Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-1502 2017-11-08
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

  DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 8 d. Nr. A1-1502

  Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. A1-141 „Dėl viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento tvirtinimo“.

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymo

Nr. A1-1502

1 punktu

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešojo pirkimo komisija (toliau tekste – Komisija) sudaroma Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau tekste – Direktorius) įsakymu iš ne mažiau kaip 3 fizinių asmenų viešiesiems pirkimams, Palangos miesto savivaldybės administracijos vykdomiems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) nustatyta tvarka, organizuoti ir vykdyti.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.

3. Komisijos narys, prieš pradėdamas darbą Komisijoje, turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

4. Komisija veikia Palangos miesto savivaldybės administracijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus.

5. Komisija vykdo tik raštiškas Direktoriaus užduotis ir įpareigojimus, susijusius su pirkimų organizavimu ir jų atlikimu, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo bei Direktoriaus jai suteiktus įgaliojimus. Komisija yra atskaitinga Direktoriui.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

6. Komisija vykdo Direktoriaus nustatytas užduotis ir įpareigojimus, susijusius su pirkimo procedūromis.

7. Komisija, organizuodama pirkimus ir juos atlikdama:

7.1. parenka pirkimo būdą prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti;

7.2. nustato galutinį pasiūlymų pateikimo terminą;

7.3. skelbia apie kiekvieną pirkimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

7.4. parengia pirkimo dokumentus ir nustatyta tvarka pateikia juos tiekėjams (prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, rangovams);

7.5. tiekėjui paprašius, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus bei išsiunčia juos visiems tiekėjams, dalyvaujantiems pirkime;

7.6. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka aiškina (tikslina) pirkimo dokumentus ir praneša apie tai tiekėjams;

7.7. rengia susitikimus su tiekėjais;

7.8. perduoda pranešimus tiekėjams;

7.9. atplėšia vokus su pasiūlymais;

7.10. vertina tiekėjų kvalifikacinius duomenis, priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką pateikusio tiekėjo kvalifikacinių duomenų ir praneša apie jį tiekėjui;

7.11. nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus;

7.12. nustato pasiūlymų eilę, ją patvirtina ir priima sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą;

7.13. nagrinėja tiekėjų pretenzijas;

7.14. gavusi Direktoriaus sutikimą, Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais – Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, nutraukia pirkimo procedūras;

7.15. atlieka kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme, reikalingus pirkimams organizuoti ir vykdyti (skelbia informaciją apie sudarytas pirkimų sutartis, pateikia pirkimo procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai ir kt.).

8. Komisija nuo jos sudarymo dienos gauna įgaliojimus šio reglamento 7 punkte nurodytoms funkcijoms vykdyti.

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1. gauti iš Palangos miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių informaciją apie reikalingų nupirkti prekių kiekį, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ir darbų atlikimo terminus, pirkimo objekto techninius, estetinius, funkcinius ir kokybės reikalavimus, teiktinų su prekėmis susijusių paslaugų pobūdį, eksploatavimo išlaidas ir kitas pirkimo objektui keliamas sąlygas, lėšų, skirtų konkrečioms prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti, sumą, pageidaujamą pirkimo atlikimo terminą bei kitą informaciją, reikalingą pirkimams organizuoti ir vykdyti, taip pat reikalingus planus, brėžinius ir projektus;

9.2. kviesti, gavusi Savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą, ekspertus tiekėjų pateiktiems pasiūlymams nagrinėti;

9.3. prašyti, kad tiekėjai paaiškintų pasiūlymus;

9.4. susipažinti su informacija, susijusia su konkurso pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu.

10. Komisija turi ir kitų teisių, numatytų Viešųjų pirkimų įstatyme.

11. Komisija privalo:

11.1. vykdyti šiame reglamente nurodytas funkcijas ir Direktoriaus nustatytas užduotis bei įpareigojimus;

11.2. laikytis, vykdydama funkcijas ir užduotis, Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

11.3. teikti, Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitai įgaliotajai institucijai pareikalavus, savo veiksmų ir sprendimų, susijusių su pirkimais, paaiškinimus;

11.4. neatskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems Savivaldybės ar tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Sprendimus Komisija priima posėdžiuose. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

13. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas.

14. Jei Komisijos pirmininkas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti posėdyje, Komisijos posėdžiui pirmininkauja Komisijos pirmininko pavaduotojas.

15. Komisija sprendimus posėdyje priima paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

16. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario nuomonė. Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę nariai. Protokolą rašo Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas, jo nesant – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas, jų nesant – vedėjas.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Komisijos veikla atliekant viešąjį pirkimą pasibaigia pateikus Direktoriui pasirašyti pirkimo sutarties projektą arba priėmus sprendimą nutraukti pirkimą. Komisija savo veiklą baigia priėmus sprendimą dėl jos išformavimo.

18. Komisijos nariai, pažeidę Viešųjų pirkimų įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________________

Į pradžią