Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-144 2013-05-30
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2014 METAMS NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2014 METAMS NUSTATYMO

 

2013 m. gegužės 30 d. Nr. T2-144

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (Žin., 1992, Nr. 21-612; 2011, Nr. 163-7743) 6 straipsniu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti žemės mokesčio tarifus 2014 metams, galiosiančius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

1.1. pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį:

1.1.1. žemės ūkio žemei (paskirties kodas 610) – 0,1 proc.;

1.1.2. žemės ūkio (sodų) žemei (paskirties kodai 611, 612) – 0,1 proc.;

1.1.3. miškų ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 710) – 0,2 proc.;

1.1.4. kitos paskirties žemei:

1.1.4.1. gyvenamosios teritorijos žemei (paskirties kodai 940, 950, 952, 953, 954, 956, 982, 994, 996, 997):

1.1.4.1.1. žemės verčių zonoje 30.1 – 0,15 proc.;

1.1.4.1.2. žemės verčių zonose 30.2, 30.3, 30.4, 30.10 – 0,2 proc.;

1.1.4.1.3. žemės verčių zonose 30.6, 30.8 – 0,3 proc.;

1.1.4.1.4. žemės verčių zonoje 30.7 – 0,4 proc.;

1.1.4.1.5. žemės verčių zonoje 30.5 – 0,5 proc.;

1.1.4.1.6. žemės verčių zonoje 30.9 – 0,6 proc.;

1.1.4.1.7. žemės verčių zonose 30.11, 30.12, 30.13 – 0,7 proc.;

1.1.4.2. komercinės veiklos ir rekreacinių statinių žemei  (paskirties kodai 972, 968):

1.1.4.2.1. žemės verčių zonoje 30.10 – 0,2 proc.;

1.1.4.2.2. žemės verčių zonose 30.2, 30.4 – 0,3 proc.;

1.1.4.2.3. žemės verčių zonoje 30.1 – 0,4 proc.;

1.1.4.2.4. žemės verčių zonose 30.3, 30.8 – 0,5 proc.;

1.1.4.2.5. žemės verčių zonoje  30.7 – 0,7 proc.;

1.1.4.2.6. žemės verčių zonose 30.5, 30.9 – 0,8 proc.;

1.1.4.2.7. žemės verčių zonose – 30.6, 30.11, 30.12, 30.13 – 0,9 proc.;

1.1.4.3. pramoniniams statiniams ir sandėliavimo bei infrastruktūros teritorijos žemei (paskirties kodai 957, 958, 959, 970, 978, 993, ):

1.1.4.3.1. žemės verčių zonose 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.10 – 0,3 proc.;

1.1.4.3.2. žemės verčių zonoje 30.5 – 0,5 proc.;

1.1.4.3.3. žemės verčių zonose 30.8, 30.12, 30.13 – 0,6 proc.;

1.1.4.3.4. žemės verčių zonoje 30.11 – 0,7 proc.;

1.1.4.3.5. žemės verčių zonoje 30.9 – 0,8 proc.;

1.1.4.3.6. žemės verčių zonoje 30.6, 30.7 – 0,9 proc.;

1.1.5. kitos 1.1.1 – 1.1.4 punktuose nenurodytos paskirties žemei – 1,0 proc.;

1.2. nenaudojamos (apleistos) žemės sklypams, neatsižvelgiant į žemės paskirtį – 4 proc.

2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti nenaudojamos (apleistos) žemės sklypų sąrašus bei pateikti iki 2014 m. birželio 1 d. informaciją apie šios žemės savininkus (fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas ir kodas, sklypo adresas, jo unikalus numeris, plotas, jei nenaudojamos žemės plotas mažesnis nei viso sklypo plotas) tų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, kurių teritorijoje registruotas žemės savininkas, dėl sprendimo 1.2 punkto nuostatų taikymo.

3. Įpareigoti Savivaldybės komisiją fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti svarstyti gautus asmenų prašymus dėl žemės mokesčio už 2014 metus sumažinimo, jeigu jiems apskaičiuotas žemės mokestis už 2014 metus padidėjo daugiau kaip 30 procentų, lyginant su apskaičiuotu už 2012 metus, neatsižvelgiant į Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse, patvirtintose Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T2-221 (pakeistos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-257), nustatytus kriterijus ir teikti išvadas Savivaldybės tarybai mažinti 100 proc. mokesčio sumos padidėjimą virš 30 proc., išskyrus tuos asmenims, kuriems taikomas 1.2 punkte nustatytas mokesčio tarifas.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

Į pradžią