Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-170 2014-05-29
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. T2-170

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2015 metų mokestiniam laikotarpiui nekilnojamajam turtui, esančiam Palangos miesto savivaldybės teritorijoje:

1.1. komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui (administracinės, prekybos, maitinimo, paslaugų, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statiniams ir patalpoms) – 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.2. gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam 1.3 ir 1.4 punktuose nenurodytam nekilnojamajam turtui – 1,0 procentas nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.3. nekilnojamajam turtui, priklausančiam mokesčio mokėtojams, kurių metinė pajamų apyvarta sudaro 60 milijonų litų ir daugiau (priskirtiems didžiųjų mokesčių mokėtojų kategorijai pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą sąrašą):

1.3.1. komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui – 2,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.3.2. gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam inžinerinių statinių nekilnojamajam turtui – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.4. nekilnojamajam turtui (neatsižvelgiant į jo paskirtį), kuris yra nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas, arba naudojamas ne pagal paskirtį – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti 1.4 punkte nurodyto nekilnojamojo turto sąrašą (su nurodytais unikaliais pastatų numeriais, plotais, jei nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas, arba naudojamas ne pagal paskirtį plotas yra mažesnis nei viso pastato plotas) bei iki einamųjų metų lapkričio 1 d. pateikti informaciją tų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, kurių teritorijoje registruotas nekilnojamojo turto savininkas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 15.

Balsavo: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1, nebalsavo – nėra.

Arvydas

Dočkus

Aleksandras

Jokūbauskas

Remigijus Alvydas Kirstukas

Edmundas Krasauskas

Genoveita

Krasauskienė

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Danas

Paluckas

Artūras Sabaliauskas

Antanas

Sebeckas

Saulius Simė

Mindaugas

Skritulskas

Vytautas

Stalmokas

Albinas

Stankus

Nerijus

Stasiulis

Vaidas Šimaitis

Šarūnas

Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius

Želvys

Eimutis

Židanavičius

Julius Tomas

Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią