Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-148 2015-05-28
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2016 METAMS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2016 METAMS

 

2015 m. gegužės 28 d. Nr. T2-148

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti  žemės mokesčio tarifus 2016 metams, galiosiančius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

1.1. pagal žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą:

1.1.1. žemės ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 610, naudojimo būdo kodai 300, 301, 302, 303, 328) – 0,1 proc.;

1.1.2. miškų ūkio  paskirties žemei (paskirties kodas 710, naudojimo būdo kodai 304, 305, 306, 307) – 0,1 proc.;

1.1.3. konservacinės paskirties žemei (paskirties kodas 810, naudojimo būdo kodai 313, 326) – 0,1 proc.;

1.1.4. vandens ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 820, naudojimo būdo kodai 308, 309, 310, 311) – 0,1 proc.;

1.1.5. vandens telkinių žemei (paskirties kodas 992) – 0,1 proc.;

1.1.6. kitos paskirties žemei (paskirties kodas 995):

1.1.6.1. gyvenamosios teritorijos (gyvenamųjų pastatų teritorijų) žemei  (naudojimo būdo kodai 314, 327, 330, 331) – 0,3 proc.; 

1.1.6.2. komercinės paskirties objektų ir rekreacinių teritorijų žemei (naudojimo būdo kodas 317, 319) – 0,5 proc.;

1.1.6.3. pramonės ir sandėliavimo objektų bei inžinerinės infrastruktūros teritorijų žemei  (naudojimo būdo kodai 316, 318, 332, 333) – 0,7  proc.;

1.1.6.4. kitų paskirčių žemei (naudojimo būdo kodai 315, 320, 321, 322, 323, 324, 325) – 0,3 proc.;

1.1.7. nenurodytų 1.1.1 – 1.1.6 punktuose paskirčių žemei – 0,5 proc.;

1.2. nenaudojamos (apleistos) žemės sklypams, neatsižvelgiant į žemės paskirtį – 4 proc.

2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti nenaudojamos (apleistos) žemės sklypų sąrašus bei pateikti iki 2016 m. rugsėjo 1 d. informaciją apie šios žemės savininkus (fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas ir kodas, sklypo adresas, jo unikalus numeris, plotas, jei nenaudojamos žemės plotas mažesnis nei viso sklypo plotas) tų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, kurių teritorijoje registruotas žemės savininkas, dėl sprendimo 1.2 punkto nuostatų taikymo.

3. Įpareigoti Savivaldybės komisiją fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti svarstyti gautus asmenų prašymus dėl 2016 metų žemės mokesčio sumažinimo, jeigu jiems apskaičiuotas 2016 metų žemės mokestis padidėja daugiau kaip 30 procentų, lyginant su 2015 metų mokesčiu, neatsižvelgiant į Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse, patvirtintose Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T2-221 (pakeistose 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-257), nustatytus kriterijus ir teikti išvadas Savivaldybės tarybai mažinti 100 proc. mokesčio sumos padidėjimą, išskyrus tiems asmenims, kuriems taikomas 1.2 punkte nustatytas mokesčio tarifas.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 17.

Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

 

Į pradžią