Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-149 2015-05-28
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2016 METAMS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2016 METAMS

 

2015 m. gegužės 28 d. Nr. T2-149

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2016 metų mokestiniam laikotarpiui nekilnojamajam turtui, esančiam Palangos miesto savivaldybės teritorijoje:

1.1. komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui (administracinės, prekybos, maitinimo, paslaugų, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statiniams ir patalpoms) – 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.2. gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam inžinerinių statinių bei kitam 1.3 ir 1.4 punktuose nenurodytam nekilnojamajam turtui – 1,0 procentas nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.3. nekilnojamajam turtui, priklausančiam mokesčio mokėtojams, kurie priskirtini didžiųjų mokesčių mokėtojų kategorijai ir jų metinė gaunamų pajamų apyvarta už apyskaitinius metus sudaro 17,4 milijonų eurų ir daugiau:

1.3.1. komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui – 2,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.3.2. gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam inžinerinių statinių nekilnojamajam turtui – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.4. nekilnojamajam turtui (neatsižvelgiant į jo paskirtį), kuris yra nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas, arba naudojamas ne pagal paskirtį – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti 1.4 punkte nurodyto nekilnojamojo turto sąrašą (su nurodytais unikaliais pastatų numeriais, plotais, jei nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas, arba naudojamas ne pagal paskirtį plotas yra mažesnis nei viso pastato plotas) bei iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateikti informaciją tų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, kurių teritorijoje registruotas nekilnojamojo turto savininkas.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 17.

Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

 

Į pradžią