Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-960 2009-12-28
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SĄSKAITŲ PLANŲ PATVIRTINIMO

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

įsakymas

dėl sąskaitų planų PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 28 d. Nr. A1-960

Palanga

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2, 3 ir 5 punktais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2008, Nr. 137-5372) 7 straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 148-5952; 2009, Nr. 74-3020):

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Palangos miesto savivaldybės iždo sąskaitų planą;

1.2. Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų bendrąjį sąskaitų planą.

2. R e k o m e n d u o j u miesto biudžetinėms įstaigoms taikyti bendrąjį sąskaitų planą rengiant savo įstaigos individualų sąskaitų planą.

3. N u s t a t a u, kad 1.1 ir 1.2 punktuose minėti sąskaitų planai įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d.

 

Direktorius                                                                                                               Valerijus Kuznecovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

 

 

 

 

 

 

 

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

 

 

 

 

 

 

 

2009 m. gruodžio 28 d. įsakymo

Nr. A1-960

1.1 punktu

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDO SĄSKAITŲ PLANAS

 

 

Sąskaitos

numeris

 Sąskaitos pavadinimas

0 klasė

Nebalansinės sąskaitos ir nebalansiniai vidiniai atsiskaitymai

1 klasė

Ilgalaikis turtas

 

 

11

 

Nematerialusis turtas

 

111

 

 

Plėtros darbai

 

112

 

 

Programinė įranga ir jos licencijos

113

 

 

Patentai ir kitos licencijos

114

 

 

Literatūros, mokslo ir meno kūriniai

115

 

 

Kitas nematerialusis turtas

116

 

 

Nebaigti nematerialiojo turto kūrimo ir vystymo projektai

117

 

 

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą

118

 

 

Prestižas

 

 

12

 

Ilgalaikis materialusis turtas

1201

 

 

Žemė

 

 

 

1202

 

 

Pastatai

 

 

 

12021

 

 

 

Gyvenamieji pastatai

12022

 

 

 

Negyvenamieji pastatai

1203

 

 

Infrastruktūros ir kiti statiniai

12031

 

 

 

Infrastruktūros statiniai

12032

 

 

 

Kiti statiniai

1204

 

 

Nekilnojamosios kultūros vertybės

12041

 

 

 

Kultūros paveldo statiniai

12042

 

 

 

Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės

1205

 

 

Mašinos ir įrenginiai

12051

 

 

 

Gamybos mašinos ir įrenginiai

12052

 

 

 

Ginkluotė ir karinė technika

12053

 

 

 

Medicinos įranga

12054

 

 

 

Kitos mašinos ir įrenginiai

1206

 

 

Transporto priemonės

1207

 

 

Kilnojamosios kultūros vertybės

12071

 

 

 

Muziejinės vertybės

12072

 

 

 

Antikvariniai ir meno kūriniai

12073

 

 

 

Kitos kilnojamosios kultūros vertybės

1208

 

 

Baldai ir biuro įranga

12081

 

 

 

Baldai

 

 

12082

 

 

 

Kompiuterinė įranga

12083

 

 

 

Kita biuro įranga

1209

 

 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

12091

 

 

 

Scenos meno priemonės

12092

 

 

 

Bibliotekų fondai

12093

 

 

 

Kitos vertybės

12094

 

 

 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

1210

 

 

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

12101

 

 

 

Nebaigta statyba

12102

 

 

 

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą

16

 

Ilgalaikis finansinis turtas

161

 

 

Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

1611

 

 

 

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus

1612

 

 

 

Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus

1613

 

 

 

Investicijos į kitus subjektus

162

 

 

Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius

1621

 

 

 

Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą

1622

 

 

 

Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą

163

 

 

Po vienų metų gautinos sumos

1631

 

 

 

Ilgalaikės paskolos

1632

 

 

 

Kitos ilgalaikės gautinos sumos

164

 

 

Ilgalaikiai terminuotieji indėliai

165

 

 

Kitas ilgalaikis finansinis turtas

166

 

 

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą

17

 

Kitas ilgalaikis turtas

19

 

Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai

191

 

 

Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas

192

 

 

Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas

193

 

 

Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą

2 klasė

Trumpalaikis turtas

 

20

 

Atsargos

 

 

 

200

 

 

Strateginės ir neliečiamosios atsargos

201

 

 

Medžiagos ir žaliavos

202

 

 

Ūkinis inventorius

203

 

 

Nebaigta gaminti produkcija

204

 

 

Nebaigtos vykdyti sutartys

205

 

 

Pagaminta produkcija

206

 

 

Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

207

 

 Kitas turtas, skirtas parduoti

21

 

Išankstiniai apmokėjimai

211

 

 

Išankstiniai apmokėjimai

212

 

 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos

22

 

Per vienus metus gautinos sumos

221

 

 

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

2211

 

 

 

Po vienerių metų gautinų sumų einamųjų metų dalis

2212

 

 

 

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

222

 

 

Gautinos finansavimo sumos

223

 

 

Gautinos mokesčių sumos

224

 

 

Gautinos socialinės įmokos

225

 

 

Gautinos sumos už turto naudojimą

226

 

 

Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas

227

 

 

Gautinos baudos, sumos už konfiskuotą turtą ir kitos netesybos

228

 

 

Sukauptos gautinos sumos

229

 

 

Kitos gautinos sumos

23

 

Trumpalaikės investicijos

231

 

 

Trumpalaikiai vertybiniai popieriai

232

 

 

Trumpalaikiai terminuoti indėliai

233

 

 

Kitos trumpalaikės investicijos

24

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

241

 

 

Pinigai bankų sąskaitose

242

 

 

Grynieji pinigai

 

243

 

 

Pinigai įšaldytose sąskaitose

244

 

 

Pinigai kelyje

 

245

 

 

Piniginiai dokumentai

246

 

 

Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)

3 klasė

Grynasis turtas

 

 

31

 

Sukauptas perviršis ar deficitas

32

 

Rezervai

 

 

 

321

 

 

Tikrosios vertės rezervas

322

 

 

Kiti rezervai

33

 

Dalininkų kapitalas

 

4 klasė

Finansavimo sumos

 

41

 

Finansavimo sumos (gautinos)

411

 

 

Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)

4111

 

 

 

Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)

4112

 

 

 

Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautinos)

412

 

 

Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)

4121

 

 

 

Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)

4122

 

 

 

Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautinos)

413

 

 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)

4131

 

 

 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam

turtui įsigyti (gautinos)

4132

 

 

 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)

414

 

 

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)

4141

 

 

 

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)

4142

 

 

 

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)

415

 

 

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)

4151

 

 

 

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti(gautinos)

4152

 

 

 

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)

416

 

 

Finansavimo

sumos iš kitų šaltinių (gautinos)

4161

 

 

 

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)

4162

 

 

 

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)

42

 

Finansavimo sumos (gautos)

421

 

 

Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)

4211

 

 

 

Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)

4212

 

 

 

Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)

422

 

 

Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)

4221

 

 

 

Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti(gautos)

4222

 

 

 

Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)

423

 

 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)

4231

 

 

 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)

4232

 

 

 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)kitoms išlaidoms (gautos)

424

 

 

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)

4241

 

 

 

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)

4242

 

 

 

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)

425

 

 

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)

4251

 

 

 

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)

4252

 

 

 

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)

426

 

 

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)

4261

 

 

 

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)

4262

 

 

 

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)

5 klasė

Ilgalaikiai įsipareigojimai

51

 

Ilgalaikiai atidėjiniai

52

 

Ilgalaikiai įsipareigojimai

521

 

 

Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius

522

 

 

Ilgalaikės užsienio paskolos

523

 

 

Ilgalaikės vidaus paskolos

524

 

 

Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

525

 

 

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

6 klasė

Trumpalaikiai įsipareigojimai

61

 

Trumpalaikiai atidėjiniai

611

 

 

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis

612

 

 

Trumpalaikiai atidėjiniai

62

 

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

621

 

 

Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis

622

 

 

Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis

623

 

 

Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis

624

 

 

Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis

625

 

 

Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

63

 

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

631

 

 

Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius

632

 

 

Trumpalaikės užsienio paskolos

633

 

 

Trumpalaikės vidaus paskolos

634

 

 

Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

635

 

 

Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

64

 

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

641

 

 

Mokėtinos subsidijos

642

 

 

Mokėtinos dotacijos

643

 

 

Mokėtinos finansavimo sumos

6431

 

 

 

Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus

6432

 

 

 

Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams

6433

 

 

 

Kitos mokėtinos finansavimo sumos

65

 

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

651

 

 

Mokėtinos baudos ir delspinigiai į Europos Sąjungos biudžetą

652

 

 

Kitos mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

66

 

Mokėtinos socialinės išmokos

661

 

 

Mokėtinos Valstybinio socialinio draudimo išmokos

662

 

 

Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto

663

 

 

Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto

664

 

 

Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo

665

 

 

Mokėtinos sumos pensijų fondams

666

 

 

Kitos mokėtinos socialinės išmokos

67

 

Grąžintini mokesčiai ir įmokos

671

 

 

Grąžintini mokesčiai

672

 

 

Grąžintinos socialinių įmokų permokos

673

 

 

Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos

674

 

 

Kitos grąžintinos permokos

68

 

Pervestinos sumos

 

681

 

 

Pervestinos sumos į valstybės biudžetą

682

 

 

Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus

683

 

 

Pervestinos sumos išteklių fondams

684

 

 

Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms

685

 

 

Kitos pervestinos sumos

686

 

 

Grąžintinos finansavimo sumos

69

 

Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla

691

 

 

Tiekėjams mokėtinos sumos

692

 

 

Mokėtinos sumos susijusios su darbo santykiais

693

 

 

Mokėtini veiklos mokesčiai

694

 

 

Gauti išankstiniai mokėjimai už parduotas prekes, turtą, paslaugas

695

 

 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

7 klasė

Pajamos

 

 

 

 

70

 

Finansavimo pajamos

701

 

 

Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos

702

 

 

Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos

71

 

Mokesčių pajamos

 

711

 

 

Apskaičiuotos mokesčių pajamos

712

 

 

Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą

713

 

 

Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus

714

 

 

Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams

715

 

 

Grąžintinos mokesčių sumos

72

 

Socialinių įmokų pajamos

721

 

 

Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos

722

 

 

Pervestinos socialinės įmokos

73

 

Turto naudojimo pajamos

731

 

 

Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos

732

 

 

Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą

733

 

 

Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus

734

 

 

Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams

74

 

Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos

741

 

 

Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos

742

 

 

Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą

743

 

 

Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus

75

 

Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė

veikla, pajamos

751

 

 Apskaičiuotos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitų netesybos

752

 

 Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitų netesybos į valstybės biudžetą

753

 

 Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitų netesybos į savivaldybės biudžetus

754

 

 Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitų netesybos išteklių fondams

76

 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

761

 

 

Palūkanų pajamos

762

 

 

Baudų ir delspinigių pajamos

763

 

 

Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos

764

 

 

Vertybinių popierių perkainojimo pelnas

765

 

 

Dividendai

 

 

766

 

 

Finansinio turto perleidimo pelnas

767

 

 

Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

77

 

Kitos pajamos

 

 

771

 

 

Rinkliavų pajamos

772

 

 

Kitos pajamos

 

8 klasė

Sąnaudos

 

 

 

 

81

 

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos

811

 

 

Baudų ir delspinigių į Europos Sąjungos biudžetą sąnaudos

812

 

 

Kitų mokesčių į Europos Sąjungos biudžetą sąnaudos

82

 

Socialinių išmokų sąnaudos

821

 

 

Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos

822

 

 

Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos

823

 

 

Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos

824

 

 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos

825

 

 

Kitų socialinių išmokų sąnaudos

83

 

Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos

831

 

 

Subsidijų sąnaudos

832

 

 

Dotacijų sąnaudos

833

 

 

Finansavimo sąnaudos

87

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos

8701

 

 

Darbo užmokesčio sąnaudos

8702

 

 

Socialinio draudimo sąnaudos

8703

 

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

8704

 

 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

8705

 

 

Komandiruočių sąnaudos

8706

 

 

Transporto sąnaudos

8707

 

 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

8708

 

 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos

8709

 

 

Nuvertėjimo, nurašytų sumų, atidėjinių sąnaudos

8710

 

 

Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos ir savikaina

8711

 

 

Nuomos sąnaudos

8712

 

 

Kitų paslaugų sąnaudos

8713

 

 

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos

88

 

Kitos veiklos sąnaudos

881

 

 

Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo

882

 

 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

883

 

 

Komandiruočių sąnaudos

884

 

 

Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos ir savikaina

885

 

 

Paslaugų sąnaudos

886

 

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

887

 

 

Nuvertėjimo, nurašytų sumų, atidėjinių sąnaudos

888

 

 

Kitos veiklos kitos sąnaudos

89

 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

891

 

 

Palūkanų sąnaudos

892

 

 

Baudų ir delspinigių sąnaudos

893

 

 

Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos

894

 

 

Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai

895

 

 

Finansinio turto perleidimo nuostoliai

896

 

 

Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos

9 klasė

Specialiosios sąskaitos

91

 

Nuosavybės metodo įtaka

911

 

 

Kontroliuojamų subjektų rezultatas

912

 

 

Asocijuotųjų subjektų rezultatas

92

 

Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka

921

 

 

Apskaitos politikos keitimo įtaka

922

 

 

Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka

93

 

Pelno mokestis

 

 

______________

 

Dokumento priedai:
A1-960 - DĖL SĄSKAITŲ PLANŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią