Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-143 2013-05-30
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2014 METAMS NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2014 METAMS NUSTATYMO

 

2013 m. gegužės 30 d. Nr. T2-143

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto  mokesčio įstatymo (Žin., 2005, Nr. 76-2741; 2010, Nr. 145-7415; 2011, Nr. 163-7742) 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2014 metams, galiosiančius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje:

1.1. 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės:

1.1.1. komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui – administracinės, prekybos, maitinimo, paslaugų, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statiniams (patalpoms);

1.1.2. daugiabučių namų savininkų bendrijų, namų statybos bendrijų, garažų eksploatavimo ir sodininkų bendrijų nekilnojamajam turtui (arba jo daliai), kuris naudojamas komercinei veiklai;

1.1.3. labdaros ir paramos fondų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą, nekilnojamajam turtui (arba jo daliai), kuris naudojamas komercinei veiklai;

1.2. 1,0 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam 1.1, 1.3, 1.4 ir 1.5 punktuose nenurodytam nekilnojamajam turtui;

1.3. 2,0 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės – komercinio naudojimo nekilnojamam turtui, kuris priklauso didžiųjų mokesčių mokėtojų kategorijai (pagal sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos);

1.4. 3,0 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės – gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam inžinerinių statinių nekilnojamajam turtui, kuris priklauso didžiųjų mokesčių mokėtojų kategorijai (pagal sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos);

1.5. 3,0 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui (neatsižvelgiant į jo paskirtį), kuris yra nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas, arba naudojamas ne pagal paskirtį.

2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti 1.5 punkte nurodyto nekilnojamojo turto sąrašą (su nurodytais unikaliais pastatų numeriais, plotais, jei nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas, arba naudojamas ne pagal paskirtį plotas yra mažesnis nei viso pastato plotas) bei iki einamųjų metų  lapkričio 1 d. pateikti informaciją tų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, kurių teritorijoje registruotas nekilnojamojo turto savininkas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

Meras                                                                                                                               Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 17.

Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Arvydas

Dočkus

Aleksandras

Jokūbauskas

Remigijus Alvydas Kirstukas

Edmundas Krasauskas

Genoveita

Krasauskienė

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Danas

Paluckas

Artūras Sabaliauskas

Antanas

Sebeckas

Saulius Simė

Mindaugas

Skritulskas

Vytautas

Stalmokas

Albinas

Stankus

Nerijus

Stasiulis

Giedrius

Šatkauskas

Šarūnas

Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius

Želvys

Eimutis

Židanavičius

Julius Tomas

Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią