Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-108 2018-05-31
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2019 METAMS NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2019 METAMS NUSTATYMO

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. T2-108

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti žemės mokesčio tarifus 2019 metams, galiosiančius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

1.1. pagal žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą:

1.1.1. žemės ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 610, naudojimo būdo kodai 300, 301, 302, 303, 328, 329) – 0,1 proc.;

1.1.2. miškų ūkio  paskirties žemei (paskirties kodas 710, naudojimo būdo kodai 304, 305, 306, 307) – 0,1 proc.;

1.1.3. konservacinės paskirties žemei (paskirties kodas 810, naudojimo būdo kodai 313, 326) – 0,1 proc.;

1.1.4. vandens ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 820, naudojimo būdo kodai 308, 309, 310, 311) – 0,1 proc.;

1.1.5. vandens telkinių žemei (paskirties kodas 992) – 0,1 proc.;

1.1.6. kitos paskirties žemei (paskirties kodas 995):

1.1.6.1. gyvenamosios teritorijos (gyvenamųjų pastatų teritorijų) žemei (naudojimo būdo kodai 314, 327, 330, 331) – 0,3 proc.; 

1.1.6.2. komercinės paskirties objektų ir rekreacinių teritorijų žemei (naudojimo būdo kodas 317, 319) – 0,5 proc.;

1.1.6.3. pramonės ir sandėliavimo objektų, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų žemei (naudojimo būdo kodai 316, 318, 332, 333) – 0,7 proc.;

1.1.6.4. kitų paskirčių, nenurodytų 1.1.6.1–1.1.6.3 punktuose, žemei (naudojimo būdo kodai 315, 320, 321, 322, 323, 324, 325) – 0,1 proc.;

1.1.7. visai kitai, nenurodytai 1.1.1–1.1.6 punktuose, žemei – 0,5 proc.;

1.2. nenaudojamos (apleistos) žemės sklypams, neatsižvelgiant į žemės paskirtį – 4 proc.

2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti nenaudojamos (apleistos) žemės sklypų sąrašą bei iki 2019 m. rugsėjo 1 d. pateikti informaciją apie šios žemės savininkus (nurodant asmens duomenis, sklypo adresą, plotą ir unikalų numerį) Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo dienos.

 

 

Mero pavaduotojas                                                                                      Rimantas Antanas Mikalkėnas

______________

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 19.

Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – 1, nebalsavo – nėra.

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Aleksandras Jokūbauskas

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Irena Švanienė

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią