Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-159 2016-05-26
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2017 METAMS NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2017 METAMS NUSTATYMO

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. T2-159

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2017 metų mokestiniam laikotarpiui, taikomus nekilnojamajam turtui Palangos miesto savivaldybės teritorijoje:

1.1. komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui (administracinės, prekybos, maitinimo, paslaugų, viešbučių, poilsio, gydymo, mokslo, kultūros ir sporto paskirties statiniams (patalpoms):

1.1.1. mažų ir labai mažų įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytus kriterijus  – 0,5 procento turto mokestinės vertės;

1.1.2. vidutinių įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytus kriterijus, bei kitų įmonių – 1 procentas turto mokestinės vertės;

1.2. gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui, kuris naudojamas komercinei veiklai – 0,5 procento turto mokestinės vertės;

1.3. gamybinės, pramoninės veiklos ir kitų inžinerinių statinių nekilnojamajam turtui:

1.3.1. mažų ir labai mažų įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytus kriterijus – 1 procentas turto mokestinės vertės;

1.3.2. vidutinių įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytus kriterijus, bei kitų įmonių – 2 procentai turto mokestinės vertės;

1.4. kitos paskirties nekilnojamajam turtui, nenurodytam 1.1–1.3 punktuose, – 1,0 procentas turto mokestinės vertės;

1.5. nekilnojamajam turtui (neatsižvelgiant į jo paskirtį), kuris yra nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas, arba naudojamas ne pagal paskirtį – 3,0 procentai turto mokestinės vertės.

2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti 1.5 punkte nurodyto nekilnojamojo turto sąrašą (su nurodytais unikaliais pastatų numeriais, plotais) bei iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateikti informaciją tų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, kurių teritorijoje registruotas nekilnojamojo turto savininkas.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 18.

Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

 

 

Į pradžią