Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-234 2014-08-28
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS BEI PLĖTROS PLANŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo

 

2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T2-234

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Palangos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. T2-152, 28 punktu, Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir monitoringo metodikos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-335, 19 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitą (pridedama).

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 19.

Balsavo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Arvydas

Dočkus

Aleksandras

Jokūbauskas

Remigijus Alvydas Kirstukas

Edmundas Krasauskas

Genoveita

Krasauskienė

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Danas

Paluckas

Artūras Sabaliauskas

Antanas

Sebeckas

Saulius Simė

Mindaugas

Skritulskas

Vytautas

Stalmokas

Albinas

Stankus

Nerijus

Stasiulis

Vaidas Šimaitis

Šarūnas

Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius

Želvys

Eimutis

Židanavičius

Julius Tomas

Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-234

1 punktu

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS BEI PLĖTROS PLANO

įgyvendinimo ATASKAITA

 

Aprašomoji dalis

 

Palangos miesto savivaldybės strateginio planavimo sistemą sudaro:

– Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2020 metų;

– Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas;

– Palangos miesto savivaldybės vienerių metų programos.

Strateginio planavimo dokumentai yra tarpusavyje susiję – ilgalaikių planavimo dokumentų nuostatos pereina į trumpesnės trukmės planavimo dokumentus. Vienų planavimo dokumentų nuostatos neturi prieštarauti kitų planavimo dokumentų nuostatoms.

Siekiant įgyvendinti Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 metų, patvirtintą Palangos m. savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19, 2013 metais buvo įgyvendinamas Palangos miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Palangos m. savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-2. Siekiant supaprastinti bei užtikrinti efektyvų planavimo procesą bei strateginį planavimą susieti su vienerių metų biudžeto rengimu ir vykdymu, Palangos miesto savivaldybės taryba 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-52 patvirtino, o Palangos miesto savivaldybės administracija įgyvendino Palangos miesto savivaldybės 2013 metų programas.

Į Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos rengimo procesą buvo įtraukti Savivaldybės plėtros tarybos nariai, vadovai, struktūrinių padalinių specialistai, biudžetinių įstaigų darbuotojai. Ataskaitoje pateikiama detali informacija apie 2013 metais numatytų įgyvendinti Strateginio plano priemonių įvykdymą (žr. 1-12 priedus) bei ataskaitos pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos (žr. 13 priedą).

Vadovaudamiesi Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T2-335 1 priede patvirtintu kalendoriniu grafiku, pakeistu 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T2-206, programų koordinatoriai Ekonominės plėtros skyriui teikė Trejų metų strateginio veiklos plano vykdymo 2013 metais ataskaitas. Ekonominės plėtros skyrius apjungė programų koordinatorių pateiktą informaciją ir parengė Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos suvestinę.

Strateginio planavimo grupė ir Strateginės plėtros taryba posėdžių metu aptarė pagrindines ataskaitos sudedamąsias dalis, suformulavo išvadas ir pasiūlymus.

 

Strateginių planų įgyvendinimas 2013 metais

 

Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2020 metų yra sudedamoji strateginio miesto valdymo dalis. Strateginis plėtros planas įgyvendinamas jame numatytas priemones detalizuojant savivaldybės trejų metų veiklos planuose.

Palangos miesto ilgalaikiame planavimo dokumente – Palangos miesto strateginiame plėtros plane iki 2020 metų apibrėžta miesto vizija, išskirtos 4 miesto plėtros sritys, plėtros sritims įgyvendinti suformuluoti tikslai, uždaviniai ir priemonės, nurodyti priemonių pasiekimo indikatoriai, terminai bei vykdytojai (atsakingos institucijos).

Vizija: Palanga – ištisus metus atviras tarptautinis kurortas su išvystyta infrastruktūra, aktyviu kultūriniu gyvenimu. Tai saugus ir švarus miestas, patogus gyventi bei ilsėtis.

Vizijai įgyvendinti strateginiame plane numatytos 4 plėtros sritys:

I – Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas;

II – Darnios aplinkos vystymas;

III – Kurorto patrauklumo didinimas;

IV – Miesto savivaldos gerinimas.

Reikia pažymėti, kad atnaujintame Palangos miesto strateginiame plėtros plane pirmą kartą atkreiptas dėmesys į miesto savivaldą ir išskirta atitinkama plėtros sritis „Miesto savivaldos gerinimas“, o ankstesniais metais savivaldos gerinimo klausimai atsispindėjo tik trejų metų veiklos planuose.

2013–2015 metų strateginis veiklos planas buvo parengtas atsižvelgiant į Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-263 patvirtintus Palangos miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano metmenis, kuriuose išdėstytos prioritetinės priemonės pagal programas, bei į tuo metu rengtą Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 metų.

Palangos miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginį veiklos planą sudarė          12 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų, kurioms įgyvendinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-52 13 priede buvo paskirti atsakingi skyriai bei programų koordinatoriai (žr. 1 lentelę).

 

Nr.

Skyrius

Programa

Programos koordinatorius

I.

Bendrasis skyrius

2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Bendroji programa (Nr. 01)             (1 priedas)

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Centralizuotos savivaldybės vidaus audito skyrius

Juridinis ir personalo skyrius

Buhalterija

Biudžeto skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius

Rinkliavų skyrius

Kontrolės ir audito tarnyba

Viešosios tvarkos skyrius

II.

Ūkio ir turto skyrius

2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Ūkio ir turto programa (Nr. 02) (2 priedas)

Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

III.

Šventosios seniūnija

2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Šventosios seniūnijos programa (Nr. 03) (3 priedas)

Šventosios seniūnas

IV.

Ekonominės plėtros skyrius

2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programa (Nr. 04) (4 priedas)

Ekonominės plėtros skyriaus vedėjas

V.

Ūkio ir turto skyrius

2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Aplinkos apsaugos programa (Nr. 05) (5 priedas)

Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

VI.

Statybos skyrius

2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Statybos programa (Nr. 06) (6 priedas)

Statybos skyriaus vedėjas

VII.

Savivaldybės gydytojas

2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Sveikatinimo programa (Nr. 07) (7 priedas)

Savivaldybės gydytojas

Sanitarijos inspekcija

VIII.

Kultūros skyrius

2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Kultūros programa (Nr. 08)                 (8 priedas)

Kultūros skyriaus vedėjas

 

IX.

Švietimo skyrius

2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 09)              (9 priedas)

Švietimo skyriaus vedėjas

X.

Socialinės rūpybos skyrius

2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programa (Nr. 10) (10 priedas)

Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas

XI.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11) (11 priedas)

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

XII.

Vaiko teisių apsaugos skyrius

2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa (Nr. 12) (12 priedas)

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

1 lentelė. 2013–2015 metų strateginio veiklos plano programos ir programų koordinatoriai

 

Siekdama efektyviai įgyvendinti 2013–2015 metų strateginį veiklos planą, supaprastinti programų monitoringą bei savivaldybės biudžetą susieti su strateginėmis veiklos programomis Palangos miesto savivaldybės taryba 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-52 patvirtino Palangos miesto savivaldybės 2013 metų programas. Palangos miesto savivaldybės tarybai ar Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui patikslinus savivaldybės biudžetą ar kitų finansavimo šaltinių lėšų paskirstymą, buvo patikslintos 2013 metų programos.

Rengiant šią ataskaitą buvo išanalizuota 12 veiklos programų – kiekvienos programos priemonių įgyvendinimo bei lėšų įsisavinimo lygis. Priemonių įgyvendinimas išanalizuotas ir pateiktas vadovaujantis programų koordinatorių pateiktomis ataskaitomis (žr. 1 – 12 priedus).

Iš viso programose buvo vykdomos 144 priemonės (2012 m. – 146 priemonės), iš jų:

– įgyvendintos 102 priemonės (70,8 proc., 2012 m. – 59 proc.); 

– iš dalies įgyvendinta 18 priemonių (12,5 proc., 2012 m. – 14 proc.);

– įgyvendinamos ir yra tęstinės 11 priemonių (8 proc., 2012 m. – 13 proc.);

– neįgyvendinta 13 priemonių (9 proc., 2012 m. – 14 proc.).

1 pav. Visų programų priemonių įgyvendinimas

 

2013 m. daugiausia priemonių buvo įgyvendinama Bendrojoje programoje (Nr. 01) – 22, Ūkio ir turto programoje (Nr. 02) – 22, mažiausiai priemonių buvo įgyvendinama Socialinės apsaugos programoje (Nr. 10) – 5, Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programoje (Nr. 12) – 6, Aplinkos apsaugos programoje (Nr. 05) – 6, Šventosios seniūnijos programoje (Nr. 03) – 8, Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programoje (Nr. 12) - 6.

 

Programos Nr.

1. Įgyvendintos priemonės

2. Iš dalies įgyvendintos priemonės

3. Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės

4. Neįgyvendintos priemonės

Iš viso:

I

20

2

0

0

22

II

16

3

1

2

22

III

3

3

2

0

8

IV

7

0

2

0

9

V

4

0

0

2

6

VI

7

1

6

3

17

VII

6

1

0

1

8

VIII

13

2

0

2

17

IX

12

3

0

1

16

X

3

0

0

2

5

XI

5

3

0

0

8

XII

6

0

0

0

6

Iš viso:

102

18

11

13

144

2 lentelė. Priemonių įgyvendinimas pagal programas

2 pav. Visų programų priemonių įgyvendinimas

 

2013 m. daugiausia priemonių buvo vykdoma Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo (51 priemonė) bei Darnios aplinkos vystymo (40 priemonių) plėtros sritims įgyvendinti (žr. 3 lentelę).

 

 

Plėtros srities pavadinimas

 

 

1. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas

2. Darnios aplinkos vystymas

3. Kurorto patrauklumo didinimas

4. Miesto savivaldos gerinimas

 

 

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2011m.

2012 m.

2013 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Priemonės įgyvendinimo lygis

Įgyvendintos priemonės

26

28

38

13

20

24

15

16

15

26

22

23

Iš dalies įgyvendintos priemonės

10

10

8

10

5

6

0

2

1

1

4

5

Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės

5

3

0

8

8

3

6

6

7

3

1

1

Neįgyvendintos priemonės

3

7

5

4

8

7

3

4

0

0

2

1

                               Iš viso:

44

48

51

35

41

40

24

28

23

30

29

30

3 lentelė. Priemonių įgyvendinimo lygis pagal prioritetus

Procentinis priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus 2013 m. pavaizduotas 3 paveiksle. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo plėtros srities įgyvendinamos priemonės sudarė 35 proc., darnios aplinkos vystymo – 28 proc.

 

 

3 pav. 2013 m. pagal prioritetus vykdomų priemonių pasiskirstymas procentais

 

Lyginant priemonių įgyvendinimą pagal metus matome, kad 2013 m. siekiant įgyvendinti plėtros plane patvirtintus tikslus bei uždavinius buvo vykdoma 3 priemonėmis mažiau nei 2012 m. – 146 priemonės ir 10 priemonių daugiau nei 2011 m. – 133 priemonės.

 

4 pav. Įgyvendinamų priemonių palyginimas pagal plėtros sritis ir metus.

 

Palangos miesto savivaldybės strateginiam veiklos planui įgyvendinti 2013 m. pagal visus finansavimo šaltinius buvo planuota įsisavinti 101008,8 tūkst. Lt, tačiau realiai metų bėgyje tikslinant biudžetą buvo skirta 101967,8 tūkst. Lt, t. y. 959,0 tūkst. Lt arba apie 1 proc. daugiau. 2013 m. patirtos išlaidos sudarė 83217,8 tūkst. Lt, t. y. 17791,0 tūkst. Lt arba apie 17,6 proc. mažiau nei planuota strateginiame veiklos plane. Didžiausias lėšų skirtumas tarp planuotų ir patirtų išlaidų susidarė iš ES lėšų, t. y. strateginiame veiklos plane buvo patvirtinta 17425,5 tūkst. Lt, o realiai patirtos lėšos sudarė 7395,0 tūkst. Lt. (žr.13 priedą).

 

5 pav. 2013 m. patvirtintų, skirtų ir patirtų išlaidų palyginimas tūkst. Lt

 

Ataskaitos 1.1-1.12 prieduose pateikiamos kiekvienos programos priemonių įvykdymo vertinimo kriterijų reikšmės. Tuo atveju, jei vertinimų kriterijų reikšmės labai skiriasi nuo planuotų arba jie nebuvo numatyti, yra pateikiamas paaiškinimas. Taip pat pateikiama informacija, koks finansavimas buvo patvirtintas 2013–2015 metų strateginiame veiklos plane Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr. T2-2, koks finansavimas numatytas tvirtinant 2013 m. programas 2013-02-28 sprendimu Nr. T2-52 (žr. programos 7-9 stulpelius), kokie daryti pakeitimai per metus Tarybos sprendimu ar Administracijos direktoriaus įsakymu (žr. programos 10 ir 11 stulpelius), 2013 m. skirtas finansavimas (žr. programos 12-14 stulpelius) bei kokios 2013 m. patirtos išlaidos (žr. programos 15 stulpelį) priemonei įgyvendinti.

Kiekvienos programos priemonių įgyvendinimo lygis bei lėšų įsisavinimas pateikiamas ir grafiškai.

Ataskaitos 1.13 priede pateikiama Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano programų ataskaitos finansavimo šaltinių suvestinė. Šios suvestinės lentelėje aiškiai išdėstyti lėšų finansavimo šaltiniai, kiek lėšų buvo patirta 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. kokios lėšos buvo patvirtintos strateginiame veiklos plane, 2013 m. programose ir 2013 m. skirtas finansavimas. Taip pat pateikiami lėšų įsisavinimo paaiškinimai bei įvairūs lėšų palyginimai grafiškai.

 

APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS

 

·     2013 m. buvo vykdomos 144 priemonės, t. y. 3 priemonėmis mažiau nei 2012 m. ir 10 priemonių daugiau nei 2011 m.

·       2013 m. daugiausia priemonių buvo įgyvendinama Bendrojoje programoje (Nr. 01) – 22, Ūkio ir turto programoje (Nr. 02) – 22, mažiausiai priemonių buvo įgyvendinama Socialinės apsaugos programoje (Nr. 10) – 5, Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programoje (Nr. 12) – 6, Aplinkos apsaugos programoje (Nr. 05) – 6, Šventosios seniūnijos programoje (Nr. 03) – 8.

·     2013 m. daugiausia priemonių buvo vykdoma Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo (51 priemonė) bei Darnios aplinkos vystymo (40 priemonių) plėtros sritims įgyvendinti.

·     Palangos miesto savivaldybės strateginiam veiklos planui įgyvendinti 2013 m.  pagal visus finansavimo šaltinius buvo planuota įsisavinti 100145,0 tūkst. Lt, tačiau patirtos išlaidos 83217,8 tūkst. Lt. t.y. 17791,0 tūkst. Lt arba 17,6 proc. mažiau nei planuota strateginiame veiklos plane.

·     Didžiausias lėšų skirtumas tarp planuotų ir patirtų išlaidų susidarė iš ES lėšų, t. y. strateginiame veiklos plane buvo patvirtinta 17425,5 tūkst. Lt, o realiai patirtos lėšos sudarė 7395,0 tūkst. Lt.

·     2013 m. pagal visus finansavimo šaltinius patirtos išlaidos sudarė 83217,8 tūkst. Lt, t. y. 9895,5 tūkst. Lt arba apie 12 proc. daugiau negu 2012 m.

 

_____________

Į pradžią