Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-249 2013-09-26
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2013 METAMS NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2013 METAMS  NUSTATYMO

 

2013 m. rugsėjo 26 d. Nr. T2-249

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 9 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574; 2010, Nr. 153-7826) 5.8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097; 2010, Nr. 88-4666) 1.3 ir 1.4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755; 2008, Nr. 107-4098; 2010, Nr. 88-4667)  2 ir 3 punktais, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu arba suteiktą naudotis Palangos miesto teritorijoje, tarifus 2013 metams:

1.1. valstybinės žemės nuomininkams, sudariusiems valstybinės žemės nuomos sutartis nuo 2009 m. sausio 1 d., nuomininkams, sudariusiems valstybinės žemės nuomos sutartis iki 2008 m. gruodžio 31 d., tačiau kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka žemės sklypo vertė perskaičiuojama, bei asmenims, kurie naudojasi valstybinės žemės sklypais, bet nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių, žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės sklypo vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius:

1.1.1. už nuomojamą valstybinę žemę, jei sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis įregistruota nustatyta tvarka:

1.1.1.1. namų valdai ir kitai gyvenamai paskirčiai:

1.1.1.1.1. fiziniams asmenims – 0,3 proc. žemės vertės;

1.1.1.1.2. juridiniams asmenims – 0,6 proc. žemės vertės;

1.1.1.1.3. daugiabučių ir gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms – 0,3 proc. žemės vertės;

1.1.1.2. komercinei paskirčiai – 0,6 proc. žemės vertės;

1.1.1.3. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai – 1,1 proc. žemės vertės;

1.1.1.4. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai 30.11., 30.12 ir 30.13 zonose juridiniams asmenims – 3 proc. žemės vertės;

1.1.2. už naudojamą valstybinę žemę, nesudarius valstybinės žemės nuomos sutarties, arba jei valstybinės žemės nuomos sutartis neįregistruota nustatyta tvarka:

1.1.2.1. namų valdai ir kitai gyvenamai paskirčiai:

1.1.2.1.1. fiziniams asmenims – 0,4 proc. žemės vertės;

1.1.2.1.2. juridiniams asmenims – 0,8 proc. žemės vertės;

1.1.2.1.3. daugiabučių ir gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms – 0,4 proc. žemės vertės;

1.1.2.2. komercinei paskirčiai – 0,8 proc. žemės vertės;

1.1.2.3. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai – 1,6 proc. žemės vertės;

1.1.2.4. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai 30.11, 30.12 ir 30.13 zonose juridiniams asmenims – 3 proc. žemės vertės;

1.1.3. už garažų ir garažų statybos bei eksploatavimo bendrijų nuomojamą ar naudojamą žemę – 0,6 proc. žemės vertės;

1.1.4. už žemės ūkio paskirties nuomojamą ar naudojamą žemę – 0,2 proc. žemės vertės;

1.1.5. už žemės ūkio paskirties nuomojamą ar naudojamą žemę, kurioje vykdoma veikla, nesusijusi su žemės ūkio paskirties veikla – 3 proc. žemės vertės;

1.2. asmenims, kurių nuomojamos ar naudojamos valstybinės žemės sklypai (neatsižvelgiant į žemės paskirtį) yra nenaudojami, apleisti ir neprižiūrimi, arba naudojami ne pagal paskirtį – 4,0 proc. žemės vertės.

2. Taikyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę 100 proc. mažinimo koeficientą mokesčio mokėtojams, sudariusiems valstybinės žemės nuomos sutartis ir kuriems 2013 m. sausio 1 d. nebuvo perskaičiuojama žemės sklypo vertė, jeigu jiems 2013 metais apskaičiuota mokesčio suma didėja, lyginant su 2012 metais apskaičiuota mokesčio suma (mažinant 100 proc. mokesčio sumos padidėjimą), išskyrus tuos asmenis, kuriems taikomas 1.2 punktu nustatytas mokesčio tarifas.

3. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti 1.2 punkte nurodytų valstybinės žemės sklypų sąrašą iki 2013 m. spalio 15 d.

4. Valstybinės žemės nuomininkai ir naudotojai 2013 m. valstybinės žemės nuomos mokestį privalo sumokėti į Palangos miesto savivaldybės biudžetą iki 2013 m. lapkričio 15 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

Mero pavaduotojas,                                                                                                               Saulius Simė

pavaduojantis Merą

______________

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 19.

Balsavo: už – 14, prieš – 3, susilaikė – 2, nebalsavo – nėra.

Arvydas

Dočkus

Aleksandras

Jokūbauskas

Remigijus Alvydas Kirstukas

Edmundas Krasauskas

Genoveita

Krasauskienė

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Danas

Paluckas

Artūras Sabaliauskas

Antanas

Sebeckas

Saulius Simė

Mindaugas

Skritulskas

Vytautas

Stalmokas

Albinas

Stankus

Nerijus

Stasiulis

Vaidas Šimaitis

Šarūnas

Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius

Želvys

Eimutis

Židanavičius

Julius Tomas

Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią