Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-271 2013-04-11
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DIREKTORIAUS 2012 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-1124 PAKEITIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 DĖL DIREKTORIAUS 2012 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-1124 PAKEITIMO

 

2013 m. balandžio 11 d. Nr. A1-271

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, 

p a k e i č i u  Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. A1-1124 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių papildymo ir pakeitimo“ 2.1 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.1.  išdėstau 23 punktą taip:

„23. Perkančioji organizacija skelbimą apie supaprastintą pirkimą, Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 8 dalyje nurodytą informacinį pranešimą ir pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo, kuriuos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir (ar) Taisykles gali paskelbti viešai, skelbia CVP IS, o pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo – ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Skelbimai, informaciniai pranešimai ir pranešimai dėl savanoriško ex ante skaidrumo gali būti papildomai skelbiami perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis. Skelbimas apie mažos vertės pirkimą, kurį perkančioji organizacija numato skelbti viešai, skelbiamas CVP IS ir perkančiosios organizacijos tinklalapyje. Skelbimo ar informacinio pranešimo paskelbimo diena yra jų paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data, pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo diena yra pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje data, mažos vertės pirkimo atveju, kai pirkimas vykdomas ne elektroniniu pirkimo būdu – kvietimo dalyvauti pirkimo procedūrose išsiuntimo diena.“

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

 

Į pradžią