Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-272 2014-09-30
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL 2014 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2014 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2014 m. rugsėjo 30 d. Nr. T2-272

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ 5.8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3 ir 1.4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2 ir 3 punktais, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti 2014 m. nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu arba suteiktą naudotis Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, tarifus:

1.1. valstybinės žemės nuomininkams, sudariusiems valstybinės žemės nuomos sutartis nuo 2009 m. sausio 1 d., nuomininkams, sudariusiems valstybinės žemės nuomos sutartis iki 2008 m. gruodžio 31 d., tačiau kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka žemės sklypo vertė perskaičiuojama, bei asmenims, kurie naudojasi valstybinės žemės sklypais, bet nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių, žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės sklypo vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius:

1.1.1. už nuomojamą valstybinę žemę, jei sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis įregistruota nustatyta tvarka:

1.1.1.1. namų valdai ir kitai gyvenamai paskirčiai:

1.1.1.1.1. fiziniams asmenims – 0,3 proc. žemės vertės;

1.1.1.1.2. juridiniams asmenims – 0,6 proc. žemės vertės;

1.1.1.1.3. daugiabučių ir gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms – 0,3 proc. žemės vertės;

1.1.1.2. komercinei paskirčiai – 0,6 proc. žemės vertės;

1.1.1.3. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai – 1,1 proc. žemės vertės;

1.1.1.4. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai 30.11, 30.12 ir 30.13 zonose juridiniams asmenims – 3 proc. žemės vertės;

1.1.2. už naudojamą valstybinę žemę, nesudarius valstybinės žemės nuomos sutarties, arba jei valstybinės žemės nuomos sutartis neįregistruota nustatyta tvarka:  

1.1.2.1. namų valdai ir kitai gyvenamai paskirčiai:

1.1.2.1.1. fiziniams asmenims – 0,5 proc. žemės vertės;

1.1.2.1.2. juridiniams asmenims – 0,9 proc. žemės vertės;

1.1.2.1.3. daugiabučių ir gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms – 0,5 proc. žemės vertės;

1.1.2.2. komercinei paskirčiai – 0,9 proc. žemės vertės;

1.1.2.3. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai – 1,7 proc. žemės vertės;

1.1.2.4. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai 30.11, 30.12 ir 30.13 zonose juridiniams asmenims – 3,1 proc. žemės vertės;

1.1.3. už garažų ir garažų statybos bei eksploatavimo bendrijų nuomojamą ar naudojamą žemę – 0,7 proc. žemės vertės;

1.1.4. už žemės ūkio paskirties nuomojamą ar naudojamą žemę – 0,3 proc. žemės vertės;

1.1.5. už žemės ūkio paskirties nuomojamą ar naudojamą žemę, kurioje vykdoma veikla, nesusijusi su žemės ūkio paskirties veikla – 3,1 proc. žemės vertės;

1.2. asmenims, kurių nuomojamos ar naudojamos valstybinės žemės sklypai (neatsižvelgiant į žemės paskirtį) yra nenaudojami, apleisti ir neprižiūrimi, arba naudojami ne pagal paskirtį –  4,0 proc. žemės vertės.

2. Nustatyti, kad jei valstybinė žemė išnuomota aukciono būdu, žemės nuomos mokesčio dydis yra lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui, arba valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos mokesčio dydžiui, jeigu mokesčio dydis  nenurodytas, valstybinės žemės nuomotojams taikyti mokesčio tarifus, nurodytus sprendimo   1.1.1 punkte.

3. Įpareigoti Savivaldybės komisiją fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti svarstyti gautus mokesčio mokėtojų, sudariusių valstybinės žemės nuomos sutartis ir kuriems 2014 m. sausio 1 d. nebuvo perskaičiuojama žemės sklypo vertė, prašymus dėl 2014 metų žemės nuomos mokesčio sumažinimo, jeigu jiems apskaičiuotas 2014 metų mokestis padidėja daugiau kaip 30 proc., lyginant su 2013 metų apskaičiuotu mokesčiu, neatsižvelgiant į Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse, patvirtintose Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T2-221 (pakeistose 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-257), nustatytus kriterijus ir teikti išvadas Savivaldybės tarybai dėl mokesčio sumos padidėjimo virš 30 proc. mažinimo, išskyrus tiems asmenims, kuriems taikomi 1.2 ir 2 punktuose nurodyti mokesčio tarifai.

4. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti 1.2 punkte nurodytų valstybinės žemės sklypų sąrašą iki 2014 m. spalio 15 d.

5. Valstybinės žemės nuomininkai ir naudotojai 2014 m. žemės nuomos mokestį privalo sumokėti į Palangos miesto savivaldybės biudžetą iki 2014 m. lapkričio 15 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 17.

Balsavo: už – 12, prieš – nėra, susilaikė – 5, nebalsavo – nėra.

Arvydas

Dočkus

Aleksandras

Jokūbauskas

Remigijus Alvydas Kirstukas

Edmundas Krasauskas

Genoveita

Krasauskienė

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Danas

Paluckas

Artūras Sabaliauskas

Antanas

Sebeckas

Saulius Simė

Mindaugas

Skritulskas

Vytautas

Stalmokas

Albinas

Stankus

Nerijus

Stasiulis

Vaidas Šimaitis

Šarūnas

Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius

Želvys

Eimutis

Židanavičius

Julius Tomas

Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią