Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-220 2015-08-27
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS BEI PLĖTROS PLANŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo

 

2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. T2-220

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Palangos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. T2-152, 28 punktu, Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir monitoringo metodikos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-335 (aktuali redakcija 2010 m. liepos 9 d. Nr. T2-206), 19 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2014 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitą (pridedama).

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 18.

Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T2-220

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS BEI PLĖTROS PLANŲ įgyvendinimo ATASKAITA

 

Aprašomoji dalis

 

Palangos miesto savivaldybės strateginio planavimo sistemą sudaro:

– Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2020 metų;

– Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas;

– Palangos miesto savivaldybės vienerių metų programos.

Strateginio planavimo dokumentai yra tarpusavyje susiję – ilgalaikių planavimo dokumentų nuostatos pereina į trumpesnės trukmės planavimo dokumentus. Vienų planavimo dokumentų nuostatos neturi prieštarauti kitų planavimo dokumentų nuostatoms.

Siekiant įgyvendinti Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 metų, patvirtintą Palangos m. savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19, 2014 metais buvo įgyvendinamas Palangos miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-6. Siekiant supaprastinti bei užtikrinti efektyvų planavimo procesą bei strateginį planavimą susieti su vienerių metų biudžeto rengimu ir vykdymu, Palangos miesto savivaldybės taryba 2014 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T2-60 patvirtino, o Palangos miesto savivaldybės administracija įgyvendino Palangos miesto savivaldybės 2014 metų programas.

Į Palangos miesto savivaldybės 2014 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos rengimo procesą buvo įtraukti Savivaldybės plėtros tarybos nariai, vadovai, struktūrinių padalinių specialistai, biudžetinių įstaigų darbuotojai. Ataskaitoje pateikiama detali informacija apie 2014 metais numatytų įgyvendinti Strateginio plano priemonių įvykdymą (žr. 1–11 priedus) bei ataskaitos pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos (žr. 12 priedą).

Vadovaudamiesi Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T2-335 1 priede patvirtintu kalendoriniu grafiku, pakeistu 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T2-206, programų koordinatoriai Ekonominės plėtros skyriui teikė Trejų metų strateginio veiklos plano vykdymo 2014 metais ataskaitas. Ekonominės plėtros skyrius apjungė programų koordinatorių pateiktą informaciją ir parengė Palangos miesto savivaldybės 2014 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos suvestinę.

Strateginio planavimo grupė ir Strateginės plėtros taryba posėdžių metu aptarė pagrindines ataskaitos sudedamąsias dalis, suformulavo išvadas ir pasiūlymus.

 

Strateginių planų įgyvendinimas 2014 metais

 

Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2020 metų yra sudedamoji strateginio miesto valdymo dalis. Strateginis plėtros planas įgyvendinamas jame numatytas priemones detalizuojant savivaldybės trejų metų veiklos planuose.

Palangos miesto ilgalaikiame planavimo dokumente – Palangos miesto strateginiame plėtros plane iki 2020 metų apibrėžta miesto vizija, išskirtos 4 miesto plėtros sritys, plėtros sritims įgyvendinti suformuluoti tikslai, uždaviniai ir priemonės, nurodyti priemonių pasiekimo indikatoriai, terminai bei vykdytojai (atsakingos institucijos).

Vizija: Palanga – ištisus metus atviras tarptautinis kurortas su išvystyta infrastruktūra, aktyviu kultūriniu gyvenimu. Tai saugus ir švarus miestas, patogus gyventi bei ilsėtis.

Vizijai įgyvendinti strateginiame plane numatytos 4 plėtros sritys:

I – Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas;

II – Darnios aplinkos vystymas;

III – Kurorto patrauklumo didinimas;

IV – Miesto savivaldos gerinimas.

Reikia pažymėti, kad atnaujintame Palangos miesto strateginiame plėtros plane pirmą kartą atkreiptas dėmesys į miesto savivaldą ir išskirta atitinkama plėtros sritis „Miesto savivaldos gerinimas“, o ankstesniais metais savivaldos gerinimo klausimai atsispindėjo tik trejų metų veiklos planuose.

2014–2016 metų strateginis veiklos planas buvo parengtas atsižvelgiant į Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T2-267 patvirtintus Palangos miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano metmenis, kuriuose išdėstytos prioritetinės priemonės pagal programas, bei į parengtą Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 metų.

Palangos miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginį veiklos planą sudarė          11 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų, kurioms įgyvendinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-6 12 priede buvo paskirti atsakingi skyriai bei programų koordinatoriai (žr. 1 lentelę).

 

1 lentelė. 2014–2016 metų strateginio veiklos plano programos ir programų koordinatoriai

 

Nr.

Skyrius

Programa

Programos koordinatorius

I.

Bendrasis skyrius

2014–2016 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Bendroji programa (Nr. 01) (1 priedas)

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba

Juridinis ir personalo skyrius

Buhalterija

Biudžeto skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius

Valstybės tarnautojas karo prievolei ir mobilizacijai administruoti

Kontrolės tarnyba

Valstybės tarnautojas civilinei saugai

II.

Ūkio ir turto skyrius

2014–2016 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Ūkio ir turto programa (Nr. 02) (2 priedas)

Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

III.

Šventosios seniūnija

2014–2016 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Šventosios seniūnijos programa (Nr. 03) (3 priedas)

Šventosios seniūnas

IV.

Ekonominės plėtros skyrius

2014–2016 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programa (Nr. 04) (4 priedas)

Ekonominės plėtros skyriaus vedėjas

V.

Ūkio ir turto skyrius

2014–2016 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Aplinkos apsaugos programa (Nr. 05) (5 priedas)

Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

VI.

Statybos skyrius

2014–2016 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Statybos programa (Nr. 06) (6 priedas)

Statybos skyriaus vedėjas

VII.

Savivaldybės gydytojas

2014–2016 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Sveikatinimo veiklos programa (Nr. 07) (7 priedas)

Savivaldybės gydytojas

VIII.

Kultūros skyrius

2014–2016 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Kultūros programa (8 priedas)

Kultūros skyriaus vedėjas

IX.

Švietimo skyrius

2014–2016 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 09) (9 priedas)

Švietimo skyriaus vedėjas

X.

Socialinės rūpybos skyrius

2014–2016 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programa (Nr. 10) (10 priedas)

Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas

XI.

Architektūros ir teritorijų planavimo
skyrius

2014–2016 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11) (11 priedas)

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

 

 

Siekdama efektyviai įgyvendinti 2014–2016 metų strateginį veiklos planą, supaprastinti programų monitoringą bei savivaldybės biudžetą susieti su strateginėmis veiklos programomis Palangos miesto savivaldybės taryba 2014 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T2-60 patvirtino Palangos miesto savivaldybės 2014 metų programas. Palangos miesto savivaldybės tarybai ar Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui patikslinus savivaldybės biudžetą ar kitų finansavimo šaltinių lėšų paskirstymą, buvo patikslintos 2014 metų programos.

Rengiant šią ataskaitą buvo išanalizuota 11 veiklos programų – kiekvienos programos priemonių įgyvendinimo bei lėšų įsisavinimo lygis. Priemonių įgyvendinimas išanalizuotas ir pateiktas vadovaujantis programų koordinatorių pateiktomis ataskaitomis (žr. 1–11 priedus).

 

1 pav. Visų programų priemonių įgyvendinimas

Iš viso programose buvo vykdomos 147 priemonės (2013 m. – 144 priemonės), iš jų:

– įgyvendintos 99 priemonės (67,35 proc., 2013 m. – 70,8 proc.); 

– iš dalies įgyvendintos 22 priemonės (14,97 proc., 2013 m. – 12,5 proc.);

– įgyvendinamos ir yra tęstinės 19 priemonių (12,93 proc., 2013 m. – 8 proc.);

– neįgyvendintos 7 priemonės (4,76 proc., 2013 m. – 8,16 proc.).

 

2 lentelė. Priemonių įgyvendinimas pagal programas

 

Programos Nr.

1. Įgyvendintos priemonės

2. Iš dalies įgyvendintos priemonės

3. Iš dalies įgyvendintos tęstinės priemonės

4. Neįgyvendintos priemonės

Iš viso:

I

21

2

0

0

23

II

16

3

3

1

23

III

6

1

0

0

7

IV

5

1

4

0

10

V

4

1

1

0

6

VI

7

2

6

0

15

VII

4

2

2

2

10

VIII

15

3

1

0

19

IX

15

3

1

0

19

X

1

2

0

2

5

XI

5

2

1

2

10

Iš viso:

99

22

19

7

147

 

 

2014 m. daugiausia priemonių buvo įgyvendinama Bendrojoje programoje (Nr. 01) – 23, Ūkio ir turto programoje (Nr. 02) – 23, mažiausiai priemonių buvo įgyvendinama Socialinės apsaugos programoje (Nr. 10) – 5, Aplinkos apsaugos programoje (Nr. 05) – 6, Šventosios seniūnijos programoje (Nr. 03) – 7.

 

 

2 pav. Visų programų priemonių įgyvendinimas

 

2014 m. daugiausia priemonių buvo vykdoma Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo (48 priemonės) bei Darnios aplinkos vystymo (41 priemonė) plėtros sritims įgyvendinti (žr. 3 lentelę).

 

 

3 lentelė. Priemonių įgyvendinimo lygis pagal prioritetus

 

 

 

Plėtros srities pavadinimas

 

 

1. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas

2. Darnios aplinkos vystymas

3. Kurorto patrauklumo didinimas

4. Miesto savivaldos gerinimas

 

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2012 m.

20133m.

2014 m.

2012m.

2013 m.

2014 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Priemonės įgyvendinimo lygis

Įgyvendintos priemonės

28

38

35

20

24

18

16

15

19

22

23

26

Iš dalies įgyvendintos priemonės

10

8

9

5

6

10

2

1

2

4

5

2

Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės

3

0

2

8

3

10

6

7

5

1

1

2

Neįgyvendintos priemonės

7

5

2

8

7

3

4

0

2

2

1

0

                               Iš viso:

48

51

48

41

40

41

28

23

28

29

30

30

 

 

Procentinis priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus 2014 m. pavaizduotas 3 paveiksle. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo plėtros srities įgyvendinamos priemonės sudarė 33 proc., darnios aplinkos vystymo – 28 proc.

 

3 pav. 2014 m. pagal prioritetus vykdomų priemonių pasiskirstymas procentais

 

 

Lyginant priemonių įgyvendinimą pagal metus matome, kad 2014 m. siekiant įgyvendinti plėtros plane patvirtintus tikslus bei uždavinius buvo vykdoma 3 priemonėmis daugiau nei 2013 m. – 144 priemonės ir 1 priemone daugiau nei 2012 m. – 146 priemonės.

 

 

 

4 pav. Įgyvendinamų priemonių palyginimas pagal plėtros sritis ir metus

 

 

Palangos miesto savivaldybės strateginiam veiklos planui įgyvendinti 2014 m. pagal visus finansavimo šaltinius buvo planuota įsisavinti 108106,5 tūkst. Lt, tačiau realiai 2014 m. tikslinant biudžetą buvo skirta 102843,9 tūkst. Lt, t. y. 5262,6 tūkst. Lt arba apie 4,87 proc. mažiau. 2014 m. patirtos išlaidos sudarė 96473,2 tūkst. Lt, t. y. 11592,6 tūkst. Lt arba apie 10,72 proc. mažiau nei planuota strateginiame veiklos plane. Didžiausias lėšų skirtumas tarp planuotų ir patirtų išlaidų susidarė iš ES lėšų, t. y. strateginiame veiklos plane buvo patvirtinta 19551,9 tūkst. Lt, o realiai patirtos lėšos sudarė 15455,3 tūkst. Lt. (žr. 13 priedą).

 

 

5 pav. 2014 m. patvirtintų, skirtų ir patirtų išlaidų palyginimas tūkst. Lt

 

Ataskaitos 1.1–1.12 prieduose pateikiamos kiekvienos programos priemonių įvykdymo vertinimo kriterijų reikšmės. Tuo atveju, jei vertinimų kriterijų reikšmės labai skiriasi nuo planuotų arba jie nebuvo numatyti, yra pateikiamas paaiškinimas. Taip pat pateikiama informacija, koks finansavimas buvo patvirtintas 2014–2016 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-01-30 sprendimu Nr. T2-6, koks finansavimas numatytas tvirtinant 2014 m. programas 2014-02-25 sprendimu Nr. T2-60  (žr. programos 7-9 skiltis), kokie daryti pakeitimai per metus Tarybos sprendimu ar Administracijos direktoriaus įsakymu (žr. programos 10 ir 11 skiltis), 2014 m. skirtas finansavimas (žr. programos 12–14 skiltis) bei kokios 2014 m. patirtos išlaidos (žr. programos 15 skiltį) priemonei įgyvendinti.

Kiekvienos programos priemonių įgyvendinimo lygis bei lėšų įsisavinimas pateikiamas ir grafiškai.

Ataskaitos 1.13 priede pateikiama Palangos miesto savivaldybės 2014 metų strateginio veiklos plano programų ataskaitos finansavimo šaltinių suvestinė. Šios suvestinės lentelėje aiškiai išdėstyti lėšų finansavimo šaltiniai, kiek lėšų buvo patirta 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m. ir 2014 m., kokios lėšos buvo patvirtintos strateginiame veiklos plane, 2014 m. programose ir 2014 m. skirtas finansavimas. Taip pat pateikiami lėšų įsisavinimo paaiškinimai bei įvairūs lėšų palyginimai grafiškai.

 

APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS

 

·     2014 m. buvo vykdomos 147 priemonės, t. y. 3 priemonėmis daugiau nei 2013 m. ir 1 priemone daugiau nei 2012 m.

·     2014 m. daugiausia priemonių buvo įgyvendinama Bendrojoje programoje (Nr. 01) – 23, Ūkio ir turto programoje (Nr. 02) – 23, mažiausiai priemonių buvo įgyvendinama Socialinės apsaugos programoje (Nr. 10) – 5, Aplinkos apsaugos programoje (Nr. 05) – 6, Šventosios seniūnijos programoje (Nr. 03) – 7.

·     2014 m. daugiausia priemonių buvo vykdoma Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo (48 priemonės) bei Darnios aplinkos vystymo (41 priemonė) plėtros sritims įgyvendinti.

·     Palangos miesto savivaldybės strateginiam veiklos planui įgyvendinti 2014 m. pagal visus finansavimo šaltinius buvo planuota įsisavinti 108106,5 tūkst. Lt, tačiau patirtos išlaidos sudarė 96473,2 tūkst. Lt, t. y. 11592,6 tūkst. Lt arba apie 10,72 proc. mažiau nei planuota strateginiame veiklos plane.

·     Didžiausias lėšų skirtumas tarp planuotų ir patirtų išlaidų susidarė iš ES lėšų, t. y. strateginiame veiklos plane buvo patvirtinta 19551,9 tūkst. Lt, o realiai patirtos lėšos sudarė 15455,3 tūkst. Lt.

·     2014 m. pagal visus finansavimo šaltinius patirtos išlaidos sudarė 96473,2 tūkst. Lt, t. y. 12866,3 tūkst. Lt arba  13,78 proc. daugiau negu 2013 m.

 

 

__________________________

 

 

Dokumento priedai:
T2-220 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS BEI PLĖTROS PLANŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (1-11 PRIEDAI)
Į pradžią