Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-228 2015-08-27
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL 2015 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2015 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. T2-228

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ 5.8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3 ir 1.4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2 ir 3 punktais, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2015 m. nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu arba suteiktą naudotis Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, tarifus:

1.1. valstybinės žemės nuomininkams, sudariusiems valstybinės žemės nuomos sutartis bei asmenims, kurie naudojasi valstybinės žemės sklypais, bet nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių, žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės sklypo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius, taikant šiuos tarifus:

1.1.1. už nuomojamą valstybinę žemę, jei sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis įregistruota nustatyta tvarka:

1.1.1.1. namų valdai ir kitai gyvenamai paskirčiai:

1.1.1.1.1. fiziniams asmenims – 0,3 proc.;

1.1.1.1.2. juridiniams asmenims – 0,6 proc.;

1.1.1.1.3. daugiabučių ir gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms – 0,3 proc.;

1.1.1.2. komercinei paskirčiai – 0,6 proc.;

1.1.1.3. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai – 1,1 proc.;

1.1.1.4. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai 30.11, 30.12 ir 30.13 zonose juridiniams asmenims – 3 proc.;

1.1.2. už naudojamą valstybinę žemę, nesudarius valstybinės žemės nuomos sutarties, arba jei valstybinės žemės nuomos sutartis neįregistruota nustatyta tvarka:

1.1.2.1. namų valdai ir kitai gyvenamai paskirčiai:

1.1.2.1.1. fiziniams asmenims – 0,5 proc.;

1.1.2.1.2. juridiniams asmenims – 0,9 proc.;

1.1.2.1.3. daugiabučių ir gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms – 0,5 proc.;

1.1.2.2. komercinei paskirčiai – 0,9 proc.;

1.1.2.3. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai – 1,7 proc.;

1.1.2.4. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai 30.11, 30.12 ir 30.13 zonose  juridiniams asmenims – 3,1 proc.;

1.1.3. už garažų ir garažų statybos bei eksploatavimo bendrijų nuomojamą ar naudojamą  žemę – 0,7 proc.;

1.1.4. už žemės ūkio paskirties nuomojamą ar naudojamą žemę – 0,3 proc.;

1.1.5. už žemės ūkio paskirties nuomojamą ar naudojamą  žemę, kurioje vykdoma veikla, nesusijusi su žemės ūkio paskirties veikla – 3,1 proc.;

1.2. asmenims, kurių nuomojamos ar naudojamos valstybinės žemės sklypai (neatsižvelgiant į žemės paskirtį) yra nenaudojami, apleisti ir neprižiūrimi, arba naudojami ne pagal paskirtį bei fiziniams asmenims, kurių nuomojamuose arba naudojamuose valstybinės žemės sklypuose esantis nekilnojamasis turtas (neatsižvelgiant į jo paskirtį) yra nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas – 4,0 proc. žemės sklypo vidutinės rinkos vertės.

2. Nustatyti, kad jei valstybinė žemė išnuomota aukciono būdu, žemės nuomos mokesčio dydis yra lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui, arba valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos mokesčio dydžiui, jeigu mokesčio dydis  nenurodytas, valstybinės žemės nuomotojams taikyti mokesčio tarifus, nurodytus sprendimo 1.1.1 punkte.

3. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti 1.2 punkte nurodytų valstybinės žemės sklypų sąrašą iki 2015 m. spalio 1 d.

4. Valstybinės žemės nuomininkai ir naudotojai 2015 m. žemės nuomos mokestį  privalo sumokėti į Palangos miesto savivaldybės biudžetą iki 2015 m. lapkričio 15 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 16.

Balsavo: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – 1.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią