Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-354 2014-11-27
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO METMENŲ PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO METMENŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio 27 d. Nr. T2-354

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Palangos miesto strateginiu plėtros planu iki 2020 metų, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19, Palangos miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-6, Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir monitoringo metodikos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-335, pakeistos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T2-206, 12.5 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano metmenis (pridedama).

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 16.

Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Arvydas

Dočkus

Aleksandras

Jokūbauskas

Remigijus Alvydas Kirstukas

Edmundas Krasauskas

Genoveita

Krasauskienė

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Danas

Paluckas

Artūras Sabaliauskas

Antanas

Sebeckas

Saulius Simė

Mindaugas

Skritulskas

Vytautas

Stalmokas

Albinas

Stankus

Nerijus

Stasiulis

Vaidas Šimaitis

Šarūnas

Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius

Želvys

Eimutis

Židanavičius

Julius Tomas

Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 


                 PATVIRTINTA

                 Palangos miesto savivaldybės tarybos

                 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-354

 

 

Palangos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano metmenys

 

Bendrosios programos (Nr. 01) prioritetinės priemonės:

1. Administracijos darbuotojų tinkamų darbo sąlygų ir darbo tvarkos užtikrinimas.

2. Biokuro katilų įrengimo projektų finansavimo užtikrinimas.

3. Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas.

4. Vietinių rinkliavų administravimo užtikrinimas.

5. Administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

6. Miesto reprezentavimas visuomenės informavimo priemonėse.

7. IT sistemų diegimas.

8. Administracinę naštą mažinančių priemonių fiziniams ir juridiniams asmenims, diegimas.

Ūkio ir turto programos (Nr. 02) prioritetinės priemonės:

1. Eismo saugumo priemonių diegimas ir palaikymas.

2. Racionalus turto valdymas ir teisinė registracija.

3. Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas.

4. Pastatų energetinio modernizavimo priemonių organizavimas.

5. Socialinio būsto įsigijimas.

6. Daugiabučių namų bendrijų steigimo skatinimas.

7. Žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas Palangos miesto viešose erdvėse.

8. Miesto apšvietimo energijos taupymo priemonių diegimas.

9. Paplūdimių infrastruktūros sutvarkymas.

10. Ekologiško transporto skatinimas.

11. Šilumos ūkio valdymo ir infrastruktūros optimizavimas.

Šventosios seniūnijos programos (Nr. 03) prioritetinės priemonės:

1. Esamų gatvių projektavimas ir rekonstravimas.

2. Turistinio maršruto „Kuršių kelias“ sutvarkymas, aikštelės „Žemaičių Alka“ sutvarkymas.

3. Žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas Šventosios seniūnijoje.

4. Automobilių stovėjimo infrastruktūros sukūrimas.

5. Viešųjų erdvių sutvarkymas Šventosios seniūnijoje.

6. Kultūros centro pastato sutvarkymas pritaikant kultūros ir bendruomenės poreikiams.

Ekonominės plėtros programos (Nr. 04) prioritetinės priemonės:

1. ES finansinių mechanizmų ir kitų finansavimo šaltinių paieška projektams įgyvendinti (2-3 energijos taupymo projektai, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas viešosios paskirties pastatuose); Paplūdimių infrastruktūros plėtros projektai; Kempingų, atitinkančių Europos Sąjungos standartus, įrengimas; Dviračių takų tinklo plėtojimas; Sporto aikštynų sutvarkymas (V. Jurgučio pagr. m-klos, „Baltijos“ pagr. m-klos ir kt.); Sporto centro salės rekonstrukcijos (II etapas, stadiono kapitalinis remontas), Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sutvarkymas (Kurhauzas, Anapilis, vilų kompleksas „Romeo“ ir „Džiuljeta“); Observatorijos įrengimas; Kultūros centro pastato rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės centrui (Šventosios g. 1, Palangoje ir kt.), Rinkodaros priemonių įgyvendinimas, Informacinės sistemos plėtra (el. gidų infoterminalų įrengimas, informacinių aikštelių įrengimas Palangos miesto prieigose); Teminio parko įrengimas, Viešosios pirties įrengimas, VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas; Sakralinio kultūros paveldo (Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų) bažnyčios bokšto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms; Mobilios čiuožyklos įrengimas, Vandens pramogų parkų Palangoje ir Šventojoje įrengimas, Ledo arenos įrengimas, Apžvalgos bokšto statyba; Vasaros koncertų salės Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimo, numatant multifunkcinio kultūros pastato, kurį sudaro kultūros centras, menų mokykla ir koncertų salė, įrengimą.

2. ES finansuojamų projektų administravimas (Botanikos parko rekonstrukcija, Specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas, Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje, Palangos miesto globos namų modernizavimas, kempingo Nemirsetoje įrengimas, Vasaros estrados rekonstrukcija, Palangos istorinės vilos „Anapilis“ restauravimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams).

3. Viešojo ir privataus sektorių projektų įgyvendinimas (balneologinių gydyklų įrengimas; kempingų įrengimas, pramogų komplekso su ledo arena statyba, parodų paviljono, S. Daukanto g. 24/ S. Girėno ir S. Dariaus g. 13, Palanga, rekonstrukcija; uždarų teniso aikštynų įrengimas, objektų, naudojančių geoterminius vandens šaltinius, kūrimas, teritorijos, esančios Liepojos pl. 10, Palangoje DP (K4 kvartalas) modernizavimas, vandens pramogų parkų įrengimas, gatvių ir apšvietimo sistemos modernizavimas).

Aplinkos apsaugos programos (Nr. 05) prioritetinės priemonės:

1. Aplinkai nekenksmingos atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemos formavimas.

2. Želdynų inventorizavimas, atnaujinimas ir plėtra.

3. Krantotvarkos priemonių įgyvendinimas.

4. Bešeimininkių atliekų surinkimas ir pašalinimas.

5. Praeityje užterštų teritorijų Palangos miesto savivaldybėje sutvarkymas.

6. Išvalytų vandens telkinių monitoringas.

Statybos programos (Nr. 06) prioritetinės priemonės:

1. Savivaldybės pastatų rekonstrukcija (Vytauto g. 112, viešosios pirties įrengimas).

2. Įvažiavimo į Palangos miestą – Kretingos gatvės ir Klaipėdos plento gatvės ruožo rekonstravimas (bendradarbiaujant su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos).

3. Esamų gatvių rekonstravimas.

4. Gatvių techninių ir darbo projektų parengimas.

5. Naujai urbanizuojamų teritorijų infrastruktūros tvarkymas.

6. Kelių remonto darbų atlikimas.

7. Švietimo įstaigų rekonstrukcija ir renovacija (rekonstrukcija: l.-d. „Gintarėlis“; renovavimas: l.-d. „Žilvinas“, l.-d. „Ąžuoliukas“, Senoji gimnazija, Pradinė mokykla, Moksleivių klubas).

8. Socialinių paslaugų įstaigų rekonstrukcija ir renovacija (Globos namai).

9. Palangos sporto kompleksų plėtra (stadiono infrastruktūros atnaujinimas (bėgimo takai, lengvosios atletikos sektoriai, futbolo aikštės dangos pakeitimas), sporto aikštynų įrengimas, pramogų komplekso su ledo arena statyba, teniso kortų įrengimas).

10. Europos standartus atitinkančio kempingo įrengimas.

11. Kultūros įstaigų rekonstravimas, restauravimas, pritaikymas (Vilos „Anapilis“ rekonstrukcija ir pritaikymas, Kultūros centro pastato rekonstrukcija, restauracija, pritaikymas bendruomenės centrui, Šventosios g. 1, Parodų paviljonas, S. Daukanto g. 24/S.Girėno ir S.Dariaus g. 13, rekonstrukcija).

12. Senosios autobusų stoties teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams.

Sveikatinimo programos (Nr. 07) prioritetinės priemonės:

1. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas (slaugos, pediatrijos ir chirurgijos paslaugų teikimas; dantų protezavimas; visuomenės sveikatos projektų rengimas, tvirtinimas ir įgyvendinimas; sveikatos profilaktika ir prevencinė veikla Palangos miesto mokyklose, ambulatorinės reabilitacijos organizavimas).

2. Sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas, medicininės įrangos atnaujinimas.

3. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas.

4. Aplinkos sveikatinimas (triukšmo prevencijos, paplūdimių ir gyvūnų priežiūros stebėsena).

Kultūros programos (Nr. 08) prioritetinės priemonės:

1. Meno kolektyvų veiklos sąlygų užtikrinimas.

2. Palangos kurorto muziejaus ekspozicijos projektavimas.

3. Kultūrinių renginių kokybės gerinimas.

4. Jaunimo centro veiklos organizavimas.

Švietimo programos (Nr. 09) prioritetinės priemonės:

1. Mokinių saugumo užtikrinimas.

2. Švietimo įstaigų sporto aikštynų ir žaidimo aikštelių atnaujinimas.

3. Mokymosi bazės turtinimas ir modernizavimas.

4. Švietimo įstaigų remonto darbai ir materialinės bazės atnaujinimas.

5. Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas.

6. Socialinių įgūdžių ir pozityvaus elgesio visuomenėje formavimas.

7. Suaugusiųjų neformalaus švietimo organizavimas (trečiojo amžiaus universiteto veikla).

8. Švietimo įstaigų finansavimo užtikrinimas.

9. Palangoje veikiančių vaikų ir jaunimo sporto klubų rėmimas.

10. Aukšto sportinio meistriškumo klubų rėmimas.

Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) prioritetinės priemonės:

1. Palangos miesto socialinių paslaugų plėtra ir socialinių paslaugų kokybės gerinimas.

2. Būsto pritaikymas žmonėms su negalia.

Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) prioritetinės priemonės:

1. Teritorijų planavimas (detaliųjų planų rengimas žemės reformai vykdyti. DP kvartale K10; DP kvartale N4, DP kvartale N5, DP kvartale N6, DP kvartale Š7, DP kvartale B9, Teritorijos Kunigiškėse K1-K2, DP kvartaluose B4-B5-B6 ir B7, DP kvartaluose B8 ir B2);  Detaliųjų planų rengimas savivaldybės ir valstybės objektams vystyti – teritorijos, esančios Liepojos g. 10, Palangoje DP (K4 kvartalas); žemės sklypo Jūratės g. 13/ Maironio g. 1, Palangoje DP; teritorijos Bangų g., Palangoje DP, žemės sklypo Vytauto g. 16, Palangoje DP, žemės sklypo Vytauto g. 112, Palangoje, žemės sklypo Vytauto g. 43, Palangoje ir greta jo esančios teritorijos, DP Kvartalų koncepcijų, siekiant suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, rengimas.

2. Urbanizacijos plėtra (specialiųjų planų ir koncepcijų rengimas – lietaus nuotekų infrastruktūros SP; Virbališkės ir Medvalakio teritorijos VM5, VM6, VM7 urbanistinės plėtros SP; Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų SP, laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo SP Palangos mieste, Oro uosto SP, didžiosios Palangos architektūros reglamentavimo ir mažosios architektūros įrengimo rekomendacijos, Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo SP).

3. Palangos miesto – kurorto apsaugos zonos ir jos juostų SP.

4. Palangos miesto bendrojo plano sprendinių keitimas (koregavimas), kiek tai susiję su gamtiniu karkasu.

 

 

__________________________

Į pradžią