Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-109 2018-05-31
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2019 METAMS NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2019 METAMS NUSTATYMO

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. T2-109

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2019 metų mokestiniam laikotarpiui, taikomus nekilnojamajam turtui Palangos miesto savivaldybės teritorijoje:

1.1. komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui:

1.1.1. administracinės, prekybos, maitinimo, paslaugų, viešbučių, poilsio, gydymo, mokslo paskirties statiniams (patalpoms) – 0,5 procento turto mokestinės vertės;

1.1.2. kultūros ir sporto paskirties statiniams (patalpoms) – 0,3 procento turto mokestinės vertės;

1.2. gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui, kuris naudojamas komercinei veiklai – 0,5 procento turto mokestinės vertės;

1.3. gamybinės–pramoninės veiklos nekilnojamajam turtui:

1.3.1. elektros, dujų, naftos transportavimo ir perdirbimo inžineriniams statiniams (dujų, naftos ir jos produktų terminalai, saugyklos, rezervuarai, talpos, siurblinės, technologinis vamzdynas, inžineriniai tinklai, tiltai, susisiekimo komunikacijos, kuro degalinės, elektros pastotės ir tinklai, jų priklausiniai bei kiti statiniai) – 2,0 procentai turto mokestinės vertės;

1.3.2. kitam gamybinės–pramoninės veiklos nekilnojamajam turtui – 1,0 procentas nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.4. kitam 1.1–1.3 punktuose nenurodytam nekilnojamajam turtui – 1,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.5. nekilnojamajam turtui (neatsižvelgiant į jo paskirtį), kuris yra nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas, arba naudojamas ne pagal paskirtį – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti 1.5 punkte nurodyto nekilnojamojo turto sąrašą bei iki 2018 m. gruodžio 1 d. pateikti informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo dienos.

 

 

 

Mero pavaduotojas                                                                                      Rimantas Antanas Mikalkėnas

______________

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 20.

Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1, nebalsavo – 1.

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Aleksandras Jokūbauskas

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Irena Švanienė

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią