Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-158 2016-05-26
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO 2017 METAMS NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO 2017 METAMS NUSTATYMO

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. T2-158

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti žemės mokesčio tarifus 2017 metams, galiosiančius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

1.1. pagal žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą:

1.1.1. žemės ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 610, naudojimo būdo kodai 300, 301, 302, 303, 328, 329) – 0,1 proc.;

1.1.2. miškų ūkio  paskirties žemei (paskirties kodas 710, naudojimo būdo kodai 304, 305, 306, 307) – 0,1 proc.;

1.1.3. konservacinės paskirties žemei (paskirties kodas 810, naudojimo būdo kodai 313, 326) – 0,1 proc.;

1.1.4. vandens ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 820, naudojimo būdo kodai 308, 309, 310, 311) – 0,1 proc.;

1.1.5. vandens telkinių žemei (paskirties kodas 992) – 0,1 proc.;

1.1.6. kitos paskirties žemei (paskirties kodas 995):

1.1.6.1. gyvenamosios teritorijos (gyvenamųjų pastatų teritorijų) žemei (naudojimo būdo kodai 314, 327, 330, 331) – 0,3 proc.; 

1.1.6.2. komercinės paskirties objektų ir rekreacinių teritorijų žemei (naudojimo būdo kodas 317, 319) – 0,5 proc.;

1.1.6.3. pramonės ir sandėliavimo objektų bei inžinerinės infrastruktūros teritorijų žemei (naudojimo būdo kodai 316, 318, 332, 333) – 0,7 proc.;

1.1.6.4. kitų paskirčių žemei (naudojimo būdo kodai 315, 320, 321, 322, 323, 324, 325) – 0,1 proc.;

1.1.7. nenurodytos 1.1.1 – 1.1.6 punktuose paskirties žemei – 0,5 proc.;

1.2. nenaudojamos (apleistos) žemės sklypams, neatsižvelgiant į žemės paskirtį – 4 proc.

2. Nustatyti Palangos miesto savivaldybės teritorijoje žemės savininkams – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems  nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, neapmokestinamojo žemės sklypo dydį – 0,06 ha, taikomą apskaičiuojant žemės mokestį 2017 metams.

3. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti nenaudojamos (apleistos) žemės sklypų sąrašą bei pateikti iki 2017 m. rugsėjo 1 d. informaciją apie šios žemės savininkus (nurodant fizinio asmens vardą, pavardę ir asmens kodą, juridinio asmens pavadinimą ir kodą, sklypo adresą, jo unikalų numerį, plotą) tų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, kurių teritorijoje registruotas žemės savininkas, sprendimo 1.2 punkto taikymui.

4. Įpareigoti Savivaldybės komisiją fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti svarstyti gautus asmenų prašymus dėl 2017 metų žemės mokesčio sumažinimo, jeigu jiems apskaičiuotas 2017 metų žemės mokestis didėja daugiau kaip 30 procentų, lyginant su apskaičiuotu 2016 metų mokesčiu, neatsižvelgiant į Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse, patvirtintose Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T2-221 (pakeistose 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-257), nustatytus kriterijus ir teikti išvadas Savivaldybės tarybai mažinti 100 proc. mokesčio sumos padidėjimą (viršijantį 30 proc.), išskyrus tiems asmenims, kuriems taikomas 1.2 punkte nustatytas mokesčio tarifas.

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 17.

Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią