Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-171 2014-05-29
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. T2-171

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti žemės mokesčio tarifus 2015 metams, galiosiančius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

1.1. pagal pagrindines turto grupes ir žemės naudojimo paskirtį:

1.1.1. žemės ūkio ir mėgėjų sodų žemei (610, 611 grupių žemės paskirties kodai 610, 611, 612) – 0,1 proc.;

1.1.2. kitos paskirties žemei:

1.1.2.1. gyvenamosios teritorijos žemei (950, 954 grupių žemės paskirties kodai 940, 950, 952, 953, 954, 956, 982, 994, 995, 996, 997):

1.1.2.1.1. žemės verčių zonoje 30.1 – 0,25 proc.;

1.1.2.1.2. žemės verčių zonose 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8 – 0,3 proc.;

1.1.2.1.3. likusiose žemės verčių zonose – 0,4 proc.;

1.1.2.2. komercinės veiklos ir rekreacinių teritorijų žemei (972 grupės žemės paskirties kodai 968, 972, 995):

1.1.2.2.1. žemės verčių zonose 30.1, 30.2, 30.3 – 0,5 proc.;

1.1.2.2.2. likusiose žemės verčių zonose – 0,6 proc.;

1.1.2.3. pramoniniams statiniams ir sandėliavimo bei infrastruktūros teritorijos žemei (970 grupės žemės paskirties kodai 957, 958, 959, 970, 978, 993, 995) – 0,7 proc.;

1.1.3. kitos paskirties žemei, nenurodytai 1.1.1 – 1.1.2 punktuose – 1,0 proc.;

1.2. nenaudojamos (apleistos) žemės sklypams, neatsižvelgiant į žemės paskirtį – 4 proc.

2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti nenaudojamos (apleistos) žemės sklypų sąrašus bei pateikti iki 2015 m. rugsėjo 1 d. informaciją apie šios žemės savininkus (fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas ir kodas, sklypo adresas, jo unikalus numeris, plotas, jei nenaudojamos žemės plotas mažesnis nei viso sklypo plotas) tų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, kurių teritorijoje registruotas žemės savininkas, dėl sprendimo 1.2 punkto nuostatų taikymo.

3. Įpareigoti Savivaldybės komisiją fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti svarstyti gautus asmenų prašymus dėl 2015 metų žemės mokesčio sumažinimo, jeigu jiems apskaičiuotas 2015 metų žemės mokestis padidėja daugiau kaip 30 procentų, lyginant su 2014 metų mokesčiu, neatsižvelgiant į Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse, patvirtintose Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T2-221 (pakeistose 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-257), nustatytus kriterijus ir teikti išvadas Savivaldybės tarybai mažinti 100 proc. mokesčio sumos padidėjimą, išskyrus tiems asmenims, kuriems taikomas 1.2 punkte nustatytas mokesčio tarifas.

2015 m. gegužės 28 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-150 redakcija

 

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 13.

Balsavo: už – 11, prieš – nėra, susilaikė – 2, nebalsavo – nėra.

Arvydas

Dočkus

Aleksandras

Jokūbauskas

Remigijus Alvydas Kirstukas

Edmundas Krasauskas

Genoveita

Krasauskienė

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Danas

Paluckas

Artūras Sabaliauskas

Antanas

Sebeckas

Saulius Simė

Mindaugas

Skritulskas

Vytautas

Stalmokas

Albinas

Stankus

Nerijus

Stasiulis

Vaidas Šimaitis

Šarūnas

Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius

Želvys

Eimutis

Židanavičius

Julius Tomas

Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią