklypo vertė

(eurais)

Apmo-kestinamas sklypo plotas (ha)

Apmokestintos  sklypo dalies vertė

(eurais)

Apmokes-tinimo pradžia/ pabaiga

 

 

Žemės nuomos mokesčio

Apskaičiuota žemės nuomos mokesčio

suma (eurais)

tarifas

(proc.)

mažinimo koeficien-

tas ( proc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos: bendras plotas – visas apmokestintas sklypo plotas. Sklypo vertė – indeksuota nominali sklypo vertė arba vidutinė rinkos vertė. Pastaruoju atveju prie adreso nurodoma verčių zona.

Mokėjimo terminai

 

DEKLARACIJOS PATEIKĖJAS

Privaloma sumokėti iki:

Suma  (eurais)

20.... m.  ………….… d.

 

20.... m.  .…………… d.

 

                          Iš viso:                          

 

Pastaba.

Laiku nesumokėjus mokesčių, už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojami delspinigiai.

 

 

Įmonės vadovas…………………………………………………………    

  Vardas, pavardė                                            parašas

 

Vyr. finansininkas……………………………………………………….

Vardas, pavardė                                            parašas

 

A.V.                                                      Užpildymo data   20 ……….....         

Mokesčius sumokėti: Palangos miesto savivaldybės administracijai, įmonės kodas 125196077, surenkamoji sąskaita Nr. LT61 7180 6000 0113 0274, AB Šiaulių banko Palangos filialas, banko kodas 71806, įmokos kodas 3121.


Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymo

Nr. A1-202

1.2 punktu

Palangos miesto savivaldybė

 

Gavėjas

                                                                                                                                                                                                                              DEKLARACIJA

_________________________                                                                                                                                                                                          Valstybinės žemės nuomos mokestis

 

 

Mokėtojo kodas ______________                                                                                                                                                   Mokestinis laikotarpis                                                                                                                                                                                                                                                                                      __________________  

                                                                                                                                                                                                                                            (metai)

Mokesčio apskaičiavimo duomenys:

Eil. Nr.

Sklypo/sutarties identifikacinis numeris

Sklypo adresas,

verčių zonos Nr.

Bendras plotas (ha)

Mokėtojo sklypo (dalies) vertė (eurais)

 

Netaikoma lengvata (plotas, ha)

Apmokestintos sklypo dalies vertė (eurais)

 

Žemės nuomos mokesčio tarifas (proc.)

 

Mokesčio mažinimo koeficientas (proc.)

Nuomos pradžia/ pabaiga

Mokesčio suma (eurais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

Neprimoka (+)/permoka (-) už ankstesnius metus ar pagal kitas mokėtojo deklaracijas:

Mokėjimo rūšis

Suma  (eurais)

Mokestis

 

Delspinigiai

 

 

Kada ir kiek reikia mokėti:

Sumokėti iki :

                                                                                                                                                                                                                              Iš viso mokėti (eurų):

Pastabos:

                            1. Gavėjas – Palangos miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 125196077

                            2. AB Šiaulių banko Palangos filialas, banko kodas 71806, a. s. Nr. LT61 7180 6000 0113 0274

                            3. Mokesčio laiku nesumokėjus, skaičiuojami delspinigiai.

                           

                            Savivaldybės darbuotojas

                            ______________________________________________

                                                    (vardas, pavardė, tel. Nr.)

                            (data)

                                                                                                                                                                                                                              (parašas)                                     


Forma patvirtinta

Palangos miesto  savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymo

Nr. A1-202

1.3 punktu

____________________________

             (mokesčio mokėtojas)

__________________________________

                     (adresas)

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

RINKLIAVŲ SKYRIUS

 

SKOLOS PRIMINIMAS

 

20 __ m. ____________ d. Nr. __

Vytauto g. 112, Palanga, LT-00153

 

Vadovaujantis Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), priminime nurodytas mokesčio sumas prašome iki 20__m._________d. sumokėti į Palangos miesto savivaldybės administracijos valstybinės žemės nuomos mokesčio surenkamąją sąskaitą Nr. LT61 7180 6000 0113 0274 AB Šiaulių banko Palangos filiale, banko kodas 71806.

 

Skolininkas: ________________________________________

   (mokėtojo pavadinimas, įmonės kodas arba asmens kodas)

Dokumentai:

Dokumento Nr.

Dokumento tipas

Suformuota (data)

Suma (eurais)

 

 

 

 

 

 

Įmokos kodas

Įmokos pavadinimas

Suma (eurais)

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma (eurais): ____________________________________

                                                  (suma skaičiais ir žodžiais)

 

 

 

Rinkliavų skyriaus vedėjas                          _____________             _______________________                                                        

                                                                                    (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

 

________________

          (rengėjas)

 

Pastaba:

Nesumokėjus skolos iki priminime nurodyto termino, mokesčio suma bus išieškota vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 


 Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymo

Nr. A1-202

1.4 punktu

Kreditorius

Palangos miesto savivaldybės administracija

Kodas 125196077

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

 

Skolininkas

___________________________________

             (juridinio asmens pavadinimas, kodas)

___________________________________

                                               (Adresas)                               

 

 

TARPUSAVIO SKOLŲ SUDERINIMO AKTAS

 

20 ___ m. _____________ d. Nr. __

 

Prašome patvirtinti, kad sutinkate su žemiau nurodyta skola, apskaitos data 20 __ m. ________ d.

Terminas

Prievolės suma

Apmokėta

Delsp.

Skola

Pagrindas

 

 

 

 

 

Dok. data

Dok. Nr.

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinkliavų skyriaus vedėjas __________________________________________________________

                                                                                   (parašas, vardas, pavardė)

 

Rinkliavų skyriaus vyriausiasis specialistas _____________________________________________

                                                                                                               (parašas, vardas, pavardė)

 

PATVIRTINIMAS

 

Jūsų nurodyta skolos suma (eurais) ___________________________________________________

bendra skolos suma (data) dieną buvo suma (eurais) _____________________________________

_______________________________________________________________(teisinga/ neteisinga)

 

Įmonės vadovas                           ___________________________________________________

                                                                                   (parašas, vardas, pavardė)

 

Vyr. buhalteris                                 ______________________________________________________________

                                                                                                               (parašas, vardas, pavardė)

Pastaba:

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

Į pradžią