Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-289 2012-11-29
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2013 METAMS NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2013 METAMS NUSTATYMO

 

2012 m. lapkričio 29 d. Nr. T2-289

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (Žin., 1992, Nr. 21-612; 2011, Nr. 163-7743) 6 straipsniu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti žemės mokesčio tarifus 2013 metams, galiosiančius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

1.1. pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį:

1.1.1. žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemei (kodai 610, 710) – 0,2 proc.;

1.1.2. mėgėjiškų sodų žemei (kodai 611, 612) – 0,2 proc.;

1.1.3. kitos paskirties žemei:

1.1.3.1. gyvenamųjų teritorijų žemei (kodai 940, 950, 952, 953, 954, 956, 980, 982, 990, 994, 995, 996, 997):

1.1.3.1.1. žemės verčių zonose 30.1, 30.2, 30.3 – 0,3 proc.;

1.1.3.1.2. žemės verčių zonose 30.4, 30.10 – 0,4 proc.;

1.1.3.1.3. žemės verčių 30.5, 30.6, 30.7, 30.8 zonose – 0,7 proc.;

1.1.3.1.4. likusių žemės verčių zonose – 0,9 proc.;

1.1.3.2. komercinės paskirties ir rekreacinių statinių žemei (kodai 972, 968):

1.1.3.2.1. žemės verčių zonoje 30.1 – 0,8 proc.;

1.1.3.2.2. žemės verčių zonose 30.2, 30.4, 30.10  – 0,5 proc.;

1.1.3.2.3. žemės verčių 30.3, 30.7, 30.8 zonose – 1 proc.;

1.1.3.2.4. likusių žemės verčių zonose – 1,3 proc.;

1.1.3.3. pramonės ir sandėliavimo paskirties žemei (kodas 957, 958, 959, 970, 978, 993 ):

1.1.3.3.1. žemės verčių zonoje 30.1, 30.2 – 0,3 proc.;

1.1.3.3.2. žemės verčių zonose 30.5, 30,9, 30.11 – 1,1 proc.;

1.1.3.3.3. likusių žemės verčių zonose – 0,9 proc.;

1.1.4. kitos 1.1.1 – 1.1.3 punktuose nenurodytos paskirties žemei – 1,5 proc.;

1.2. nenaudojamos, netvarkomos ir apleistos žemės sklypams (neatsižvelgiant į žemės paskirtį) – 4 proc.

2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir  patvirtinti nenaudojamos žemės sklypų sąrašus bei pateikti iki 2013 m. birželio 1 d. informaciją tų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, kurių teritorijoje registruotas žemės savininkas, dėl sprendimo 1.2 punkto nuostatų taikymo.

3. Įpareigoti Savivaldybės komisiją fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti svarstyti gautus asmenų prašymus dėl žemės mokesčio už 2013 metus sumažinimo, jeigu jiems apskaičiuotas žemės mokestis už 2013 metus padidėjo daugiau kaip 50 procentų, lyginant su apskaičiuotu už 2012 metus, neatsižvelgiant į Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse, patvirtintose Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T2-221 (pakeistos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-257), nustatytus kriterijus ir teikti išvadas Savivaldybės tarybai mažinti 100 proc. mokesčio sumos padidėjimą virš 50 proc., išskyrus tuos asmenims, kuriems taikomas 1.2 punkte nustatytas mokesčio tarifas.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

Į pradžią